Zbigniew Libera / Płaska rzeczywistość / The Flat Reality
15.03.2013 – 14.04.2013
March 15, 2013 – April 14, 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Płaska rzeczywistość to druga wystawa Zbigniewa Libery w Atlasie Sztuki. Pierwszym projektem artysty zrealizowanym w Atlasie Sztuki była wystawa Mistrzowie i Pozytywy prezentowana ponad 9 lat temu. Zarówno Mistrzowie, jak i Pozytywy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem widzów i krytyki. Po premierowym pokazie w Atlasie Sztuki prace Zbigniewa Libery pokazane zostały w Luksemburgu, Sopocie, Wrocławiu, Marsylii, Poznaniu, Płocku, Paryżu, Sofii, Regensburgu, Budapeszcie, Ann Arbor, Pradze (dwukrotnie), Bratysławie, Koszycach, Berlinie, Białymstoku, Zielonej Górze, Zagrzebiu, Dreźnie i Warszawie (w wielu miejscach oba projekty razem, czasami tylko jeden projekt).

Płaska rzeczywistość to nowy projekt Zbigniewa Libery, w którym artysta w ironiczny sposób odwołuje się do fotografii reklamowej. W tekście towarzyszącym wystawie prof. Marta Leśniakowska zauważa, że Zbigniew Libera "chce wykazać prawdziwość teorii płaskiej rzeczywistości. Posługuje się w tym celu nie tyle samochodem jako kanonicznym produktem kultury modernistycznej, ile jego obrazem. Rzeczywistość jest płaska, powiada Libera, bo widzimy ją zapośredniczoną przez obraz, który dokonuje stereotypizacji widzenia. A skoro tak, to co się stanie, gdy podejmie się próbę restytucji tego obrazu w rzeczywistość trójwymiarową, która jest u źródła obrazu? I jak ta zrestytuowana rzeczywistość będzie się prezentować? Inaczej mówiąc: jaki będzie wynik takiej hiperkonstruktywistycznej konwersji?".

Zdaniem Bożeny Czubak, autorki drugiego tekstu publikowanego w tym katalogu, a także kuratorki wystawy Płaska rzeczywistość, "Zbigniew Libera w najnowszym projekcie ów spłaszczony świat rekonstruuje w trzecim wymiarze, przywracając widzeniu jego niewidoczne obszary". Kuratorka wystawy wskazuje także, że w najnowszej pracy "Libera rozwija wątki, które podejmował w swoich wcześniejszych realizacjach dotyczących kultury konsumpcyjnej oraz mechanizmów widzenia i sposobów percepcji otaczającej nas kultury wizualnej". W katalogu wystawy publikujemy także rozmowę Bożeny Czubak ze Zbigniewem Liberą. Gorąco polecam lekturę wszystkich tekstów przygotowanych w związku z najnowszą wystawą Zbigniewa Libery.

W dotychczasowej historii Atlasa Sztuki Zbigniew Libera jest drugim (obok Ilyi i Emilii Kabakov) artystą, którego zaprosiliśmy do ponownego pokazania swojej indywidualnej wystawy. Jestem przekonany, że i tym razem Artysta nie zawiedzie widzów galerii.

Wszystkich zainteresowanych jak wygląda płaska rzeczywistość według Zbigniewa Libery, zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 

Spotkanie z Bożeną Czubak (kuratorką wystawy) i Zbigniewem Liberą, które poprowadzi dr Jan Sowa w piątek, 15 marca 2013 roku o godzinie 13.00 w Atlasie Sztuki.


The flat reality is the second exhibition of Zbigniew Libera in Atlas Sztuki. The first project of the artist realized in Atlas Sztuki was the exhibition Mistrzowie i Pozytywy "Masters and Positives" presented over nine years ago. Both Masters and Positives were received very positively by viewers and critics. After the premiere show in Atlas Sztuki the works of Zbigniew Libera were shown in Luxembourg, Sopot, Wroclaw, Marseille, Poznan, Plock, Paris, Sofia, Regensburg, Budapest, Ann Arbor, Prague (twice), Bratislava, Koszyce, Berlin, Bialystok, Zielona Gora, Zagreb, Dresden and Warsaw (in many places both projects were shown together, in some just one of them).

The flat reality is a new project of Zbigniew Libera, in which the artist, in the ironic way, refers to a commercial photography. In the text accompanying the exhibition prof. Marta Lesniakowska notices that Zbigniew Libera "wants to prove that the theory of the flat reality is real. To reach this goal he uses not really a car as a canonical product of modern culture, but rather its image. The reality is flat, says Libera, because we see it "borrowed" by an image, which is responsible for the stereotypization of seeing. And if it is so, what is going to happen if we try to restitute this image into a three-dimensional reality, which is a source of an image? And how will this restituted reality present itself? In other words: what will be the result of such a hyper-constructivism conversion?".

According to Bozena Czubak, the author of the second text published in this catalogue, and the curator of the exhibition Plaska Rzeczywistosc (The Flat Reality): "Zbigniew Libera in the newest project reconstructs this flat world in the third dimension, bringing back to vision its invisible areas". The curator of the exhibition also points out that in his newest work "Zbigniew Libera expands on the topics which he touched in his previous realizations concerning consumption culture, the mechanisms of seeing and ways of perception of the visual culture surrounding us". In the catalogue from the exhibition we publish a conversation of Bozena Czubak with Zbigniew Libera. I encourage you to read all of the texts prepared in reference to the newest exhibition of Zbigniew Libera.

In the so-far history of Atlas Sztuki, Zbigniew Libera is the second artist (next to Ilyi and Emilia Kabakov) whom we invited to show his individual exhibition.
I am convinced that also this time the Artist will not disappoint the gallery visitors.

I cordially invite everyone who is interested to see how a flat reality looks according to Zbigniew Libera, to visit Atlas Sztuki.

Jacek Michalak

 

A meeting with Bozena Czubak (curator of the exhibition) and Zbigniew Libera, which will be conducted by dr Jan Sowa on Friday, 15th March 2013 at 1 p.m. in Atlas Sztuki.katalog / catalogue
katalog
3.4 MB

 

 

Bożena Czubak, Płaska rzeczywistość >
Marta Leśniakowska, Proces patrzenia Zbigniewa Libery, czyli kilka przyczyn, dla których rzeczywistość jest płaska >
Wypaczenia i iluzje. Ze Zbigniewem Liberą rozmawia Bożena Czubak >

 

 

 

 

 

 

Współpraca:
Cooperation:

 

 

 

reportaż Łódzkiego Ośrodka TVP

 

 

 

Partner projektu
Project's partner