Wojtek Wieteska / Jestem z Polski / I am from Poland
7.06.2013 – 23.06.2013
June 7, 2013 – June 23, 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Serdecznie zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z twórczością Wojtka Wieteski. Artysta urodził się w 1964, ukończył Wydział Operatorski PWSFTViT w Łodzi, studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Paris Sorbonne IV oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Artysta jest wykładowcą w łódzkiej Szkole Filmowej. Jako fotograf zrealizował, między innymi, takie indywidualne projekty jak: 36 x Paryż, Rzeczywistość, Far West, Tokyo, N.Y.C. #02, Martwa Natura, Stacja Warszawa, Protest 2007 czy Flights 91_08. Fotografie artysty publikowane były, między innymi, na łamach: Gazety Wyborczej, Magazynu Gazety, Rzeczpospolitej, Pozytywu, Fototapety, Przekroju oraz wielu ilustrowanych czasopism. Wieteska zajmuje się także realizacją filmów reklamowych. Wśród otrzymanych nagród warto wspomnieć o: nagrodzie Kreatura otrzymanej trzykrotnie w 1995, 2005 i 2006 roku, Pinnacle DDB'98, Agfa Szansa Pro'98, Złotych Orłach 2000. Artysta jest jedynym polskim fotografem wybranym przez Our Place do współpracy przy realizacji cyklu Światowe dziedzictwo dla UNESCO. Wojtek Wieteska współtworzył także wiele kampanii społecznych, wśród których znalazły się takie jak: Breast Friends Fundacji Amazonka, Mama w ciąży Fundacji Św. Mikołaja, Litwa Polskiej Akcji Humanitarnej. Fotografie artysty znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju oraz w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Francji, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

W ramach indywidualnej wystawy Wojtka Wieteski w Atlasie Sztuki pokażemy fotografie z lat 1986-2013. Artysta w 1985 roku, po wielu latach życia poza krajem, wrócił do Polski, rok później zaczął fotografować. W rozmowie z Barbarą Piwowarską Wojtek Wieteska obszernie opowiada o swoim życiu za granicą, o powrocie oraz swoich doświadczeniach jako fotografa odnajdującego w swoich polskich obrazach pamięć obrazów z zupełnie innych, skrajnie różnych miejsc. Polecam lekturę rozmowy z artystą. Mam nadzieję, że zainteresują Państwa także dwa eseje na temat projektu napisane przez kuratora Adama Mazura i Krzysztofa Vargę – cenionego prozaika. Jestem z Polski. To znaczy skąd? Krzysztofa Vargi i esej kuratora Adama Mazura to dwa różne spojrzenia na realizowany przez artystę od ponad ćwierć wieku projekt.

Wystawa Wojtka Wieteski Jestem z Polski towarzyszy 12. edycji FotoFestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. To nasza trzecia wystawa pokazywana w trakcie łódzkiego FotoFestiwalu.
Serdecznie zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z Polską widzianą oczyma Wojtka Wieteski.

Jacek Michalak

 

 

 

 


I cordially invite you to Atlas Sztuki for a meeting with the creative activity of Wojtek Wieteska. The artist, born in 1964, graduated from the Cinematography Department at the Lodz Film School, he also studied the history of art at the University Paris Sorbonne IV and at the Warsaw University. The artist is a lecturer at the Lodz Film School. As a photographer, he has accomplished among others the following individual projects: 36 x Paris, Reality, Far West, Tokyo, N.Y.C. #02, Still Life, Warsaw Station, Protest 2007 and Flights 91_08. The artist's pictures were published among others in the following sources: Gazeta Wyborcza, Magazyn Gazety, Rzeczpospolita, Pozytyw, Fototapeta, Przekroj and plenty of illustrated magazines. Wieteska also works on producing commercial spots. His so-far received awards, which are especially worth mentioning, are the following ones: Kreatura (Creature) award, which he won three times, in 1995, 2005 and 2006, Pinnacle DDB'98, Agfa Szansa Pro'98, Zlote Orly (Golden Eagles) 2000. The artist is the only Polish photographer chosen by Our Place to the cooperation in the accomplishment of the World Heritage series for UNESCO. Wojtek Wieteska has also co-produced many social campaigns, such as: Breast Friends of the Amazonka (Amazon) Foundation, A Pregnant Mother of the Sw. Mikolaja (Saint Nicolas') Foundation, Lithuania of the Polish Humanitarian Action. The artist's photographs can be found in many private collections in our country, and also in Germany, Switzerland, Sweden, France, Japan and The United States.

In frames of the individual exhibition of Wojtek Wieteska in Atlas Sztuki, we will show the pictures from years 1986-2013. The artist in 1985, after many years of living abroad, came back to Poland and a year after that, he started to take pictures. In a conversation with Barbara Piwowarska, Wojtek Wieteska speaks extensively about his life abroad, about his comeback and his experiences as a photographer who, in his Polish pictures, finds a memory about the pictures of completely different, absolutely dissimilar places. I really encourage you to read this conversation with the artist. I hope that you will be interested also in two essays about the project, written by a curator Adam Mazur and Krzysztof Varga – a prized prose-writer. I come from Poland. Which means from where? - the essay written by Krzysztof Varga and the one by a curator Adam Mazur are two different views at the project, the accomplishment of which took the artist over a quarter of a century.

The exhibition of Wojtek Wieteska: Jestem z Polski (I am from Poland), accompanies the 12th edition of the FotoFestiwal (Photo Festival) – the International Festival of Photography in Lodz. This is our third exhibition displayed within the Lodz FotoFestiwal.
I cordially invite you to Atlas Sztuki for a meeting with Poland seen with Wojtek Wieteska's eyes.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
4.1 MB

 

 

Adam Mazur, Jestem z Polski. O fotografiach Wojtka Wieteski >
Krzysztof Varga, Jestem z Polski.
To znaczy skąd? >

O nieobecności, zagranicy, pamięci i romantycznym brutalizmie z Wojtkiem Wieteską rozmawia Barbara Piwowarska >

 

 

 

 

Fotografie Wojtka Wieteski prezentowane na wystawie oprawiono i wydrukowano w technologii Digigraphie® w firmie Peter Parker Maciej Graj
The photographs made by Wojtek Wieteska, displayed on the exhibition, have been framed and printed in the Digigraphie® technology in the Peter Parker Maciej Graj company.

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner