Zbigniew Rybczyński
13.12.2013 – 2.02.2014
December 13, 2013 – February 2, 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Zbigniew Rybczyński, operator, autor eksperymentalnych filmów animowanych, prac wideo i wideoklipów, twórca, który jako pionier sięgnął po telewizję wysokiej rozdzielczości, odwiedził Atlas Sztuki pierwszy raz 14 września 2012 roku. Powodem jego wizyty było otwarcie wystawy zbiorowej Front Wschodni przygotowanej przez prof. Józefa Robakowskiego. 1 marca tego roku artysta w trakcie spotkania z publicznością opowiedział o swojej drodze twórczej, pokazaliśmy także kilka filmów i wideoklipów autorstwa Zbigniewa Rybczyńskiego. Wykład, filmy i wideoklipy artysty zostały przyjęte entuzjastycznie przez publiczność. Po dwóch krótkich, ale niezwykłych spotkaniach z twórczością Zbigniewa Rybczyńskiego nadszedł czas na indywidualną wystawę. Do współpracy przy tworzeniu wystawy zaprosiliśmy prof. Józefa Robakowskiego, który przyjął propozycję i został jej kuratorem. Warto dodać, że obaj artyści na początku lat 70. ubiegłego wieku współtworzyli Warsztat Formy Filmowej.

Zbigniew Rybczyński urodził się w Łodzi, tutaj mieszkał kilka pierwszych lat swojego życia, tu studiował i pracował po studiach. W łódzkim Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for zrealizował swoje wielkie dzieło Tango. Miał okazję kilkakrotnie wrócić do Łodzi, będąc już uznanym w świecie twórcą. W 1999 roku odsłonięto jego gwiazdę w łódzkiej Alei Sławy, w 2008 roku PWSFTviT przyznała artyście tytuł doktora honoris causa w dziedzinie sztuki filmowej, w tym samym roku został laureatem Nagrody Katarzyny Kobro. W bieżącym roku łódzka Szkoła Filmowa obchodzi jubileusz 65-lecia, zaś wystawa w Atlasie Sztuki jest jednym z projektów towarzyszących temu jubileuszowi.

Artysta powszechnie znany jest, przede wszystkim, jako twórca Tanga, nagrodzonego Oskarem za najlepszy krótkometrażowy film animowany 1982 roku. Był to pierwszy Oskar dla polskiej produkcji filmowej. Poza Oskarem ma na swoim koncie całą kolekcję innych, ważnych nagród, wśród których warto wspomnieć o Grand Prix na MFFK w Oberhausen za Tango, nagrodzie Emmy za Orkiestrę, Srebrnym Lwie w Cannes za Imagine, The Golden Gate Award za Kafkę, Prix Italia za Orkiestrę, oraz wiele innych nagród za filmy i wideo na festiwalach i konkursach między innymi w Krakowie, Chicago, Melbourne, Hueska, Oberhausen, Tokio, San Francisco, Tampere, Ottawie, Annency, Paryżu, Mediolanie i Batumi.

Artysta jest autorem rozwiązań w sferze obrazu elektronicznego, będących rezultatem badań nad obrazem i efektami specjalnymi, dla których udzielono ochrony patentowej w Stanach Zjednoczonych.

Zbigniew Rybczyński pracował na wielu znamienitych uczelniach świata, wspomnę tu tylko o Columbia University w Nowym Jorku, Kunsthochschule für Medien w Kolonii i Yoshiba University of Art and Design w Tokio. W latach 2009-2013 Rybczyński tworzył wrocławskie Centrum Technologii Audiowizualnych.

Co prawda minęło juz trochę czasu, od kiedy Rybczyński zrealizował ostatni film, ale artysta cały czas pracuje. Jak sam mi powiedział "jest na etapie rozwoju narzędzi do kolejnego filmu". Poza tym wykłada, pisze i jest wielkim ambasadorem polskiej sztuki filmowej w świecie. Lista miejsc, do których został zaproszony, jest imponująca. Tylko w ciągu ostatnich czterech tygodni Zbigniew Rybczyński wygłosił wykład i uczestniczył w prezentacji swojej twórczości w Turynie, wziął udział jako wykładowca w konferencji międzynarodowej oraz był jurorem na festiwalu filmowym w stolicy Węgier. Bardzo cieszę się, że przyjął zaproszenie Atlasa Sztuki i znalazł czas, aby wspólnie z nami przygotować wystawę.

W katalogu towarzyszącym wystawie publikujemy dwa teksty na temat twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego. Autorem pierwszego z nich jest reżyser Andrzej Barański, z którym Rybczyński tworzył swoje pierwsze dzieła jeszcze w okresie studiów w PWSFTviT. Siegfried Zielinski, profesor teorii mediów, archeologii i variantologii sztuk i mediów z Universität der Künste w Berlinie, jest autorem kolejnego eseju na temat twórczości artysty. Katalog uzupełniają dwie rozmowy ze Zbigniewem Rybczyńskim. Na temat istoty twórczości z artystą rozmawia Piotr Krajewski, kurator jego wystaw w Poznaniu (2009), Wrocławiu (2009), Berlinie (2011) i Karlsruhe (2012), natomiast o życiu w Polsce artysta opowiedział niżej podpisanemu.

Zapraszam do zobaczenia retrospektywnej wystawy Zbigniewa Rybczyńskiego przygotowanej w Atlasie Sztuki przez prof. Józefa Robakowskiego. Pokażemy szkice, rysunki, obrazy, filmy, wideo oraz szczególną instalację. Zaprezentujemy też, wybrane przez Józefa Robakowskiego, dawne sztychy z kolekcji Zbigniewa Rybczyńskiego, który, o czym można przeczytać w katalogu, jest także kolekcjonerem. To jedyna okazja poznania artysty z tej strony.

Jacek Michalak

 

 


Zbigniew Rybczynski, a cameraman, an author of experimental cartoon movies, video works and video clips, the artist who as a pioneer reached for high definition TV, visited Atlas Sztuki for the first time on 14th September 2012. The reason of his visit was the opening of a joint exhibition The Eastern Front (Front Wschodni) prepared by Jozef Robakowski. On 1st March this year, the artist during his meeting with audience told about his creative journey, we also showed several movies and video clips made by Zbigniew Rybczynski. The audience reacted enthusiastically to the artist's lecture, movies and video clips. After two short, but extraordinary meetings with creative activity of Zbigniew Rybczynski, the time has come for an individual exhibition. We invited professor Jozef Robakowki to collaboration in preparing the exhibition - he accepted our proposal and became the curator. It is worth adding that both artists in the beginning of 70s of the last century co-created the Film Form Workshop (Warsztat Formy Filmowej).

Zbigniew Rybczynski was born in Lodz, here he lived in the first years of his life, here he studied and worked after his graduation. In the Studio of Small Film Forms Se-ma-for in Lodz he made his first great creative work Tango. He had several opportunities to come back to Lodz, when he already was an artist recognized all over the world. In 1999 his star in the Walk of Fame in Lodz was unveiled, in 2008 the National Film School in Lodz awarded the artist with doctor honoris causa title in the domain of film art, in the same year he became the laureate of Katarzyna Kobro Prize. This year the National Film School in Lodz is celebrating its 65th anniversary, and the exhibition in Atlas Sztuki is one of the projects accompanying this anniversary.

The artist is commonly known first of all as the author of Tango, which was awarded with Oscar for the best animated short film in 1982. It was the first Oscar for the Polish film production. Apart from the Oscar, he has also won the entire collection of other important awards, among which the following ones are especially worth mentioning: Grand Prix on MFFK in Oberhausen for Tango, Emmy for Orchestra, The Silver Lion in Cannes for Imagine, The Golden Gate Award for Kafka, Prix Italia for Orchestra, and many other prizes for films and videos at festivals and competitions, among others in Cracow, Chicago, Melbourne, Hueska, Oberhausen, Tokyo, San Francisco, Tampere, Ottawie, Annency, Paris, Milan and Batumi.

The artist has created solutions in domain of electronic picture, being a result of studies regarding picture and special effects, for which the patent protection has been granted in the United States.

Zbigniew Rybczynski worked at many eminent universities all over the world - here I will only mention Columbia University in New York, Kunsthochschule fuer Medien in Cologne and Yoshiba University of Art and Design in Tokyo. In 2009-2013 Rybczynski created the Centre of Audiovisual Technologies in Wroclaw.

That is true that it has been a long time since Rybczynski made his last movie, but the artist is still working. As he said about himself "he is at the stage of developing tools to the next movie". Apart from that, he gives lectures, writes and is a great ambassador of the Polish film art in the world. The list of places to which he was invited is impressive. Only during last four weeks, Zbigniew Rybczynski gave a lecture and took part in a presentation of his creative activity in Turin, he participated as a lecturer in an international conference and was a juror at a film festival in the capital of Hungary. I am very happy that he has accepted the invitation of Atlas Sztuki and found time to prepare the exhibition together with us.

In a catalogue accompanying the exhibition we publish two texts about the creative activity of Zbigniew Rybczynski. The author of the first one is a film director Andrzej Baranski, with whom Rybczynski created his first works of art, still during the period of his studies at the National Film School in Lodz. Siegfried Zielinski, professor of the theory of media, archeology and variantology of arts and media at Universitaet der Kuenste in Berlin, is the author of the next essay about the artist`s creative activity. The catalogue is supplemented by two conversations with Zbigniew Rybczynski. Piotr Krajewski, the curator of his exhibitions in Poznan (2009), Wroclaw (2009), Berlin (2011) and Karlsruhe (2012), talks with the artist about the essence of a creative activity, and I, signed below, discuss with him the topic of his life in Poland.

I invite you to see a retrospective exhibition of Zbigniew Rybczynski organized in Atlas Sztuki by professor Jozef Robakowski. We will display sketches, drawings, paintings, films, videos and an extraordinary installation. We will also present old engravings chosen by Jozef Robakowski, from the collection of Zbigniew Rybczynski, who, as we can read in the catalogue, is also a collector. It is a unique opportunity to meet this side of the artist's personality.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
12.3 MB

 

 

Andrzej Barański, Nasze kręte ścieżki >
Andrzej Barański, Krótka historia białych ludzi >
Siegfried Zielinski, Zbigniew Rybczyński - badacz obrazu >
Jestem obrazem, Ze Zbigniewem Rybczyńskim rozmawia Piotr Krajewski >
15 minut na kolejny wyjazd z Polski, Ze Zbigniewem Rybczyńskim rozmawia Jacek Michalak >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu
Project's partners