Bert Danckaert / Simple Present
24.10.2014 – 30.11.2014
October 24th, 2014 – November 30th, 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Projekt Simple Present Bert Danckaert zrealizował w latach 2007-2013, odwiedzając kilkanaście dużych miast położonych na czterech kontynentach. Twórczość urodzonego w 1965 roku w Antwerpii belgijskiego fotografa jest w Polsce mało znana, wręcz nie-znana. Wystawa artysty w Atlasie Sztuki to pierwsze spotkanie polskiego widza z jego pracami. Bert Danckaert w 1990 roku ukończył Królewską Akademię Sztuk Pięknych w swoim rodzinnym mieście. Obecnie artysta wykłada fotografię w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Ponadto sporo pisze o fotografii, jego teksty regularnie publikowane są w renomowanych periodykach zajmujących się fotografią.

W napisanym specjalnie z okazji prezentacji projektu Simple Present tekście Adam Mazur stwierdza, że "Fotografie Berta Danckaerta wpisują się w fotograficzny dyskurs sztuki współczesnej. Sytuujące się na przecięciu tradycji dokumentu topograficznego i abstrakcyjnej sztuki modernistycznej zdjęcia Danckaerta zwracają uwagę kunsztem nastawionej na estetyczne doświadczenie formy. Tego typu fotografia w Polsce jest stosunkowo słabo znana i ze względów historycznych trudno byłoby znaleźć analogie do tej twórczości w głównym nurcie rodzimej produkcji artystycznej". Wojciech Wilczyk w swoim eseju, na temat fotografii Belga zwraca naszą uwagę, iż "Ahistoryczność i swoista bezobjawowość sfotografowanych przez belgijskiego autora lokalizacji to bardzo powabna i sugestywna zarazem wizja peryferii współczesności, których kształt jednak – o czym trzeba pamiętać – jest efektem procesów ekonomiczno-społecznych o zwykle dość brutalnym i bezwzględnym charakterze". Jan Blommaert w jednym ze swoich tekstów na temat projektu Simple Present napisał, że w twórczości Danckaerta "widzimy dziwnie znajomy świat nijakich, niewyszukanych miejsc, w których upływa tak wiele naszego życia; miejsc, które mijamy nie poświęcając im żadnej uwagi; przestrzeni, które stanowią zaledwie trajektorie, odcinek łączący jedno miejsce z drugim. Jednym słowem są to miejsca, które określają nasze życie oraz należą do tak wielu innych ludzi w zurbanizowanym świecie". Blommaert stwierdza też, że "Ściany w świecie Danckaerta są sceną. Służą znakom ludzkiej działalności, oddziaływaniu ludzi na miejską przestrzeń (stwarzanie miejsc zamieszkania, obiektów użyteczności publicznej, śmieci odpadów; z pozoru nieuporządkowanych układów obiektów, które poddają w wątpliwość celowość i design). Ściany pełnią w tym kluczową rolę, być może są nawet tego jedynymi stałymi i widocznymi elementami. Twórczość Danckaerta sugeruje, że warstwy ludzkiej działalności uwidaczniają się szczególnie w tych dziwnie znajomych, geometrycznych modułach wielkomiejskiego późnego modernizmu".

Wystawa Berta Danckaerta w Atlasie Sztuki powstała we współpracy z Roberto Polo Gallery z Brukseli, która reprezentuje artystę. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki w celu spotkania się z twórczością belgijskiego fotografa.

Jacek Michalak


Bert Danckaert realized his project Simple Present in 2007-2013, visiting several big cities situated on four continents. The creative activity of the Belgian photographer, who was born in 1965 in Antwerp, is little known in Poland, or even unknown. The exhibition of the artist in Atlas Sztuki is the first meeting of a Polish spectator with his works. In 1990, Bert Danckaert graduated from the Royal Academy of Fine Arts in his family town. Currently, the artist lectures on photography at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. Additionally, he writes on photography, and his texts are regularly published in renowned periodicals dedicated to photography.

In a text written especially on the occasion of the presentation of the project Simple Present, Adam Mazur states that "Photographs made by Bert Danckaert fit in with a photographic discourse of the contemporary art. Danckaert's photographs, situated on the intersection of the tradition of the topographic document and abstract modernistic art, draw attention with the artistry form, oriented towards an aesthetic experience. This type of photography is relatively little known in Poland, and due to historical reasons it would be difficult to find any analogies to this creative activity in the mainstream of the indigenous artistic production". Wojciech Wilczyk, in his essay on the photography of the Belgian, points out that "Ahistoricality of locations photographed by the Belgian author, as well as the fact that they are asymptomatic, is a very attractive and at the same time suggestive vision of peripheries of the present time, the shape of which, however, – this must be remembered – is an effect of economic and social processes, usually having quite a violent and ruthless character". Jan Blommaert, in one of his texts regarding the project Simple Present, has written that in the creative activity of Danckaert "we can see a surprisingly familiar world of places, where we spend such a huge part of our lives; the places which we pass by without paying attention; the spaces which are just trajectories, a section connecting one place with another. In a word: these are the places which determine our lives and belong to so many different people in the urbanized world". Blommaert states that "Walls in Danckaert`s world are a stage. They serve signs of human activity, influencing urban spaces by people (creating places of residence, public facilities, rubbish and waste; seemingly disordered configurations of objects, questioning purposefulness and design). Walls are playing the crucial role here; maybe they are even the only permanent and visible elements. The creative activity of Danckaert suggests that the layers of human activity are getting visible particularly in these strangely familiar, geometrical modules of the urban late modernism".

The exhibition of Bert Danckaert in Atlas Sztuki was created in collaboration with Roberto Polo Gallery from Brussels, which represents the artist. I cordially invite you to visit Atlas Sztuki to encounter the creative activity of the Belgian photographer.

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
29.4 MB

 

 

Adam Mazur, Po końcu fotografii >
Wojciech Wilczyk, Czas teraźniejszy, wcale nie taki prosty >
Jan Blommaert, Globalizacja tego, co pospolite >
Jan Blommaert, Przestrzeń Kapsztadu >

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca:
Cooperation:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner