Kolekcja dra Wernera Jerke. Wybór / Sammlung Dr. Werner Jerke. Eine Auswahl
17.04.2015 – 24.05.2015
17. April, 2015 – 24.Mai, 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa prezentująca fragment Kolekcji dra Wernera Jerke jest kolejną prezentacją prywatnych zbiorów sztuki w Atlasie Sztuki. W ciągu minionych dwunastu lat naszej działalności wystawienniczej pokazaliśmy już raz część polskiej ko-lekcji prywatnej, a raz fragment zbiorów niemieckiego kolekcjonera. Wystawy kolekcjonerskie to ciągle rzadkość w Polsce, choć samych kolekcjonerów jest zdecydowanie więcej. Niektórzy jednak wolą trzymać, z różnych powodów, swoje zbiory w tajemnicy i nie udostępniać ich publicznie. Pokazanie własnej kolekcji wymaga odwagi. Oto osoba powszechnie znana, a takimi osobami są kolekcjonerzy, decyduje się poddać ocenie, a właściwie krytyce, swoje wybory. Wśród kolekcjonerów są też i tacy, którzy zaprezentowaliby swoje zbiory, ale nie mają takich możliwości.

W Polsce ciągle mało mówimy o mecenacie prywatnym, który jest bardzo ważnym uzupełnieniem mecenatu państwa nad kulturą. Ważnym, bo tworzonym w inny sposób — nieskrępowanym przepisami i kodeksami, zgodnie z którymi działają instytucje państwowe czy samorządowe. Publiczna prezentacja kolekcji lub jej fragmentu to pojawienie się nowych jej beneficjentów – widzów. Mówiąc o kolekcjonerach, warto też powiedzieć rzecz oczywistą: beneficjantami kolekcji są artyści. Artyści, którzy często nie dostrzegają, że kolekcjonerzy ponoszą ryzyko, uważając, że kupione przez nich prace przetrwają próbę czasu. Kolekcjonerzy gromadząc dzieła sztuki, tworzą swój własny obraz. W publikowanej w katalogu rozmowie dr Werner Jerke stwierdza, że "kolekcjoner to także artysta".
Dr Werner Jerke posiada dziś w swojej kolekcji około 600 obiektów, dominuje w niej sztuka polska. Kolekcjoner pierwsze 24 lata swojego życia spędził w Polsce. Od 1981 roku mieszka w Niemczech, utrzymuje jednak bliskie kontakty z krajem swojego dzieciństwa i młodości.

W Polsce Kolekcja dra Wernera Jerke nie była dotychczas prezentowana. Wyboru prac na wystawę w Atlasie Sztuki dokonał kurator wystawy prof. Józef Robakowski. Dr Werner Jerke zdecydował, że jego, dotychczas prywatna, kolekcja stanie się publiczna − w Recklinghausen powstaje Muzeum Jerke, którego budowę finansuje sam kolekcjoner.

W katalogu obok wspomnianej rozmowy z kolekcjonerem publikujemy tekst autorstwa Moniki Małkowskiej napisany specjalnie z okazji pierwszej polskiej prezentacji Kolekcji dra Wernera Jerke. Zachęcam do lektury naszej publikacji.
Zapraszam serdecznie do Atlasa Sztuki, warto zobaczyć, jakie skarby przez lata zgromadził dr Werner Jerke.

Jacek Michalak
The exhibition presenting a part of the Werner Jerke Collection is the next presentation of a private art collection in Atlas Sztuki. During the last twenty years of our exhibition activity, we already showed a part of a Polish private collection once, and also once a part of a collection of a German collector. Collectors' exhibitions are still rarity in Poland, although, there are remarkably more collectors. However, some of them, for various reasons, prefer to keep their collections secret and not to make them publicly available. Showing your own collections requires courage. Namely, a commonly known person, and such is a collector, decides to subject his or her choices to evaluation, and actually to criticism. Among collectors, there are also people who would present their collections, but do not have such possibility.

In Poland, we still talk a little about a private patronage, which is a very important supplement to a patronage of a country over culture. Important, because it is cerated in a different way, free of regulations and codexes, according to which public or self-government institutions act. A public presentation of a collection or its part means the appearence of new beneficiaries - spectators. While talking about collectors, it is also worth to say something obvious - the beneficiaries of collections are artists. The artists who often do not notice that collectors take a risk, thinking that the works purchased by them will stand a test of time. Collectors, while collecting pieces of art, create their own painting. In a conversation published in the catalogue, D. Werner Jerke states that "a collector is also an artist".
Today, D. Werner Jerke has around 600 objects in his collection, in which Polish art dominates. The collector spent the first 24 years of his life in Poland. He has lived in Germany since 1981, however, he maintains a close relationship with the country of his childhood and youth.

In Poland, the collection of D. Werner Jerke has not been displayed so far. The selection of works for the exhibition has been made by its curator Prof. Jozef Robakowski. Doctor Werner Jerke decided that his collection, which was private so far, will become public - in Recklinghausen, the Jerke Museum is currently being built, which is financed by the artist himself.

In the catalogue, next to the abovementioned conversation with the collector, we publish a text written by Monika Malkowska on the occasion of the first Polish presentation of the D. Werner Jerke Collection. I encourage you to read our publication.
I cordially invite you to Atlas Sztuki - it is worth to see what treausures D. Werner Jerke has collected through years.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
30,8 MB

 

Monika Małkowska, Do czego służy sztuka >
Okulistyka przeznaczona jest dla estetów,
z dr. Wernerem Jerke rozmawia Jacek Michalak >

 

W trakcie wernisażu premierę będzie miała najnowsza publikacja wydana przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa oraz Atlas Sztuki, książka Agnieszki Minich-Scholz Marian Minich – pod wiatr i Mariana Minicha Wspomnienia wojenne/Szalona galeria. Publikacja ukazała się w serii wydawniczej Le Monde diplomatique / artystyka.
Autorka książki Agnieszka Minich-Scholz będzie podpisywała książkę.

 

We wtorek, 21 kwietnia br. o godzinie 18.00 w ms2 odbędzie się spotkanie promujące książkę.
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
Agnieszka Minich-Scholz,
dr Dominika Łarionow (Uniwersytet Łódzki),
prof. Józef Robakowski (PWSFTviT),
dr Marcin Szeląg (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
Jarosław Suchan (Dyrektor Muzeum Sztuki).

www

 

 

 

Partner projektu / Project's partner