Jarosław Kozłowski / Dekompozycje / Decompositions
7.02.2014 – 6.04.2014
February 7, 2014 – April 6, 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa Jarosława Kozłowskiego to trzecia indywidualna prezentacja przedstawiciela sztuki konceptualnej w Atlasie Sztuki. Wcześniej pokazaliśmy solowe projekty Romana Opałki i Josepha Beuysa oraz, w ramach wystaw grupowych, prace kilku artystów tego nurtu sztuki XX-wiecznej. Wystawa profesora Jarosława Kozłowskiego to także trzeci projekt Atlasa Sztuki powstały we współpracy z Fundacją Profile kierowaną przez Bożenę Czubak, która jest kuratorem wystawy. Warto dodać, iż Jarosław Kozłowski swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w prestiżowych galeriach i muzeach na świecie.

Wystawa Jarosława Kozłowskiego w Atlasie Sztuki jest prezentacją projektów Wszystko buczy oprócz tego, co bulgocze (w tej instalacji na diodowych wyświetlaczach pojawiają się zaczerpnięte z publicznych dyskusji, wyjęte z kontekstu słowa-obrazy) i Recycled News 2 (instalacji składającej się z zamalowanych na różne kolory stron gazet z różnych stron świata). Oba wspomniane projekty odnoszą się do współczesnej rzeczywistości, w której jesteśmy poddawani nieustannej manipulacji ze strony mediów. Artysta zestawia różne nośniki informacji, wykorzystuje gazety i tablice świetlne, wskazując na hałaśliwy medialny przekaz oraz związek mediów z władzą i polityką.

Zachęcam do lektury tekstu Szymona Wróbla, który zauważa iż "Buczenie i bulgotanie stało się naturalną melodią (mową) świata, czymś w rodzaju muzyki tła: ambient. Gdy dźwięki dochodzące z otoczenia są na granicy słyszalności, wtedy zdajemy sobie sprawę, iż można muzykę traktować jako element otoczenia, w ten sam sposób, co kolor światła i dźwięk deszczu. (Nie)naturalną muzyką naszego świata jest nieustanny przepływ informacji, który wywołuje stan niekończącego się oszołomienia". Równie gorąco polecam lekturę rozmowy, jaką z profesorem Jarosławem Kozłowskim przeprowadziła Bożena Czubak.

Zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki, aby zobaczyć jak "buczenie i bulgotanie medialnej paplaniny w projekcie Jarosława Kozłowskiego znajduje przełożenie w bez-dźwięcznym przesuwaniu się (płynięciu, falowaniu) słów-obrazów na świetlnych tablicach" oraz co pozostaje z nagromadzonych w dużej ilości gazet, których treść została wymazana. Zachęcam do skonfrontowania własnego postrzegania współczesności z tym, jak widzi to w swojej sztuce Jarosław Kozłowski.

Jacek Michalak


Jaroslaw Kozlowski's exhibition is the third individual presentation of a conceptual art representative in Atlas Sztuki. Before, we showed solo projects of Roman Opalka and Joseph Beuys and, as part of collective exhibitions, works of several artists of this XX-century art trend. The exhibition of professor Jaroslaw Kozlowski is also the third project of Atlas Sztuki created in collaboration with the Profile foundation led by Bozena Czubak who is the exhibition's curator. It is worth adding that Jaroslaw Kozlowski presented his works on many individual and joint exhibitions in prestigious galleries and museums all over the world.

Jaroslaw Kozlowski's exhibition in Atlas Sztuki is a presentation of projects "Everything buzzes apart from what gurgles" ("Wszystko buczy oprocz tego, co bulgocze") - (in this installation, on diode displays, appear words-pictures taken from public discussions, out of the context) and "Recycled News 2" (an installation consisting of newspapers' pages from different parts of the world painted in various colours). Both abovementioned projects refer to the present reality in which we are exposed to continuous manipulation of the media. The artist combines various information carriers, uses newspapers and neon boards, pointing to a noisy media transmission and connection of media with power and politics.

I encourage you to read the text by Szymon Wrobel who notices that "Buzzing and gurgling have become a natural melody (speech) of the world, something like a melody background: ambient.
When sounds coming from surrounding reach the limit of audibility, then we realize that music can be treated as a part of the surrounding, in the same way as a colour of a light and a sound of rain. (Un)natural music of our world is a continuous information flow which results in a state of never-ending daze". I also encourage you to a lecture of a conversation conducted with professor Jaroslaw Kozlowski by Bozena Czubak.

I invite you to visit Atlas Sztuki to see how "buzzing and gurgling of media chatter in Jaroslaw Kozlowski's project finds translation in a voiceless movement (floating, waving) of words-pictures on neon boards" and what remains from plenty of collected newspapers, the content of which has been cleared. I encourage you to confront your own perception of the present with how it is seen by Jaroslaw Kozlowski in his art.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
8.7 MB

 

 

Szymon Wróbel, Jarosława Kozłowskiego
urządzenia i urządzanie sztuki >

Ani Wschód, ani Zachód, ani Północ, ani Południe,
Z Jarosławem Kozłowskim rozmawia
Bożena Czubak >

 

 

 

 

 

biografia >
biography >

 

 

 

 

 

Współpraca:
Cooperation:

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner