Wojciech Wilczyk / Święta Wojna
5.12.2014 – 18.01.2015
December 5th, 2014 – January 18th, 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Święta Wojna to drugi projekt Wojciecha Wilczyka prezentowany przez Atlas Sztuki. Niewinne oko nie istnieje – wcześniejszy projekt artysty, po pokazie w 2009 roku w Łodzi, zaprezentowany został w wielu miejscach w kraju, między innymi, w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Radomiu, Wrocławiu, Katowicach, Zamościu i Pile oraz także poza granicami Polski, między innymi, w Chemnitz, Bukareszcie, Kiszyniowie, Paryżu, Witebsku, Mińsku i Dreźnie. W grudniu br. pokazany zostanie w rumuńskiej Oradei. Mało który projekt artystyczny może pochwalić się tak długą listą miejsc ekspozycji.

Wojciech Wilczyk zrealizował projekt Święta Wojna w latach 2009-2014 na terenie Krakowa, Łodzi oraz konurbacji górnośląskiej. Artysta sfotografował graffiti stworzone przez kibiców piłki nożnej. Najnowszy projekt już przed swoją premierą wzbudził spore zainteresowanie. W niniejszym katalogu publikujemy teksty napisane specjalnie z okazji wystawy w Atlasie Sztuki przez prof. Joannę Tokarską-Bakir, dr Annę Zawadzką i dra Adama Mazura. Joanna Tokarska-Bakir w swoim tekście analizuje najnowszy projekt Wilczyka poprzez pryz-mat staropolskich tumultów wzniecanych przez młodych chłopców po łacinie określanych przez księdza Piotra Skargę jako pueri. Anna Zawadzka w swoim eseju zwraca naszą uwagę na polityczny wymiar kibicowskiego graffiti pisząc, iż "kibicowskie graffiti to także akces do przestrzeni miejskiej. Nikt z takim uporem, konsekwencją i poświęceniem jak kibice nie realizuje «prawa do miasta», o którym mówią miejscy aktywiści. Wysiłek włożony w przygotowanie projektu graffiti i namalowanie go, pieniądze włożone w farby, czas włożony w kibicowską działalność, ryzyko poniesienia kary za «wandalizm» oraz uszczerbku na zdrowiu przy malowaniu na wysokościach i w trudno dostępnych miejscach – wszystko to w ramach darmowej pracy na rzecz wspólnoty, zmieniania miejskiej przestrzeni, dbałości o najbliższe otoczenie". Adam Mazur w swoim tekście analizuje nie tylko Świętą Wojnę, ale także pozostałe dotychczasowe projekty zrealizowane przez artystę.

Przygotowując poprzedni projekt Wojciecha Wilczyka, Niewinne oko nie istnieje, zdecydowaliśmy się opublikować oprócz katalogu towarzyszącego wystawie także album zawierający wszystkie prace projektu. Ze względu na duże zainteresowanie w kilka miesięcy I nakład książki został wyczerpany i publikacja doczekała się II wydania. W przypadku Świętej Wojny również ze względu na wielowymiarowość i wagę projektu, opublikowaliśmy wspólnie z Wydawnictwem Karakter książkowe wydanie zawierające obok publikowanych w niniejszym katalogu tekstów także przygotowany przez artystę słownik haseł, symboli, terminów i akronimów pojawiających się na fotografiach. Album Święta Wojna zawiera wszystkie fotografie z najnowszego cyklu artysty.

Po premierowym pokazie w Atlasie Sztuki projekt zostanie pokazany 5 lutego 2015 roku w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie. Kolejnymi miejscami prezentacji Świętej Wojny będą Galeria Labirynt w Lublinie oraz BWA w Tarnowie. Jestem głęboko przekonany, że kolejne lata zaowocują następnymi ekspozycjami, a lista miejsc prezentacji Świętej Wojny będzie co najmniej tak długa jak lista miast, w których pokazany został poprzedni projekt artysty Niewinne oko nie istnieje.

Jacek Michalak
Święta Wojna (Holy War) is the second project of Wojciech Wilczyk presented by Atlas Sztuki. Niewinne oko nie istnieje (Innocent Eye Does Not Exist) – the former project by the artist, after being shown in 2009 in Lodz, was presented in many places in the country, among others in Poznan, Cracow, Warsaw, Radom, Wroclaw, Katowice, Zamosc and Pila, as well as abroad, among others in Chemnitz, Bucharest, Chisinau, Paris, Vitebsk, Minsk and Dresden. This year, in December, it will be show in the Romanian Oradea. Only a few artistic projects can be proud of such a long list of expositions.

Wojciech Wilczyk realized the project Święta Wojna (Holy War) between 2009 and 2014 in Cracow, Lodz and Upper Silesian Conurbation. The artist has photographed graffiti created by football fans. The newest project has aroused considerable interest already before its premiere. In this catalogue, we are publishing texts written specially on the occasion of the exhibition in Atlas Sztuki by Prof. Joanna Tokarską-Bakir, Dr. Anna Zawadzka and Dr. Adam Mazur. Joanna Tokarska-Bakir in her text analyzes the newest project by Wojciech Wilczyk through the prism of the Old-Polish tumults started by young boys, in Latin described as "pueri" by a Polish Jesuit and preacher Piotr Skarga. Anna Zawadzka in her essay draws our attention to the political dimension of the fan group's graffiti, writing that" the fan group's graffiti is also an access to urban space. Nobody realizes their "right to a city" with such persistence, consequence and devotion as football fans, which is discussed among others by artists. The effort put into preparing the graffiti project and painting it, the money spent on paints, the time spent on fan group's activity, the risk of being punished for"vandalism" and of damage to health while painting at heights and in hard-to-reach places – all these things within the framework of the free work for community, changing the urban space and concern for the closest neighborhood". Adam Mazur in his texts analyzes not only Święta Wojna (Holy War), but also all other projects realized by the artist so far.

While preparing the former project by Wojciech Wilczyk, entitled Niewinne oko nie istnieje (Innocent Eye Does Not Exist), apart from a catalogue accompanying the exhibition, we decided to publish also an album containing all works within the project. Because of huge interest, after several months, the first edition of the book was out of print, which resulted in its second edition. In case of Święta Wojna (Holy War), also due to multidimensional nature and importance of the project, together with the publishing house Karakter, we published a book containing, next to the texts from this catalogue, also a dictionary with phrases, symbols, terms and acronyms appearing in the photographs, which was prepared by the artist. The album Święta Wojna (Holy War) contains all photographs from the artist's newest series.

After the premiere in Atlas Sztuki, the project will be shown in the BWA Art Gallery in Olsztyn on 5 February 2015. The next places where Święta Wojna (Holy War) will be presented are the Labyrinth Gallery in Lublin and BWA in Tarnow. I am strongly convinced that the upcoming years will bring next expositions, and that the list of places presenting Święta Wojna (Holy War) in the future will be at least as long as the list of cities where the former project by the artist was shown, entitled Niewinne oko nie istnieje (Innocent Eye Does Not Exist).

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
42.2 MB

 

 

Joanna Tokarska-Bakir, Pueri >
Anna Zawadzka, Polska Walcząca >
Adam Mazur, Święta Wojna >

 

 

 

W związku z wystawą wydany został album projektu
(wraz z krakowskim Wydawnictwem Karakter)
The exhibition is accompanied with edition of the album
of the project (along with the Krakow Karakter Publishing)

 

 

 

 

Wystawa zostanie pokazana w:
The exhibition will be shown at:

 


 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner