Erika Hoffmann-Koenige: Mój wybór dla Atlasa Sztuki z Kolekcji Hoffmann / Meine Auswahl für Atlas Sztuki aus der Sammlung Hoffmann
15.04.2016 – 5.06.2016
15. April, 2016 – 5. Juni, 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kolekcja Hoffmann – wspólne dzieło Eriki i Rolfa Hoffmannów to wyjątkowy zbiór. To nie tylko moje zdanie, specjaliści powszechnie podkreślają niezwykłość kolekcji oraz niespotykaną formę jej prezentacji. Erika Hoffmann-Koenige udostępnia prace w przestrzeni swojego berlińskiego mieszkania. Każdego roku w lipcu przygotowuje kolejną odsłonę zgromadzonych zbiorów. Dotychczas tylko raz zaprezentowała wybór prac z kolekcji poza jej siedzibą w Berlinie – było to siedem lat temu w Dreźnie. Pierwszy raz w historii wystawa z Kolekcji Hoffmann zostanie pokazana poza granicami Niemiec, zaś miejscem tej prezentacji będzie Atlas Sztuki. Tytuł wystawy Erika Hoffmann-Koenige: Mój wybór dla Atlasa Sztuki z Kolekcji Hoffmann mówi sam za siebie, a nazwiska twórców, których prace wybrała kolekcjonerka, dodatkowo potęgują wrażenie wyjątkowości tego wydarzenia. To dla nas wielki honor móc zaprezentować naszym widzom ten projekt, za co Pani Erice Hoffmann-Koenige serdecznie dziękuję. Dodam, że spotkania z Eriką Hoffmann-Koenige są zawsze niezwykłe, Pani Hoffmann-Koenige jest nie tylko miłośniczką i znawczynią sztuki, ale także charyzmatyczną osobowością.

Tradycyjnie, w związku z wystawą przygotowaliśmy katalog, tym razem polsko-niemiecki, w którym opublikowane zostały trzy, bardzo różne teksty autorstwa: prof. dra Eugena Blume – dyrektora Hamburger Bahnhof – Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie, prof. Marii Poprzęckiej z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marty Skłodowskiej – historyka sztuki, kuratorki w Muzeum Miasta Łodzi. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rolf Nikel, który objął patronatem honorowym wystawę, zgodził się napisać kilka słów na temat tej wyjątkowej prezentacji. Całość katalogu uzupełnia moja rozmowa z Eriką Hoffmann-Koenige. Zapraszam do lektury, która przybliży nie tylko osobę kolekcjonerki, ale przede wszystkim ważną, choć mało znaną w Polsce, kolekcję sztuki współczesnej.

Z wielką przyjemnością zapraszam do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez Erikę Hoffmann-Koenige w przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 

Szanowni Państwo
Dzieło sztuki nie potrzebuje słów. Oddziałuje poprzez kolor, teksturę, zapach, swoją treść i brzmienie. Oddziałuje poprzez przestrzeń, w której je umieszczono, poprzez inne dzieła, z którymi w ramach ekspozycji wchodzi w interakcję, a także poprzez horyzont doświadczeń swojego odbiorcy. Dzieło i jego odbiorca nawiązują więc ze sobą dialog na różnych płaszczyznach zmysłów. Stąd tworzące Kolekcję Hoffmann dzieła sztuki, gromadzone od końca lat 80. przez Erikę i Rolfa Hoffmannów w ich berlińskim mieszkaniu, pozbawione są jakiegokolwiek komentarza bądź wskazówki na temat twórcy, czy daty powstania, tak, by zachęcić widza do własnego ich odbioru i rozumienia.

Jako patron wystawy chcę jednak poświęcić prezentowanym dziełom kilka słów. Wystawa Erika Hoffmann-Koenige: Mój wybór dla Atlasa Sztuki z Kolekcji Hoffmann jest zbiorem dzieł pochodzących z jednej z najważniejszych prywatnych kolekcji sztuki współczesnej, wybranych specjalnie dla galerii Atlas Sztuki przez samą właścicielkę i kuratorkę Erikę Hoffmann-Koenige. Ekspozycja tworzy dzięki temu niepowtarzalną narrację, umożliwiającą dziełom sztuki współbrzmienie w nowym miejscu i w nowej konstelacji. Wyjątkowość łódzkiej ekspozycji bierze się również stąd, że jest ona dopiero drugą prezentacją kolekcji poza Berlinem, a kilka prac zostanie pokazanych po raz pierwszy w Polsce.

"Wizyta" berlińskiej kolekcji w Łodzi urzeczywistnia jedną z jej przewodnich idei, zgodnie z którą nie powinna ona pozostawać zamknięta w przestrzeni prywatnej, podnosząc prestiż kolekcjonera, ani w przestrzeni muzealnej, tracąc indywidualny charakter wyboru. Zamiast tego jest ona osobistym zaproszeniem do bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki oraz do wymiany myśli.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ta "wizyta u sąsiada" przypada w jubileuszowym roku podpisania Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Współpraca między Panią Eriką Hoffmann-Koenige i Panem Jackiem Michalakiem, prezesem zarządu galerii Atlas Sztuki, w ramach – nie tylko – tej dużej wystawy jest doskonałym przykładem dobrych relacji, które na przestrzeni ostatnich 25 lat zaowocowały mnogością transgranicznych form współpracy najwyższej jakości. Niepowtarzalny wybór dzieł sztuki oferuje przestrzeń do dyskusji i sporów na temat sztuki, a przez to także naszych społeczeństw.

Serdecznie dziękuję Pani Erice Hoffmann-Koenige i Panu Jackowi Michalakowi za ich zaangażowanie oraz ten cenny wkład w polsko-niemiecki rok jubileuszowy. Wszystkim zwiedzającym życzę dużo przyjemnych doznań w tej odkrywczej artystycznej podróży.

Rolf Nikel
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec

 

 

 

 

 

 

 Die Sammlung Hoffmann, ein Gemeinschaftswerk von Erika und Rolf Hoffmann, ist eine außergewöhnliche Sammlung. Das ist nicht nur meine Meinung, Spezialisten betonen allgemein das Außergewöhnliche der Sammlung und die anderswo nicht anzutreffende Form ihrer Präsentation. Erika Hoffmann-Koenige, macht in ihrer Berliner Wohnung die Arbeiten für die Öffentlichkeit zugänglich. Jedes Jahr im Juli bereitet sie eine neue Ausstellungsvariante der gesammelten Werke vor. Bisher hat sie nur einmal eine Werkauswahl ihrer Sammlung außerhalb des Sitzes in Berlin gezeigt – das war vor sieben Jahren in Dresden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine Ausstellung aus der Sammlung Hoffmann außerhalb der deutschen Grenzen gezeigt, und der Ort ihrer Präsentation ist Atlas Sztuki. Der Ausstellungstitel ist selbstredend: Erika Hoffmann-Koenige: Meine Auswahl für Atlas Sztuki aus der Sammlung Hoffmann, und die Namen der Künstler, deren Arbeiten die Sammlerin ausgewählt hat, potenzieren das Außergewöhnliche dieses Ereignisses zusätzlich. Es ist eine große Ehre für uns, unseren Besuchern dieses Projekt zeigen zu dürfen, wofür wir Erika Hoffmann-Koenige sehr dankbar sind. Ich möchte hinzufügen, dass auch die Begegnungen mit Erika Hoffmann-Koenige immer außergewöhnlich sind, denn sie ist nicht nur Kunstliebhaberin und Kunstkennerin, sondern auch eine charismatische Persönlichkeit.

Traditionell haben wir für die Ausstellung einen Katalog vorbereitet, dieses Mal einen deutsch-polnischen, in dem drei sehr verschiedene Texte publiziert werden von Dr. Eugen Blume, dem Leiter der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlin, Prof. Maria Poprzęcka von der Universität Warschau und Marta Skłodowska, der Kunsthistorikerin und Kuratorin des Museums der Stadt Łódź. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Rolf Nikel, der die Schirmherrschaft für die Ausstellung übernommen hat, hat sich bereit erklärt, einige Worte über diese außergewöhnliche Ausstellung zu schreiben. Mein Gespräch mit Erika Hoffmann-Koenige rundet den Katalog ab. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre, die Ihnen nicht nur die Persönlichkeit der Sammlerin näher bringen wird, sondern vor allem diese wichtige, obwohl in Polen kaum bekannte, zeitgenössische Sammlung.

Mit großer Freude lade ich Sie ein, die Ausstellung, vorbereitet von Erika Hoffmann-Koenige, in den Ausstellungsräumen von Atlas Sztuki zu besuchen.

Jacek Michalak

 

Sehr geehrte Damen und Herren
Ein Kunstwerk braucht keine Worte. Es wirkt durch Farbe, Textur, Geruch, seinen Inhalt und Klang. Es wirkt durch den Raum, in dem es angeordnet ist, durch die Werke, mit denen es im Rahmen einer Ausstellung interagiert, und nicht zuletzt durch den Erfahrungshorizont seiner Betrachter. Auf verschiedenen sinnlichen Ebenen treten somit Werk und Besucher in Kontakt. "Kommentarlos" – ohne einen Hinweis auf Künstler und Entstehungsdatum – sind denn auch die Kunstwerke der von Erika und Rolf Hoffmann seit Ende der 1960er Jahre angelegten Sammlung Hoffmann in der Berliner Wohnung installiert, um die Betrachter zum eigenen Sehen und Erkennen zu ermutigen.

Dennoch möchte ich als Schirmherr der Ausstellung den Werken gleich zu Anfang einige Worte zur Seite stellen. Die Ausstellung Erika Hoffmann-Koenige: Meine Auswahl für Atlas Sztuki aus der Sammlung Hoffmann ist eine Auswahl von Werken aus einer der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst, die durch die Sammlerin, Erika Hoffmann-Koenige, eigens für die Galerie Atlas Sztuki kuratiert wurde. Die Ausstellung bildet damit eine einmalige Erzählung, die die Kunstwerke an einem neuen Ort in einer neuen Konstellation zusammenspielen lässt. Einmalig ist die Ausstellung auch dadurch, dass die Kollektion erst das zweite Mal außerhalb Berlins und mit ihr einige der Werke das erste Mal in Polen ausgestellt werden.

Durch den "Besuch" der Berliner Kollektion in Łódź wird ein Grundgedanke der Sammlung umgesetzt. Sie soll nicht im Privaten verschlossen das Ansehen des Sammlers mehren, noch in einem Museum die persönliche Handschrift der Auswahl verlieren. Stattdessen ist es eine persönliche Einladung zur direkten Begegnung mit diesen Werken und zum Gedankenaustausch.

Es ist ein erfreulicher Zufall, dass dieser "Besuch beim Nachbarn" im Jubiläumsjahr der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit stattfindet.

Die Kooperation zwischen Frau Erika Hoffmann-Koenige und Herrn Jacek Michalak, dem Vorstandsvorsitzenden der Galerie Atlas Sztuki, im Rahmen – nicht nur – dieser großen Ausstellung ist ein Paradebeispiel für das gute Einvernehmen, das in den letzten 25 Jahren zu einer Vielzahl grenzüberschreitender, hochwertiger Formen der Zusammenarbeit geführt hat.
Die einmalige Auswahl der Werke wird Raum für Diskussionen und Auseinandersetzungen über die Kunst und dadurch über unsere Gesellschaften bieten.

Ihnen, Frau Erika Hoffmann-Koenige und Herrn Jacek Michalak, möchte ich meinen herzlichen Dank für ihr Engagement und für diesen wertvollen Beitrag zum deutsch-polnischen Jubiläumsjahr ausdrücken. Allen Besuchern der Ausstellung wünsche ich viel Vergnügen bei dieser künstlerischen Entdeckungsreise.

Rolf Nikel
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland


katalog / catalogue
katalog
65,0 MB

 

Eugen Blume, Kolekcja zamieszkała − zbiory Hoffmannów >
Maria Poprzęcka, Promienne dziecko >
Marta Skłodowska, Diamentowy pył >
Nie tylko o wyborze prac z Kolekcji Hoffmann dla Atlasa Sztuki, Z Eriką Hoffmann-Koenige rozmawia Jacek Michalak >

Eugen Blume, Eine bewohnte Sammlung – Die Sammlung Hoffmann >
Maria Poprzęcka, Das strahlende Kind >
Marta Skłodowska, Diamantenstaub >
Nicht nur über die Werkauswahl aus der Sammlung Hoffmann für Atlas Sztuki, Mit Erika Hoffmann-Koenige spricht Jacek Michalak >

 

 

 

 

Jean Michel Basquiat
Vanessa Beecroft
Monica Bonvicini
Dan Flavin
Günther Förg
Isa Genzken
Nan Goldin
Felix Gonzales-Torres&Christopher Wool
Katharina Grosse
Zuzanna Janin
Steve McQueen
Pipilotti Rist
Frank Stella
Andy Warhol

 

 

 

Wystawa pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pana Rolfa Nikela:


Die Ausstellung steht unter derSchirmherrschaft des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Polen, Herrn Rolf Nikel:


 

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej
Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

Partner projektu / Project's partner