László Fehér – Roman Lipski
12.09.2014 – 19.10.2014
September 12th, 2014 – October 19th, 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W 2010 roku pokazaliśmy w Atlasie Sztuki indywidualną wystawę prac Romana Lipskiego. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem widzów i krytyki, pomimo tego, że artysta nie był w Polsce specjalnie znany, a w zasadzie był nieznany. Na otwarciu wystawy pojawiło się wielu gości z zagranicy, spośród których wymienię tylko dwóch: dra Ericha Marxa – niemieckiego kolekcjonera sztuki współczesnej posiadającego w swoich zbiorach prace Romana Lipskiego i Volkera Schlöndorffa – niemieckiego reżysera, laureata Oscara. Warto dodać, że naj-większe z dzieł Kolekcji Marxa na co dzień stanowią zasadniczy fragment stałej ekspozycji Hamburger Bahnhof. Po czterech latach postano-wiliśmy ponownie pokazać obrazy Romana Lipskiego zestawiając je z pracami László Fehéra – wybitnego węgierskiego artysty, którego twórczość w Polsce jest praktycznie nieznana. Na Węgrzech László Fehér należy do najbardziej znanych artystów, w 1990 roku reprezentował Węgry na 44. Biennale Sztuki w Wenecji. Roman Lipski i László Fehér dotychczas nie poznali się osobiście, pomimo tego, że reprezentuje ich w Niemczech ta sama galeria – Sophisticated z Monachium. Pierwszy raz staną twarzą w twarz w Łodzi kilka dni przed otwarciem ich wspólnej wystawy w Atlasie Sztuki.

W jednym z publikowanych w niniejszym katalogu tekstów Magdalena Lewoc z Muzeum Narodowego w Szczecinie zauważa, że: "obaj są znakomitymi malarzami, posługującymi się perfekcyjnie malarskim warsztatem i obaj wypracowali indywidualną formułę obrazu w oparciu o charakterystyczny dla siebie repertuar ikonograficzny" oraz że: "związek pomiędzy Fehérem a Lipskim ma raczej emocjonalny niż formalny charakter, tworzy go surrealna widmowość obrazów, niepokojąca relacja pomiędzy postaciami i obiektami pojawiającymi się na płótnach a ich otoczeniem, poetyka malarskiej przestrzeni".

Kuratorka wystawy Agata Mendrychowska w swoim tekście zwraca uwagę, że: "tym, co łączy wrażliwość obydwu artystów jest wyczucie tego, co wzbudza niepokój, co niesamowite, związane z przemijaniem czasu, podświadomością. Elementem, który buduje wystawę jest jednak kontrast. Emocjonalne i dramatyczne obrazy Romana Lipskiego uzupełniają się wzajemnie na wystawie z narracyjnym i zrównoważonym malarstwem László Fehéra".

W katalogu publikujemy także krótki tekst autorstwa Volkera Schlöndorffa, który gdy dowiedział się o ponownej prezentacji prac Lipskiego w Atlasie Sztuki napisał kilka słów na temat swoich odczuć związanych z twórczością Lipskiego.

Zachęcam także do przeczytania rozmów z artystami. Z László Fehérem rozmawiała kilka miesięcy temu w Budapeszcie dr Gudrun Szczepanek, ja zaś kilka tygodni temu rozmawiałem z Romanem Lipskim. Dodam, że sześć dni po otwarciu wystawy w Atlasie Sztuki Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprezentuje indywidualną wystawę Romana Lipskiego, zaś 25 września br. kolejna indywidulana wystawa artysty zostanie otwarta w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie.

Zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z twórczością László Fehéra i Romana Lipskiego. Zapraszam wszystkich zainteresowanych obcowaniem z malarstwem dwóch niezależnie od siebie tworzących artystów.

Jacek Michalak

 

 


In 2010, in Atlas Sztuki, we showed an individual exhibition of Roman Lipski`s works. The exhibition gained interest of spectators and critics, even though the artist was not especially well known in Poland, or in fact he was rather unknown. On the opening of the exhibition, there appeared many guests from abroad, out of whom I will mention just two: Dr. Erich Marx – German collector of contemporary art, having some works of Roman Lipski in his collections, and Volker Schloendorff – German film director, Oscar winner. It is worth to add that the greatest pieces of art from the collection of Marx, on the daily basis are the crucial part of the permanent exhibition of Hamburger Bahnhof. After four years, we decided to show the paintings of Roman Lipski again, by putting them together with the works of László Fehér – an outstanding Hungarian artist whose artistic creativity is practically unknown in Poland. In Hungary, László Fehér belongs to the most famous artists, in 1990 he represented Hungary during the 44th Art Biennale in Venice. Roman Lipski and László Fehér have not met each other in person yet, although in Germany they are represented by the same art gallery – Sophisticated from Munich. They will stand face to face for the first time in Lodz, a couple of days before the opening of their joint exhibition in Atlas Sztuki.

In one of the texts published in this catalogue, Magdalena Lewoc from the National Museum in Szczecin notices: "both of them are great paintiers, perfectly using the painting techniques and both of them have worked out an individual formula of a painting on the basis of the iconographic repertoire which is characteristic for themselves" and: "a connection between Fehére and Lipski has a rather emotional than formal character; it is created by a surreal ghostliness of paintings, a disturbing relation between characters and objects appearing on canvas and their surrounding, a poetics of the painting space".

In her text, the exhibition`s curator Agata Mendrychowska points out: "what the sensitivities of both artists have in common is a sense of what causes anxiety, what is incredibile, what is connected with passing of time and with the subconscious. However, the element building the exhibition is the contrast. On the exhibition, emotional and dramatic paintings of Roman Lipski complement one another with a narrative and balanced painting of László Fehér".

In the catalogue, we also publish a short text by Volker Schloendorff, who wrote a couple of words about his feelings connected with the creative activity of Lipski, when he found out about the next presentation of the works of Lipski in Atlas Sztuki.

I also encourage you to read the conversations with the artists. The conversation with László Fehére was conducted a couple of months ago in Budapest by Dr. Gudrun Szczepanek, whereas I had a chance to talk with Roman Lipski a couple of weeks ago. I would like to add that six days after the opening of the exhibition in Atlas Sztuki, the National Museum in Szczecin will present an individual exhibition of Roman Lipski, and on 25 September 2014, a yet another exhibition of the artist will be open in the Kraszewski`s Museum in Dresden.

I invite you to Atlas Sztuki for a meeting with the artistic creativity of László Fehér and Roman Lipski. I invite all of you who are interested in encountering the painting of two artists who are crating independently from each other.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog katalog
37.7 MB

 

 

Magdalena Lewoc >
Volker Schlöndorff, ROMAN LIPSKI >
Agata Mendrychowska >
Chciałem odzwierciedlać Społeczeństwo, Z László Fehérem rozmawia dr Gudrun Szczepanek >
Jestem Berlińczykiem, Z Romanem Lipskim rozmawia Jacek Michalak >

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca:
Cooperation:

SOPHISTICATED


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner