Wobec awangardy XX wieku w wyborze Andrzeja Paruzela / In Light of the 20th Century Avant-garde selected by Andrzej Paruzel
4.03.2016 – 3.04.2016
March 4th, 2016 – April 3rd, 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wobec awangardy XX wieku to projekt stworzony dla przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki przez Andrzeja Paruzela – twórcę instalacji wideo, filmów i fotografii eksperymentalnej, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej w Łodzi, a także geografii na Uniwersytecie Warszawskim (stąd w latach 80. pod swoimi tekstami artystycznymi podpisywał się jako magister nauk o ziemi); członka Warsztatu Formy Filmowej oraz współzałożyciela Zespołu T (wraz z Januszem Kołodrubcem, Tomaszem Konartem, Małgorzatą Paruzel, Januszem Szczerkiem i Piotrem Weychertem) – grup artystycznych powstałych przy PWSFTviT w latach 70. W latach 1980-82 w ramach Realizacji Koluszki wraz z Małgorzatą Paruzel i Piotrem Weychertem artysta prowadził prace artystyczno-społeczne i badawcze dotyczące działalności Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro w Koluszkach (w latach 1926-31). W latach 80. był również założycielem Biura Przewodników po/Sztuce i Kulturze, w ramach którego zrealizował wiele projektów w przestrzeni publicznej, a także Hotelu Sztuki działającego jako galeria, wydawnictwo i stowarzyszenie. W latach 2004 - 2013 stworzył natomiast projekt fikcyjnego Biura Podróży Soczewka.

Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Andrzej Paruzel łączy swoje działania artystyczne i zainteresowanie sztuką współczesną z pasją wędkarstwa. Jest autorem filmu Wędkarstwo – moja pasja, poręcznego podręcznika Wędkarstwo polskie, redaktorem portalu wedkomania.pl.

W Atlasie Sztuki Andrzej Paruzel występuje w podwójnej roli: kuratora wystawy i artysty prezentującego swoje prace na wystawie. W projekcie Wobec awangardy XX wieku przedstawia dokonania awangardowych artystów, z których niektórzy przez lata działali poza oficjalnym obiegiem sztuki, wielu łączyło własną działalność artystyczną z działaniami na rzecz kształtowania życia artystycznego poprzez organizowanie projektów artystycznych. Na wystawie prezentowane są prace czternastu artystów: Oskara Dawickiego, Júliusa Kollera, Jarosława Kozłowskiego, Jacka Kryszkowskiego, Natalii LL, Zbigniewa Libery, Emilio López-Menchero, Andrzeja Partuma, Andrzeja Paruzela, Józefa Robakowskiego, Jerzego Trelińskiego, Ryszarda Waśki, Petera Weibla i Piotra Weycherta.

W związku z wystawą powstały dwa teksty, które publikujemy w niniejszym katalogu.
W pierwszym z nich Daniel Muzyczuk przybliża nam "postawy" artystów, których prace prezentowane są na wystawie: "Wobec awangardy XX wieku to wystawa, w ramach której zestawiono kilka przykładów ››postaw‹‹ artystów jako organizatorów". – pisze i dodaje: "Warto przywołać tutaj co najmniej kilka z tych podmiotów i ich autorów: Galeria 80x140 Jerzego Trelińskiego, Archiwum Myśli Współczesnej i Muzeum Artystów Ryszarda Waśki, Galeria Wymiany Józefa Robakowskiego i Małgorzaty Potockiej, Permafo Natalii LL, Andrzeja Lachowicza i Zbigniewa Dłubaka, Osobisty punkt obserwacji i kształtowania flory twórczej Jacka Kryszkowskiego, Biuro Poezji Andrzeja Partuma, Galeria Akumulatory Jarosława Kozłowskiego, Warsztat Formy Filmowej, Zespół T, Hotel Sztuki i Biuro Przewodników po/Sztuce i Kulturze Andrzeja Paruzela. Józef Robakowski wywodzi genealogię tego fenomenu z działalności grupy a.r., a w szczególności Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Poza tworzeniem indywidualnych prac, artyści ci byli zaangażowani w organizację instytucjonalną pola sztuki. (…) Te wszystkie elementy: galerie prowadzone przez artystów, niezależne, jednoosobowe instytucje czy też po prostu wydarzenia, w których siłą sprawczą są artyści, to nie tylko działania animacyjne, ale również aktywności, które stanowią genealogię współczesnej figury ››artysty jako kuratora‹‹. (…) Andrzej Paruzel buduje genealogię postaw w co najmniej dwóch pokoleniach, dla których wspólne są dążenia do budowy odpowiedniego społecznego kontekstu dla sztuki. Działania z lat siedemdziesiątych stają się podstawą dla najbardziej radykalnych neoawangardowch strategii kolejnej dekady. Robakowski, Partum, Waśko, Natalia LL, Kozłowski i Świdziński to nie tylko, cytując pracę Zbigniewa Libery, ››mistrzowie‹‹, ale również prekursorzy kuratorskich działań artystów".

Drugi tekst to zapis obszernej rozmowy Tomasza Załuskiego z Andrzejem Paruzelem na temat jego działań artystycznych, w której artysta mówi o przygotowywanej przez siebie wystawie w Atlasie Sztuki: "Dla sztuki niezwykle istotne są dialogi między artystami. Chcę pokazać takie dialogi, wywiązujące się między pracami zaproszonych twórców". Gorąco polecam lekturę obu tekstów.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki w celu przekonania się, jakiego wyboru prac dokonał Andrzej Paruzel.

Jacek MichalakWobec awangardy XX wieku (In the face of the avantgarde of the XX century) is a project created for the exhibition space of Atlas Sztuki by Andrzej Paruzel – the creator of video installations, films and experimental photography, a graduate of the Lodz Film School, as well as of geography at the Warsaw University (from here, in the eighties, he signed his artistic text as a master of Earth science); a member of The Film Form Studio (Workshop of the Film Form) and a co-founder of Zespol T (Team T) (together with Janusz Kolodruboec, Tomasz Konart, Malgorzata Paruzel, Janusz Szczerek and Piotr Weychert) – artistic groups associated with the Lodz Film School (PWSFTviT) in the seventies. In 1980-82, within Realizacja Koluszki together with Malgorzata Paruzel and Piotr Weychert the artist carried out socio-artistic and research works related to artistic activities of Wladyslaw Strzeminski and Katarzyna Kobro in Koluszki (in 1926-31). In the eighties, he was also the founder of Office of Art and Culture Guides, within which he realized many projects in the public space, as well as of Hotel Sztuki (Hotel of Art) acting as a gallery, publishing house and an association. Whereas in 2004 – 2013, he created a project of a fictitious Biuro Podrozy Soczewka (Lens Travel Agency).

What's interesting, not everybody knows that Andrzej Paruzel combines his artistic activities and interest in contemporary art with his passion for fishing. He is the author of a film Wedkarstwo – moja pasja (Fishing – my passion), a handy manual Wedkarstwo polskie (Polish fishing), editor of the portal wedkomania.pl.

In Atlas Sztuki, Andrzej Paruzel performs a dual role: the curator of the exhibition and artist presenting his works in the exhibition.
In the project Wobec awangardy XX wieku (In the face of the avantgarde of the XX century) he presents the achievements of avantgarde artists, some of whom had been active outside of the official circulation of the art world for many years, a lot of whom combined their own artistic activities with initiatives to shape the artistic life through organizing artistic projects. In the exhibition, works of fourteen artists are presented: Oskar Dawicki, Július Koller, Jaroslaw Kozlowski, Jacek Kryszkowski, Natalia LL, Zbigniew Libera, Emilio López-Menchero, Andrzej Partum, Andrzeja Paruzel, Jozef Robakowski, Jerzy Trelinski, Ryszard Wasko, Peter Weibel and Piotr Weychert.

In connection with the exhibition, two texts were created, which we publish in this catalogue.
In the first of them Daniel Muzyczuk makes us more familiar with "attitudes" of the artists whose works are displayed in the exhibition: "Wobec awangardy XX wieku (In the face of the avantgarde of the XX century) is an exhibition within which several examples of ››attitudes‹‹ of artists as organizers "have been compiled. – he writes and adds: "It is worth noting here at least a couple of these entities and their authors: Gallery 80x140 of Jerzy Trelinski, the Archives of Contemporary Thought and the Artists' Museum of Ryszard Wasko, Exchange Gallery of Jozef Robakowski and Malgorzata Potocka, Permafo of Natalia LL, Andrzej Lachowicz and Zbigniew Dlubak, Osobisty punkt obserwacji i ksztaltowania flory tworczej (Personal point of observation and shaping creative flora) of Jacek Kryszkowski, the Poetry Office of Andrzej Partum, Galeria Akumulatory (Accumulators Gallery) of Jaroslaw Kozlowski, Warsztat Formy Filmowej (Workshop of film form), Zespol T (Team T), Hotel Sztuki (Hotel of Art) and Biuro Przewodnikow po/Sztuce i Kulturze (Agency of guides to/art and culture) of Andrzej Paruzel. Jozef Robakowski derives a genealogy of this phenomenon from the activities of the group a.r., and especially of Wladyslaw Strzeminski and Katarzyna Kobro. Apart from creating individual works, these artists were involved in institutional organization of the field of art. (…) All these elements: galleries run by artists, independent, one-man institutions, or simply events in which artists are a driving force, are not only animation activities, but also activities, which are a genealogy to a modern figure of ››an artist as a curator‹‹. (…) Andrzej Paruzel builds a genealogy of attitudes in at least two generations, for which efforts to establish the right social context for art are common. Activities from the seventies are becoming the basis for the most radical neo-avantgarde strategies of the next decade. Robakowski, Partum, Wasko, Natalia LL, Kozlowski and Swidzinski are not only, citing a work of Zbigniew Libera, ››masters‹‹, but also precursors of curatorial activities of artists".

The second text is a record of an extensive conversation of Tomasz Zaluski with Andrzej Paruzel about his artistic activities, in which the artist talks about the exhibition prepared by him in Atlas Sztuki: "For art, extremely important are dialogues between creators. I want to show such dialogues, arising between works of the invited artists". I highly encourage you to read the both texts.

I cordially invite you to visit Atlas Sztuki in order to find out what selection of works has been made by Andrzej Paruzel.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
41,8 MB

 

Daniel Muzyczuk, Wobec "postaw" >
Przewodnik po/Sztuce i Kulturze, Z Andrzejem Paruzelem rozmawia Tomasz Załuski >

 

 

 

 

Oskara Dawicki
Július Koller
Jarosław Kozłowski
Jacek Kryszkowski
Natalia LL
Zbigniew Libera
Emilio López-Menchero
Andrzej Partum
Andrzej Paruzel
Józef Robakowski
Jerzy Treliński
Ryszard Waśko
Peter Weibel
Piotr Weychert

 

 

 


 

 

 

Partner projektu / Project's partner