Stanisław Koguciuk i Jan Uścimiak / Gospodarz śpi a jemu w polu rośnie / The farmer is asleep and on his field crops grow
29.06.2012 – 2.09.2012
June 29 – September 2, 2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Gospodarz śpi a jemu w polu rośnie to prezentacja twórczości dwójki artystów ludowych – Stanisława Koguciuka i Jana Uścimiaka. Pomysłodawczynią wspólnej wystawy prac artystów jest Jagoda Barczyńska kierująca działem sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie. Przez 9 lat działalności wystawienniczej Atlasa Sztuki konstruowaliśmy nasz program, starając się pokazywać bardzo różnorodne wymiary sztuki współczesnej. Uznaliśmy, że po zrealizowaniu 57 wystaw przyszedł czas na twórców ludowych, rzadko goszczących w galeriach sztuki współczesnej. Na wspólnej wystawie pokażemy malarstwo Stanisława Koguciuka i rzeźby Jana Uścimiaka, artystów wypowiadających się za pomocą różnych technik, artystów o różnym rodowodzie, innych drogach życiowych, których łączy wspólna pasja – wypływające z serca zamiłowanie do sztuki. Obaj artyści znani są specjalistom zajmującym się sztuką ludową, odnieśli wiele sukcesów krajowych i międzynarodowych jako twórcy ludowi, jednak w galeriach sztuki współczesnej dotąd byli rzadkimi gośćmi.

Stylistyką swoich prac, techniką ich wykonania czy kolorystyką pozostają w nurcie sztuki ludowej, jednak tematyka ich prac wykracza poza granice tradycyjnie przypisywane temu rodzajowi twórczości. Obaj są niezwykle czujnymi i bacznymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości. Ich celne a jednocześnie dowcipne komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń, polityki czy kondycji społecznej w zestawieniu z ludową stylistyką stanowią niespotykane i unikatowe połączenie. Sami twórcy są przesympatycznymi, bardzo skromnymi ludźmi oddanymi własnej twórczości.

W katalogu wystawy publikujemy teksty na temat twórczości Stanisława Koguciuka i Jana Uścimiaka autorstwa Jagody Barczyńskiej i Agaty Mendrychowskiej. Obie autorki, historyczki sztuki, są głęboko przekonane, że spotkanie z twórczością Koguciuka i Uścimiaka będzie interesujące dla widza, ja zaś polecam lekturę ich tekstów. Polecam także lekturę rozmowy, jaką z artystami przeprowadził Jan Janiak, etnolog, doktorant na Wydziale Fi-lozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Gospodarz śpi a jemu w polu rośnie to zdanie zaczerpnięte z jednego z obrazów Stanisława Koguciuka. Z przyjemnością zapraszam do zobaczenia, co urosło z zamiłowania do sztuki Stanisława Koguciuka i Jana Uścimiaka.

Jacek Michalak

 

 

 

 


The farmer is asleep and on his field crops grow (Gospodarz śpi a jemu w polu rośnie) is a presentation of creative activity of two folk artists – Stanislaw Koguciuk and Jan Uscimiak. The initiator of a joint exhibition of the artists' works is Jagoda Barczynska, managing the department of modern art in the Museum of the Land of Chelm (Muzeum Ziemi Chełmskiej) in Chelm. We have been constructing our programme for 9 years of exhibition activities of Atlas Sztuki, trying to show various and much different dimensions of modern art. We came to a conclusion that after realizing 57 exhibitions it's time for folk artists, whose works are rarely exhibited in modern art galleries. On the joint exhibition we will show Stanislaw Koguciuk`s paintings and Jana Uscimiak's sculptures, the artists who express themselves using various techniques, the artists with different origins, different life experiences, who are joined by the same passion – passion for art originating from the bottom of their hearts. Both artists are well known by specialists dealing with folk art and have achieved a lot of domestic and international success as folk artists, nevertheless their achievements were rarely shown in modern art galleries.

As far as the stylistics of their works, the technique of their realization and their colouring are concerned, the artists remain in the trend of folk art, but the subjects of their works go beyond the limits traditionally attributed to this kind of creative activity. Both artists are extremely vigilant and watchful observers of surrounding reality. Their accurate and at the same time funny comments concerning current events, politics and social condition, put together with folk stylistics, are an extraordinary and unique combination. The artists themselves are extremely nice, friendly and very humble people, devoted to their creative activity.

In the exhibition catalogue we publish several texts concerning creative activity of Stanislaw Koguciuk and Jan Uscimiak written by Jagoda Barczynska and Agata Mendrychowska. Both authors, art historians, are deeply convinced that meeting Koguciuk's and Uscimiak's works of art will be interesting for a viewer, and I myself would like to encourage You to read their texts. I would also like to recommend you reading an interview with artists, conducted by Jan Janiak, ethnologist, doctoral student at the Faculty of Philosophy and History of the University of Lodz.

The farmer is asleep and on his field crops grow (Gospodarz śpi a jemu w polu rośnie) is a sentence taken from one of Stanislaw Koguciuk's paintings. It's my pleasure to invite you to see what grew from Stanislaw Koguciuk's and Jan Uscimiak's passion for art.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
4.0 MB

 

 

Dialog artystów nieuczonych, Jagoda Barczyńska >
Współczesna sztuka ludowa Stanisława Koguciuka i Jana Uścimiaka, Agata Mendrychowska >
Ze Stanisławem Koguciukiem i Janem Uścimiakiem rozmawia Jan Janiak >
Stanisław Koguciuk, Jan Uścimiak >

 

 

 

Współpraca
Cooperation

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza


 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner