Jean-Marc Caracci / Homo Urbanus Europeanus
23.01.2015 – 1.03.2015
January 23rd, 2015 – March 1st, 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Projekt Homo Urbanus Europeanus Jean-Marc Caracci realizuje od 2007 roku. Artysta fotografuje samotne postacie ludzkie uchwycone w miejskiej przestrzeni. Zapoczątkował swój cykl w stolicy Słowacji – Bratysławie, aby potem odwiedzić: Rygę, Wilno, Sofię, Madryt, Warszawę, Rzym, Lublanę, Zagrzeb, Belgrad, Tallin, Helsinki, Reykjavik, Paryż, Brukselę, Oslo, Sztokholm, Pragę, Berlin, Stambuł, Lizbonę, Bukareszt, Tiranę, Budapeszt, Wiedeń, Ateny, Luksemburg, Kopenhagę, Amsterdam, Londyn, Dublin, Skopje, Podgoricę, Sarajewo i Prisztinę. Niektóre z wymienionych miast fotografował wielokrotnie. W 2015 roku planuje raz jeszcze fotografować w Bukareszcie, gdzie jak stwierdził w publikowanej w niniejszym katalogu rozmowie z Agatą Mendrychowską "nie wykonał dobrej roboty w 2009 roku ze względu na złą pogodę, a co za tym idzie nieodpowiednie światło". Także w tym roku planuje odwiedzić kolejne stolice: Kiszyniów, Tbilisi i Erywań. Ostatnie dwie stolice to co prawda stolice państw azjatyckich, zgodnie z uchwałą Międzynarodowej Unii Geograficznej, ale podział kontynentu Eurazji jest czysto umowny. Zarówno Gruzję, jak i Armenię łączy z Europą cywilizacja chrześcijańska (Armenia to pierwszy chrześcijański kraj świata) oraz całe wieki wspólnej historii. Oba kraje podkreślają swoje europejskie korzenie i aspiracje proeuropejskie. Plany artysty dotyczące odwiedzenia Tbilisi i Erywania dodatkowo podkreślają polityczny wymiar projektu Homo Urbanus Europeanus. Sam artysta urodzony, co prawda, w Tunezji, ale mieszkający od pierwszego roku życia we francuskim Montpellier jest dumny z tego, że jest Europejczykiem, co podkreśla w przeprowadzonej w związku z łódzką prezentacją rozmowie: "Wszystkie europejskie kraje są lub mogą zostać włączone do cyklu, bez względu na to czy należą do Unii Europejskiej, czy jeszcze nie… to pewien sposób na powiedzenie, że wszyscy jesteśmy Europejczykami i jesteśmy z tego dumni. Tak naprawdę z tego powodu wiele Przedstawicielstw czy Delegatur Komisji Europejskiej nabyło prawa do zorganizowania wystawy Homo Urbanus Europeanus… z tego samego powodu ten cykl został wybrany do wystawy Pilzno 2015, Europejska Stolica Kultury (w marcu-kwietniu 2015 roku)".

Homo Urbanus Europeanus był już wielokrotnie prezentowany w Europie, a także w Azji i Australii. W Polsce fragmenty projektu pokazano w 2008 roku w Warszawie i w 2009 roku w Szczecinie.
W minionym roku 41 fotografii cyklu pokazanych zostało w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. W przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki pokażemy 63 prace artysty, w tym powstałe w minionym roku zdjęcia ze Skopje, Sarajewa i Prisztiny.

Jean-Marc Caracci w swoich poszukiwaniach artystycznych zainteresowany jest człowiekiem, ludzkim istnieniem uchwyconym w danym, specyficznym momencie, w przypadku projektu Homo Urbanus Europeanus w środowisku miejskim na tle monumentalnych budynków, konstrukcji mostów czy wiaduktów, wielkich placów czy pasaży. Jak zauważa Tomasz Ferenc w swoim tekście na temat projektu artysty: "Caracci nie poszukuje landmarków, miejsc oczywistych i łatwo rozpoznawalnych. Operuje z reguły w przestrzeniach trudnych do zidentyfikowania. Fragment parku z Madrytu mógłby być jednym z łódzkich parków, a przejście dla pieszych z Bratysławy mogłoby znajdować się na przedmieściach Paryża lub gdziekolwiek indziej. W zaledwie kilku przypadkach rozpoznanie staje się możliwe bez podpisu: Stambuł, Rzym, Ryga. Jednak nawet to nie zmienia faktu, że mogłoby być to jedno wielkie miasto, w którym fotograf niczym myśliwy cierpliwie czekał na przechodniów".

Analizując projekt Homo Urbanus Europeanus Tomasz Ferenc zadaje na koniec pytania: "Jakie przesłanie możemy odczytać z cyklu fotografii Jean-Marca Caracciego? Czemu służy ta podróż
po europejskich stolicach?". Odpowiadając na nie, stwierdza, że projekt artysty to "z pewnością artystyczny manifest jednoczącej się Europy" oraz dodaje, że "Caracci powraca do humanistycznej wizji fotografii, która swoim prostym przesłaniem ma trafić do wszystkich. Ale to jednocześnie opowieść o pięknie europejskich miast, których powstanie możliwe było dzięki wysiłkowi kolejnych pokoleń »miejskich ludzi«. To także przypomnienie, o konieczności ochrony miejskiego środowiska, które dla większości z nas, stało się jedynym, w którym potrafimy sprawnie funkcjonować".

Zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z czarno-białą fotografią Jeana-Marca Caracciego.

Jacek Michalak

 


The project Homo Urbanus Europeanus has been realized by Jean-Marc Caracci since 2007. The artist takes photographs of lonely human beings grasped in the urban space. He started his cycle in the capital of Slovakia – Bratislava, in order to visit: Riga, Vilnius, Sofia, Madrid, Warsaw, Rome, Ljubljana, Zagreb, Belgrade, Tallinn, Helsinki, Reykjavik, Paris, Brussels, Oslo, Stockholm, Prague, Berlin, Istanbul, Lisbon, Bucharest, Tirana, Budapest, Vienna, Athens, Luxembourg, Copenhagen, Amsterdam, London, Dublin, Skopje, Podgorica, Sarajevo, and Pristina later on. Some of the abovementioned cities were photographed plenty of times by him. In 2015, he is planning to take pictures in Bucharest again, in which, as he stated in a conversation with Agata Mendrychowska, published in this catalogue, "he did not do a good job in 2009 because of a bad weather, and consequently inappropriate light". Also this year, he is planning to visit next capital cities: Kishinev, Tbilisi and Yerevan. While it is true that the last two capitals are the capitals of Asian countries, according to a resolution passed by the International Geographical Union, but the division of the continent of Eurasia is purely contractual. Georgia, as well as Armenia, is united with Europe by the Christian civilization (Armenia is the first Christian country of the world) and by whole centuries of common history. The both countries stress their European roots and pro-European aspirations. The artist`s plans regarding visiting Tbilisi and Yerevan additionally highlight the political dimension of the project Homo Urbanus Europeanus. The artist himself, born in Tunisia, however, since the first year of his life living in the French Montpellier, is proud of being European, which he points out in a conversation conducted with him on occasion of the presentation in Lodz: "All European countries are or can be included in the cycle, no matter if they are the European Union members, or not yet… it is a kind of way of saying that we are all Europeans and that we are proud of it. Frankly speaking, for this reason many of the Representations or Delegations of the European Commission have acquired rights to organize the exhibition Homo Urbanus Europeanus… for the same reason this cycle has been chosen for the exhibition Pilsen 2015, The European Capital of Culture (in March-April 2015)".

Homo Urbanus Europeanus has already been presented many times in Europe, as well as in Asia and Australia. In Poland, some parts of the project were shown in 2008 in Warsaw and in 2009 in Szczecin. Last year, 41 photographs of the cycle were shown in Muzeum Dialogu Kultur – a branch of the National Museum in Kielce. In the exhibition space of Atlas Sztuki, we will show 63 works of the artist, including the photographs made last year in Skopje, Sarajevo and Pristina.

Jean-Marc Caracci, in his artistic searching, is interested in human being, human existence captured in a particular, specific moment, in case of the project Homo Urbanus Europeanus in urban environment, with monumental buildings in the background, constructions of bridges or flyovers, huge squares or passageways. As Tomasz Ferenc notices in his text about the artist`s project: "Caracci does not look for landmarks, obvious and easily recognizable places. Usually, he operates in spaces which are hard to identify. A part of the park from Madrid could as well be one of parks in Lodz, and the pedestrian crossing from Bratislava could be located in the suburbs of Paris or wherever else. In just a few cases, recognition is possible without a signature: Istanbul, Rome, Riga. However, even this does not change the fact that this could be one huge city, in which the photographer, similarly to a haunter, was patiently waiting for passers-by".

Tomasz Ferenc, while analyzing the project Homo Urbanus Europeanus, asks the following questions in the end: "What message can we read from the photographs cycle by Jean- Marca Caracci? What is the purpose of this journey through European capitals?". When answering them, he states that the project of the artist is "surely an artistic manifest of uniting Europe", and adds that "Caracci returns to a humanistic vison of photography, which, with its simple message, is supposed to reach everyone. However, at the same time, this is a story about the beauty of European cities, the creation of which was possible thanks to the effort of consecutive generations of »urban people«. It is also a reminder regarding the necessity of protecting the urban environment, which, to most of us, has become the only one in which we can function confidently".

I invite you to Atlas Sztuki to meet the black and white photography by Jeana-Marc Caracci.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
42,2 MB

 

Tomasz Ferenc, Miejskie pejzaże Jean-Marca Caracciego >
Zwyczajny obserwator, Z Jean-Markiem Caraccim rozmawia Agata Mendrychowska >

 

 

 


www

 

 

 

 

wystawa zorganizowana we współpracy z:
the exhibition was organized in collaboration with:

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner