Carl De Keyzer / Moments Before the Flood
29.05.2015 – 13.09.2015
May 29th, 2015 – September 13th, 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Carl De Keyzer projekt Moments Before the Flood ukończył w roku 2012. Artysta przez kilka lat podróżował wzdłuż wybrzeży Europy, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy Europa jest przygotowana na ewentualny nagły wzrost poziomu morza. Moments Before the Flood znalazł się w 2012 roku na krótkiej liście dwunastu projektów nominowanych do Prix Pictet – międzynarodowej nagrody fotograficznej poruszającej kwestie zrównoważonego rozwoju. Cykl pokazany został dotychczas kilka razy w ramach wystaw indywidualnych artysty oraz odwiedził dwanaście miejsc na trzech kontynentach, w tym londyńską Saatchi Gallery i Museum of Photographic Arts (MoPA) w San Diego, w ramach prezentacji Prix Pictet Power Exhibition Global Tour.

Prace urodzonego w 1958 roku w Kortrijk (Belgia) Carla De Keyzera nie były dotychczas pokazywane w Polsce. Artysta rozpoczął swoją pracę zawodową jako fotograf w 1982 roku.
W latach 1982-1989 uczył fotografii w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gandawie, od 2009 roku ponownie jest wykładowcą w tej uczelni. W 1990 roku De Keyzer został "No-minee Member" legendarnej agencji fotograficznej Magnum Photos, stając się jej pełnoprawnym członkiem zwyczajnym ("Full Member") cztery lata później w 1994 roku. W latach 2003-2004 artysta był wiceprezesem agencji Magnum Photos.
De Keyzer to fotograf dokumentalista, który od początku swojej aktywności artystycznej realizując duże projekty, badał marginalizowane grupy społeczne, zajmował się transformacjami społecznymi, wpływem człowieka na otaczające go środowisko. Artysta zrealizował kilkanaście dużych projektów, spośród których należy wymienić takie jak: India (1987), Homo Sovieticus (1989), God, Inc. (1992), East of Eden (1996), EVROPA (2000), ZONA (2003), Trinity (2007), Congo (Belge) (2010) i oczywiście Moments Before the Flood (2012). Najnowsze prace Carla De Keyzera znalazły się w opublikowanym w minionym roku albumie The First World War Now, który prezentuje obiektywami dziesięciu członków Magnum ich współczesne wizje wojny. W styczniu tego roku artysta rozpoczął realizację kolejnego nowego projektu.
De Keyzer, poza wspomnianą wcześniej nominacją do Prix Pictet, otrzymał wiele nagród i wyróżnień, spośród których warto wspomnieć o nagrodzie W. Eugene Smith w 1990 roku oraz nagrodzie Kodaka w 1992 roku. Prace artysty znajdują się w ważnych kolekcjach międzynarodowych.

Zadania przybliżenia polskiemu czytelnikowi twórczości Carla De Keyzera podjął się dr Adam Mazur, którego tekst publikujemy w związku z wystawą. Autorem drugiego publikowanego tekstu jest znany belgijski pisarz David Van Reybrouck, który opisał projekt Carla De Keyzera.

Indywidualna wystawa Carla De Keyzera to drugi projekt zrealizowany we współpracy z brukselską galerią Roberto Polo oraz czwarty projekt fotograficzny prezentowany przez Atlas Sztuki w okresie trwania łódzkiego Fotofestiwalu.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki, warto poświęcić uwagę twórczości belgijskiego fotografa.

Jacek Michalak


Carl De Keyzer finished the project Moments Before the Flood in 2012. The artist had been travelling along the European coasts for a couple of years, looking for an answer to the question if Europe is prepared for a possible sudden sea level rise. In 2012, Moments Before the Flood was placed on a short list of twelve projects nominated to the Prix Pictet – the global photo award raising issues relating to unsustainable development. So far, the cycle has been shown several times at the artist`s individual exhibitions, and it has visited twelve places on three continents, including the London Saatchi Gallery and the Museum of Photographic Arts (MoPA) in San Diego, at the presentation of the Prix Pictet Power Exhibition Global Tour.

The works of Carl De Keyzer, born in 1958 in Kortrijk (Belgium) have not been presented in Poland yet. The artist started his professional work as a photographer in 1982.
In 1982-1989, he was teaching photography at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent; from 2009 , he has again been a lecturer at this university. In 1990, De Keyzer became "No-minee Member" of the legendary photo agency Magnum Photos, and four years later, in 1994, he became its full ordinary member ("Full Member"). In 2003-2004, the artist was Vice President of the Magnum Photos agency.
De Keyzer is a photographer – documentary filmmaker, who, from the beginning of his artistic activity, through realizing huge projects, was examining marginalized social groups, and was exploring social transformations as well as human impact on the surrounding environment. The artist has realized a dozen of huge projects, among which the following ones are especially worth mentioning: India (1987), Homo Sovieticus (1989), God, Inc. (1992), East of Eden (1996), EVROPA (2000), ZONA (2003), Trinity (2007), Congo (Belge) (2010), and of course Moments Before the Flood (2012). The newest works of Carl De Keyzer can be found in the album The First World War Now, published last year, which, by the lenses of ten members of Magnum, presents their contemporary visions of war. In January this year, the artist started working on his yet another new project.
De Keyzer, apart from the aforementioned nomination to the Prix Pictet, received many awards and prizes, among which it is worth to mention the W. Eugene Smith Award from 1990 and the Kodak Award from 1992. The artist's works can be found in important international collections.

Dr. Adam Mazur, whose text we are publishing in conjunction with the exhibition, took up the task of familiarizing Polish readers with the creative activity of Carl De Keyzer. The author of the second published text is a prominent Belgian writer David Van Reybrouck, who described the project of Carl De Keyzer.

The individual exhibition of Carl De Keyzer is the second project realized in collaboration with the Brussels Roberto Polo Gallery, as well as the fourth photographic project presented in Atlas Sztuki during the Lodz Fotofestiwal.
I cordially invite you to visit Atlas Sztuki; it is worth to direct our attention to the creative activity of the Belgian photographer.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
37,3 MB

 

Adam Mazur, Moment przed potopem, Fotografie Carla De Keyzera >
Moments Before the Flood: Carl De Keyzer (wersja polska) >
Moments Before the Flood: Carl De Keyzer (English version) >

 


 

 

 

 

 

 

Partner projektu / Project's partner