Karolina Breguła / Centrum wszystkiego / The Centre of Everything
11.01.2013 – 24.02.2013
January 11, 2013 – February 24, 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Urodzona w 1979 roku Karolina Breguła to jedna z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia. Jest absolwentką PWSFTviT w Łodzi (studia w latach 2005-2010), wcześniej ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie (2002-2004) oraz Szkołę fotograficzną GFU prowadzoną przez Folkuniversitetet w Sztokholmie (2000-2002).
W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie w łódzkiej Szkole Filmowej. Laureatka nagrody Samsung Art Master, stypendystka MKiDN i Funduszu Wyszehradzkiego. Artystka multimedialna, obok fotografii i wideo tworzy instalacje, uprawia happening.

Wystawa Centrum wszystkiego w Atlasie Sztuki to prezentacja dwóch projektów: Fire-Followers oraz Formy Przestrzenne. Fire-Followers to, jak to określiła artystka, film o sztuce, postępie, strachu przed katastrofą i niewyjaśnionych zdarzeniach. To także film o niezwykłych roślinach, które potrzebują ognia, by rosnąć. W filmie sztuka w przewrotny sposób staje się elementem codziennego życia jego bohaterów, zwykłych ludzi mieszkających w mieście w przeszłości regularnie niszczonym przez pożary. Mieszkańcy miasta podejrzewają, że pożary to sprawka tajnej organizacji historyków sztuki. W mieście narasta psychoza. Wielu mieszkańców w obawie przed kolejnymi pożarami zachowuje się nieracjonalnie, czy wręcz absurdalnie. Na przykład starsi państwo w nocy śpią w przeciwogniowych skafandrach używanych przez strażaków (tak na wszelki wypadek), zaś w dzień spacerują w nich po ulicy (jest w nich ciepło). Film Fire-Followers został wyprodukowany przez touchFILMS i Atlas Sztuki – pokaz w Atlasie Sztuki jest jego premierą. Znając projekt artystki, jestem przekonany, że Fire-Followers po pokazie w Łodzi zaprezentowany zostanie na wielu festiwalach oraz w galeriach w Polsce i poza jej granicami.

Relacje pomiędzy rzeźbą a katastrofą to temat drugiego z projektów Karoliny Breguły. Artystkę interesuje katastrofa w różnych wymiarach. Katastrofie często towarzyszy nagłość, często występuje element zaskoczenia, różna jest skala zniszczeń w następstwie katastrofy, dotyka ona nie tylko ludzi, poza tym jest coś niezwykłego i fascynującego w samej katastrofie. Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego to propozycja nowego spojrzenia na formy przestrzenne w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Artystka zaprosiła naukowców różnych dyscyplin do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej formom przestrzennym w obliczu katastrofy. Programowana śmierć komórek na przykładzie komórek drewna zilustrowanych formą przestrzenną autorstwa Lecha Kunki, Zmiana lokalizacji form przestrzennych a aktywność mózgu czy Form przestrzennych analiza matematyczna to wybrane tytuły prezentacji podczas wspomnianej konferencji, która w dniach 14-15 grudnia 2012 roku odbyła się w Elblągu (konferencja Karoliny Breguły została zrealizowana w ramach projektu Przebudzenie – przed końcem świata organizowanego przez CS Galerię EL). Sama artystka określa swój elbląski projekt jako "performatywną konferencję naukową". Karolina Breguła nie raz już pokazała, że lubi dokonywać zmian w istniejącym stanie rzeczy. W Atlasie Sztuki pokażemy wybraną dokumentację tego projektu w formie instalacji.

W katalogu publikujemy dwa teksty na temat najnowszego projektu Karoliny Breguły Fire-Followers autorstwa prof. dr hab. Marii Poprzęckiej oraz Magdaleny Ujmy oraz zapis rozmowy, którą z artystką przeprowadził dr Adam Mazur. Gorąco zachęcam do ich lektury.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia, jak Karolina Breguła definiuje centrum wszystkiego.

Jacek Michalak

 


Karolina Bregula, born in 1979, is one of the most interesting Polish artists of the young generation. She graduated from PWSFTviT in Lodz (she studied 2005-2010), before that she finished the European Academy of Photography in Warsaw (2002-2004) and the Photographic School GFU run by Folkuniversitetet in Stockholm (2000-2002). In 2011 she started postgraduate studies at the Film School in Lodz. She won Samsung Art Master award and was a MKiDN and International Visegrad Fund scholarship holder. She is a multimedia artist, apart from photography and video she creates installations and deals with happening.

The exhibition The Centre of Everything in Atlas Sztuki is a presentation of two projects: Fire-Followers and Formy Przestrzenne (Three-dimensional Forms). Fire-Followers is, as the author describes it, a film about art, progress, fear from catastrophe and unexplained happenings. It is also a film about extraordinary plants which need fire to grow. In this movie art in a perverse way becomes the part of the characters` everyday life – they are ordinary people living in the city in the past regularly destroyed by fires. The citizens assume that the fires were a doing of a secret organization of art historians. In the city psychosis increases. Many citizens for fear of next fires behave irrationally, or even absurdly. For example an elderly couple at night sleeps in special suits used by firefighters (just in case) and during a day they walk through streets wearing them (they are warm). The film Fire-Followers was produced by touchFILMS and Atlas Sztuki – the display in Atlas Sztuki is its premiere. Knowing the artist`s project, I am sure that the Fire-Followers after the presentation in Lodz will be shown on numerous festivals and in galleries in Poland and abroad.

Relations between sculpture and catastrophe are the subject of the second project by Karolina Bregula. The artist is interested in various dimensions of catastrophe. Catastrophe is often accompanied by suddenness, there often appears an element of surprise, the range of damages caused by catastrophe varies, it touches not only people, besides there is something extraordinary and fascinating in the catastrophe as such. Three-dimensional forms as the centre of everything are a proposition of a new look at three-dimensional forms in the face of approaching threat. The artist invited scientists from different disciplines to take part in the interdisciplinary conference devoted to three-dimensional forms in the face of catastrophe. Programmed death of cells on the example of wood cells illustrated by a three-dimensional form by Lech Kunka, Change of location of three-dimensional forms and the activity of brain and The mathematical analysis of three dimensional forms are the chosen titles of the presentations During the conference mentioned above, which took place in Elblag 14-15 December 2012 (Karolina Bregula`s conference was realized in frames of the project Awakening – before the end of the world organized by CS Gallery EL). The artist herself describes her project in Elblag as "a performative scientific conference". Karolina Bregula has already shown many times that she likes making changes to the existing state of things. In Atlas Sztuki we will show chosen documentation of this project in form of installation.

In the catalogue we publish two texts about the newest project by Karolina Bregula: Fire-Followers written by prof. Ph.D. Maria Poprzecka and Magdalena Ujma and the recording of the conversation, conducted with the artist by D. Adam Mazur. I warmly entourage You to the lecture.

I cordially invite You to visit Atlas Sztuki and to see how Karolina Bregula defines the centre of everything.

Jacej Michalak


katalog / catalogue
katalog
4.7 MB

 

 

Maria Poprzęcka, Czy sztuka jest łatwopalna? >
Magdalena Ujma-Gawlik, Czarne chmury, siwy dym >
Najbardziej elementarne pytania.
Z Karoliną Bregułą rozmawia Adam Mazur >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner