Rüdiger Freiherr von Fritsch / Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec
8.03.2013, godz. 19.00
March 8, 2013, at 7 p.m

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec" to osobiste wspomnienia Rüdigera Freiherr von Fritscha, którym mieszkając w RFN, ułatwił w 1974 roku - wraz ze swoim bratem Burkhardem - ucieczkę z NRD ich kuzyna Toma oraz jego dwóch kolegów. Udzielając pomocy kuzynowi i jego przyjaciołom von Fritsch sfałszował zachodnioniemiecki paszport, dopuszczając się tym samym przestępstwa. Słowo wstępne do książki napisał Hans-Dietrich Genscher – minister spraw zagranicznych RFN w latach 1974-1992. Autorem posłowia do polskiego wydania książki jest prof. Krzysztof Ruchniewicz związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim.
"Stempel do wolności. Ucieczka z Niemiec do Niemiec" został niezwykle przychylnie przyjęty przez krytykę. Media poświęciły książce sporo miejsca: "Książka trafnie opisuje sytuację w podzielonych Niemczech. Czyta się ją w napięciu" (Frankfurter Allgemeine Zeitung), "Poruszająca książka opisująca pasjonującą historię" (Norddeutscher Rundfunk) "Co naprawdę oznaczało udzielenie pomocy w ucieczce z NRD dyplomata Rüdiger von Fritsch opisuje na przykładzie ucieczki swojego kuzyna Toma (Die Welt), "Fałszerz paszportów z odwagą cywilną" (Stuttgarter Zeitung), "Ta książka wciąga. Trudno odłożyć ją na bok, dopóki nie wiadomo, jak zakończy się ta opowieść. Czy uda się zrealizować misternie obmyślony plan?" (Business & Diplomacy).
W Atlasie Sztuki Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce opowie swoją niezwykłą historię, która rozegrała się w warunkach podzielonych Niemiec.

Jacek Michalak

 

 

 


"A Stamp to Freedom. The flight from Germany to Germany" ("Stempel do wolnosci. Ucieczka z Niemiec do Niemiec") are personal memories of Rüdiger Freiherr von Fritsch who, while living in the Federal Republic of Germany, together with his brother Burkhard in 1974 facilitated the flight from the German Democratic Republic to their cousin Tom and two of his friends. While helping his cousin and his friends, von Fritsch falsified the West-German passport, by which he committed a crime. The introduction to the book was written by Hans-Dietrich Genscher – the Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany in 1974-1992. The author of the afterword to the Polish edition of the book is prof. Krzysztof Ruchniewicz, professionally connected with the University of Wroclaw.
"A Stamp to Freedom. The flight from Germany to Germany" ("Stempel do wolnosci. Ucieczka z Niemiec do Niemiec") was extremely positively assessed by the critics. In media one could find many publications about it: "The book rightly describes the situation of divided Germany. Readers are kept in suspense" (Frankfurter Allgemeine Zeitung), "It is a touching book describing a fascinating story" (Norddeutscher Rundfunk),  "The real meaning of giving support in a flight to the German Democratic Republic is being described by a diplomat Rüdiger von Fritsch on the example of the flight of his cousin Tom" (Die Welt), "The forger of passports with civil courage" (Stuttgarter Zeitung), "This book absorbs. It is really hard to put it aside, until you know the end of the story. Will the elaborate plan be successfully accomplished?" (Business & Diplomacy).
In Atlas Sztuki the Ambassador of the Federal Republic of Germany in Poland will tell his own unbelievable story, which took place in divided Germany.

Jacek MichalakPartnerzy projektu
Project's partners

Oficyna Wydawnicza Atut 

 

 

reportaż Łódzkiego Ośrodka TVP