Roger Ballen / Shadow Land. Fotografie (1982-2013) / Shadow Land. Photographs (1982-2013)
6.06.2014 – 31.08.2014
June 6, 2014 – August 31, 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W Atlasie Sztuki prezentujemy wybór fotografii, które powstały w okresie ponad trzydziestoletniej aktywności Rogera Ballena w Republice Południowej Afryki. Roger Ballen urodził się w 1950 roku w Nowym Jorku, w 1972 roku ukończył psychologię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i geologię w Colorado School of Mines w Golden, gdzie kilka lat później uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi, aby w 1982 roku wyjechać do RPA do pracy jako geolog. Praca geologa umożliwiła mu dotarcie do rzadko odwiedzanych zakątków kraju, zaś dokumentowanie kolejnych odkrywanych miejsc pozwoliło mu rozwinąć pasję fotografowania. Pasję, na rozwój której bez wątpie-nia wpływ miała matka artysty będąca fotoedytorem i wydawcą w legendarnej agencji Magnum Photos w Nowym Jorku. Zanim Ballen wyjechał do RPA fotografował w latach 70. w USA demon-strantów przeciw wojnie w Wietnamie oraz wszystko to, co uznał za ciekawe w trakcie licznych podróży po świecie w okresie studiów.
Prace ze swoich pierwszych eksploracji prowincji RPA Ballen opublikował w 1986 roku w albumie zatytułowanym Dorps. Kolejne lata aktywności fotograficznej, w trakcie których artysta odszedł od zdjęć reportażowych pozostających pod silnym wpływem estetyki Magnum Photos, rozwijając swoje unikalne wizje artystyczne, zaowocowały kolejnymi albumami, wśród których należy wspomnieć Platteland (1994), Outland (2001), Shadow Chamber (2005), Boarding House (2009) i Asylum of the Birds (2014). Asylum of the Birds jest najnowszym projektem artysty, który do tej pory wydał 12 albumów.
Na wystawie w Atlasie Sztuki pokazujemy bogaty wybór prac ze wspomnianych wyżej sześciu albumów artysty. Wybór prac odzwierciedla stwierdzenie prof. Roberta J.C. Younga, że "fotografie Ballena przez lata stawały się stopniowo coraz bardziej nierzeczywiste i malarskie, odchodząc od dokumentacji życia w odległym rolniczym RPA, aż stały się jakby wyjęte z koszmarnych snów freudowskiego Ratmana". Prezentujemy także najnowsze wideo artysty zatytułowane Asylum of the Birds. Artysta w ostatnim czasie zafascynowany jest ptakami i na pytanie, jakiej muzyki ostatnio słucha, odpowiada, że dźwięków wydawanych przez ptaki.
Kuratorką wystawy w Atlasie Sztuki jest Peggy Sue Amison. Wystawa Rogera Ballena w Atlasie Sztuki to drugi projekt zrealizowany w naszej przestrzeni wystawienniczej przez Peggy Sue Amison, obecnie szefową projektu East Wings w Dubaju, która przez ostatnie lata była dyrektorem artystycznym Sirius Arts Centre w irlandzkim Cork. Peggy Sue Amison w ubiegłym roku prezentowała twórczość Ballena w trakcie Belfast Photo Festival.
W katalogu publikujemy dwa teksty na temat twórczości Rogera Ballena. Autorem pierwszego jest znawca fotografii dr Adam Mazur, drugi napisał Brytyjczyk Robert J.C. Young – profesor New York University. Całość uzupełnia rozmowa Peggy Sue Amison z Rogerem Ballenem. Gorąco zachęcam do lektury wszystkich tekstów.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i spotkania z twórczością ważnej postaci światowej fotografii.

Jacek Michalak

 

Roger Ballen urodził się w 1950 roku w Nowym Jorku, ale od wczesnych lat 80. mieszka w Johannesburgu, w RPA. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kalifornijskim i geologię w Colorado School of Mines, gdzie uzyskał także stopień doktora. Początkowo pracował w RPA jako geolog, ale zwyciężył jego entuzjazm dla fotografii i w rezultacie od ponad trzydziestu lat zajmuje się tam robieniem zdjęć.
Jego pierwsze fotograficzne próby podczas studiów nastawione były na sprawy polityczne i społeczne, cechowały się reporterskim ujęciem. Ten rodzaj spojrzenia miał swoją kontynuację w jego wczesnych zdjęciach zrobionych w RPA, jak te zawarte w albumie Platteland: Images from Rural South Africa (1994). Ballen z empatycznym i dziennikarskim nastawieniem portretował w nich białych ludzi ze społecznego marginesu, mieszkających w odległych, rolniczych miastach. Te silnie oddziaływujące prace przełamały wiele tabu i spotkały się z odbiorem pełnym niepewności. W 2013 roku Ballen skomentował to tak: "Po publikacji albumu byłem narażony na wiele oskarżeń. Byłem uważany za whistleblowera, za Edwarda Snowdena tamtego czasu".
O swoich inspiracjach, między innymi Elliottem Erwittem, mó-wił: "to on zasiał ziarno humoru, które pojawia się w moich zdjęciach". Kontynuując, opowiadał o swojej przyjaźni z André Kertészem: "On był w pierwszej kolejności artystą, a w drugiej fotografem. Dzięki niemu i jego twórczości zdałem sobie sprawę, że fotografia może być czymś więcej niż dokumentowaniem rzeczywistości. Niektóre z najsłynniejszych zdjęć Kertésza zostały zrobione z okien jego apartamentu przy Placu Waszyngtona w Nowym Jorku. Pamiętam, jak robiłem zdjęcia z jego balkonu, aby mu dorównać".
W późniejszych latach Ballen stał się częścią społeczności, która zamieszkiwała trzypiętrowy magazyn w Johannesburgu – biednych robotników, znachorów, kryminalistów, odosobnionych jednostek ze społecznego marginesu i zwierząt. Podczas częstych, nawet co-dziennych wizyt Ballenowi udało się z nimi porozumieć i dzięki temu mógł fotografować i dokumentować ich prymitywne warunki życia.
Te pełne mocy zdjęcia zostały opublikowane w kolejnych albumach: Shadow Chamber (2005) oraz Boarding House (2009). Najnowszy cykl Asylum of the Birds jest kontynuacją i stopniowym rozwinięciem jego wcześniejszej pracy.
Czarno-białe zdjęcia Ballena są często uważane za psychologiczne, penetrujące świadomość widza. Zatarcie granic między sztuką i dokumentem oraz czarny humor wpływają drażniąco na poczucie rzeczywistości. Jedną ze stałych, przewijających się w jego zdjęciach cech jest zauważalne zainteresowanie liniami granic: balustrad, przewodów, ścian i narożników.
W 2012 roku Ballen współpracował z zespołem Die Antwoord z RPA przy wideo muzycznym I Fink U Freeky. Ballen znał zespół od wielu lat. Po raz pierwszy pracowali razem w 2010 roku, kiedy rysunki Ballena zostały włączone do wideo zespołu. Wideo I Fink U Freeky zostało obejrzane miliony razy online i znacząco wpłynęło na rozpoznawalność Die Antwoord.
Ballen miał dotąd ponad pięćdziesiąt wystaw na świecie, a jego twórczość jest w zbiorach wielu muzeów, między innymi Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Centrum Pompidou w Paryżu i Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Znacząca retrospektywa prac Ballena była prezentowana w 2013 roku w Narodowym Muzeum Sztuki Afrykańskiej w Instytucie Smithsona, zdobywając uznanie krytyków.


In Atlas Sztuki we will present a selection of pictures which were created during the Roger Ballen's activity in the South African Republic which lasted over thirty years. Roger Ballen was born in 1950 in New York, in 1972 he graduated from psychology at the California University in Berkeley and from geology at the Colorado School of Mines in Golden, where a few years later he received a doctoral degree in field of Earth science, and in 1982 he went to the South African Republic to work as a geologist. Geologist's work enabled him to get to rarely visited corners of the country, whereas documenting more and more of places that he visited, let him develop his passion to photography. The passion the development of which was undoubtedly influenced by the artist's mother who was a photo director and editor in a legendary Magnum Photos agency in New York. Before Ballen went to the South African Republic, in the 70s, he had photographed demonstrators in the US against the Vietnam War and everything which he had considered as interesting at his numerous journeys all over the world during studies.
The works from his first explorations of the South African Republic's provinces, Ballen published in an album entitled Dorps in 1986. Next years of his photographic activity, during which the artist gave up reportage pictures strongly influenced by Magnum Photos' aesthetics and developed his unique artistic visions, brought next albums among which Platteland (1994), Outland (2001), Shadow Chamber (2005), Boarding House (2009) and Asylum of the Birds (2014) are especially worth mentioning. Asylum of the Birds is the artist's newest project, who has published 12 albums so far.
At the exhibition in Atlas Sztuki, we show a wide selection of works coming from the abovementioned six albums of the artist. The selection of works reflects Robert J.C. Young's statement that "Ballen's pictures throughout years had been gradually becoming more and more unrealistic and pictorial, going away from documenting life in the far away, agricultural South African Republic, and finally they looked as if they were taken from nightmares of Freudian's Ratman". We also present the artist's newest video entitled Asylum of the Birds. Recently, the artist has also been fascinated by birds and when he was asked what kind of music he was listening to lately, he answered that these were birds' voices.
The curator of the exhibition in Atlas Sztuki is Peggy Sue Amison. Roger Ballen's exhibition in Atlasie Sztuki is the second project realized in our exhibition space by Peggy Sue Amison who currently is the head of East Wings project in Dubai, and in the last years she was the art director of Sirius Arts Centre in the Irish Cork. Last year, Peggy Sue Amison presented Ballen's creative activity during the Belfast Photo Festival.
In the catalogue, we publish two texts regarding creative activity of Roger Ballen. The first of them was written by D. Adam Mazur, photography connoisseur, and the second one by a Briton Robert J.C. Young – New York University professor. The wholeness is complemented by a conversation with Peggy Sue Amison with Roger Ballen. I warmly encourage you to read all these texts.
I cordially invite you to visit Atlas Sztuki and meet the creative activity of an important personality of world photography.

Jacek Michalak

 

www.rogerballen.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 katalog / catalogue
katalog
25.4 MB

 

 

Adam Mazur, Błysk flesza w ciemnościach >
Robert J.C. Young, Fotografia Rogera Ballena >
Roger Ballen - linie i znaki psyche, Z Rogerem Ballenem rozmawia Peggy Sue Amison >

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa towarzyszy 13. edycji FotoFestiwalu Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi
The exhibition accompanies the 13th edition of the FotoFestiwal of the International Festival of Photography in Lodz

 

 

 

Wspólnie z Fotofestiwalem zapraszamy na wykład Rogera Ballena, autora fotografii prezentowanych na wystawie. Wykład odbędzie się 7 czerwca o godz. 11.00 w sali Art_Inkubatora ( ul. Tymienieckiego 3). Po wykładzie dyskusję z udziałem Rogera Ballena i prof. J.C. Younga (specjalisty w dziedzinie postkolonializmu z New York University) poprowadzi kuratorka wystawy Peggy Sue Amison. Zapraszamy!

Together with the FotoFestiwal, we invite you for Roger Ballen's lecture, who is the author of pictures presented on an exhibition. The lecture will take place on 07 June at 11.00 a.m. in Art_Inkubatora room (Tymienieckiego 3 street). After the lecture, a discussion with Roger Ballen and professor J.C. Young (an expert in field of postcolonialism at the New York University) will be led by the exhibition's curator Peggy Sue Amison. You are cordially invited!

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner