Front Wschodni
14.09.2012 – 28.10.2012
September 14 – October 28, 2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Front Wschodni to już czwarte spotkanie z Józefem Robakowskim w Atlasie Sztuki. Profesor Józef Robakowski – pomysłodawca i kurator Frontu Wschodniego – stawia pytanie: jaki wpływ na sztukę i kulturę Łodzi miał przyjazd w latach 20. XX wieku kilku awangardowych artystów z Rosji? Na wystawie pokazane zostaną prace następujących artystów: Władysława Strzemińskiego, Karola Hillera, grupy Jung Idysz, Samuela Szczekacza, Juliana Lewina, Konstantego Mackiewicza, Aleksandra Rodczenki, Pawła Fiłonowa, Dżigi Wiertowa, Siergieja Paradżanowa, Günthera Ueckera, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wacława Szpakowskiego, Gerarda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego, Wojciecha Wiszniewskiego, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Rybczyńskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Ryszarda Waśki, Małgorzaty Borek, Kamila Kuskowskiego, Zygmunta Krauzego, Łukasza Ogórka, Anny Orlikowskiej, Macieja Walczaka, Aleksandry Chciuk, Aleksandry Czerniawskiej i kapeli Moskwa.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie, Kolekcji Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich, Galerii Wymiany, Kolekcji Cezarego Pieczyńskiego (Galeria Piekary), Kolekcji Hendrika A. Berinsona (Galeria Berinson), archiwów TVP w Łodzi, WFO oraz artystów.

W katalogu publikujemy dwie rozmowy z profesorem Józefem Robakowskim. Jedną z nich przeprowadził Michał Jachuła, kurator młodego pokolenia, na co dzień pracujący w Galerii Arsenał w Białymstoku, drugą zaś niżej podpisany. Zapraszając do obejrzenia Frontu Wschodniego w Atlasie Sztuki, przytoczę słowa profesora Józefa Robakowskiego, który w jednym z wywiadów mówi: "Wystawa Front Wschodni to moja wypowiedź jako artysty. […] Jako artysta nie muszę się do końca liczyć z historią sztuki i utartym przez historyków sposobem rozumienia konstruktywizmu. W tej wystawie zamieniam się raczej w aktywnego intruza, którego interesuje pytanie, czy prace, które pojawią się w zorganizowanej przeze mnie przestrzeni mają aktualnie siłę działania energetycznego? Ustawione w nowym multimedialnym porządku powinny uruchomić wśród zwiedzających nowe wrażenia. Sytuacja ma być z założenia ryzykowna, inaczej nie osiągnę twórczego przesunięcia, na którym mi bardzo zależy".

Jacek Michalak

 


Front Wschodni (The Eastern Front) is already the fourth meeting with Jozef Robakowski in Atlas Sztuki. Professor Jozef Robakowski – the initiator and curator of Front Wschodni (The Eastern Front) – asks the following question: how was the art and culture of Lodz city influenced, by the arrival of some avant-garde Russian artists in the 20s. ? Works of the following artists will be shown on the exhibition: Wladyslaw Strzeminski, Karol Hiller, Jung Idysz group, Samuel Szczekacz, Julian Lewin, Konstanty Mackiewicz, Aleksander Rodczenko, Pawel Filonow, Dzigi Wiertow, Siergiej Paradzanow, Gunther Uecker, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Waclaw Szpakowski, Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski, Wojciech Wiszniewski, Jozef Robakowski, Zbigniew Rybczynski, Wojciech Bruszewski, Ryszard Wasko, Małgorzata Borek, Kamil Kuskowski, Zygmunt Krauze, Lukasz Ogorek, Anna Orlikowska, Maciej Walczak, Aleksandra Chciuk, Aleksandra Czerniawska and Moskwa band.

The works presented on the exhibition come from the collection of the Museum of Art, the National Museum in Warsaw, the Collection of Dariusz and Krzysztof Bienkowscy, the Exchange Gallery, the Collection of Cezary Pieczynski (Piekary Gallery), the Collection of Hendrik A. Berinson (Berinson Galllery), the archives of TVP (Polish Television) in Lodz, WFO and the artists.

In the catalogue we publish two conversations with professor Jozef Robakowski. One of them was conducted by Michal Jachula, curator from the young generation, on an everyday basis working in the Arsenal Gallery in Bialystok, and the second one by the undersigned. Inviting You to see Front Wschodni (The Eastern Front), I will quote professor Jozef Robakowski, who says in one of his interviews: "The exhibition Front Wschodni (The Eastern Front) is my utterance, which I make as an artist. […] As an artist I don`t have to totally reckon with history of art and the way of understanding constructivism accepted by historians. In this exhibition I rather change myself into an active intruder, interested in the question, if the works appearing in the space which I organized, have the power of energetic activity at the moment? Arranged in a new multimedia order, they should activate new impressions in the visitors. The situation is supposed to be risky by design, otherwise I will not reach the creative shift, which is really important to me".

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
5.6 MB

 

 

Z Józefem Robakowskim, kuratorem wystawy Front Wschodni rozmawia Michał Jachuła >
Nie tylko o moim własnym kinie. Z Józefem Robakowskim rozmawia Jacek Michalak >

 

 

Współorganizator wystawy
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Co-organizer of the exhibition:
The Marek Edelman Dialogue Center in Lodz

Wystawa prezentowana w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur 2012
The exhibition presented within the framework of Lodz of Four Cultures Festival 2012

Patronat medialny
Media partners

 

 

Partner projektu
Project's partner