Performatywny Beuys / Der performative Beuys
11.05.2012 – 24.06.2012
May 11 – June 24, 2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Performatywny Beuys to druga wystawa przygotowana we współpracy z berlińskim Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart. W Atlasie Sztuki pokażemy filmy wideo będące zapisami akcji artystycznych Josepha Beuysa oraz dyskusji, jaka odbyła się w dniu 21 stycznia 1970 roku z udziałem Beuysa, Maxa Bense, Maxa Billa i Arnolda Gehlena na temat Provokation Lebenselement der Gesellschaft – Zu Kunst und Antikunst. Prace wideo prezentowane w Atlasie Sztuki pochodzą ze zbiorów Joseph Beuys Medien-Archiv, które powstało w 1996 roku przy Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart.
W przestrzeni wystawienniczej Atlasa Sztuki pokażemy następujące prace:
- Eurasienstab, 82 min fluxorum organum op. 39, 1968
- Transsibirische Bahn, 1970
- Provokation Lebensstoff der Gesellschaft, Kunst und Antikunst, 1970
- Coyote III, 1984. Aktion mit Nam June Paik, Pianovariation, 1984
- Kukei, Akopee – Nein!, Braunkreuz – Fettecken – Modellfettecken, 1964
- und in uns… unter uns… landunter, 1968
- Die Eröffnung, 1965. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt
- Handaktion, 1968, Anatol Herzfeld Der Tisch, 1968
w formie projekcji na ekranach i monitorach.
Założeniem wystawy jest pokazanie akcji Beuysa oraz przedstawienie go jako artysty za pomocą medium jakim jest wideo. Pomimo tego, że Joseph Beuys nie żyje od ponad ćwierć wieku, zagadnienia poruszane przez niego są nadal aktualne. Z perspektywy czasu jeszcze wyraźniej widać wielkość Beuysa, który zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych artystów i osobowości sztuki współczesnej.
W katalogu publikujemy dwa teksty na temat twórczości Josepha Beuysa. Autorem pierwszego z nich jest prof. dr Eugen Blume, którego aktywność zawodowa od czasu studiów na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie związana jest z zagadnieniami definiowania przez Beuysa pojęcia sztuki. Profesor Blume był kuratorem dwóch ważnych wystaw prezentowanych ostatnio w Nationalgalerie w Hamburger Bahnhof Der Kult des Künstlers: Beuys. Die Revolution sind wir (03.10.2008-25.01.2009) i Joseph Beuys: 8 Tage in Japan und die Utopia EURASIA (08.10.2011-01.01.2012). Aktualnie prof. Blume przygotowuje indywidualną wystawę twórczości Josepha Beuysa w moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Drugi z tekstów napisany został przez dra Leszka Karczewskiego, krytyka młodego pokolenia, mającego inne doświadczenia niż Eugene Blume, a tym samym patrzącego na twórczość Beuysa z innej perspektywy. Gorąco polecam lekturę obu tekstów.
Zapraszając do Atlasa Sztuki, pragnę zwrócić uwagę na pojawienie się w katalogu obok logo naszego stałego partnera Atlasa i logo Nationalgalerie w Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart także logo Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Po raz drugi Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Pan Rüdiger Freiherr von Frtisch objął swoim patronatem honorowym wystawę w Atlasie Sztuki. Cieszy także obecność logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, której Zarząd zdecydował o wsparciu finansowym naszego projektu.
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia Atlasa Sztuki i konfrontacji współczesności z działaniami Beuysa z lat 60. i 70. ubiegłego stulecia.

Jacek Michalak

 


Performative Beuys is the second exhibition prepared in cooperation with the Berlin Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart. In Atlas Sztuki we will show video films being the recordings of Joseph Beuys' artistic actions and a discussion which took place on 21th January 1970 with participation of Beuys, Max Bense, Max Bill and Arnold Gehlen about: Provokation Lebenselement der Gesellschaft – Zu Kunst und Antikunst. Video works presented in Atlas Sztuki come from the collections of Joseph Beuys Medien-Archiv, established in 1996 by Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart.
In the exhibition space of Atlas Sztuki we will display the following works:
- Eurasienstab, 82 min fluxorum organum op. 39, 1968
- Transsibirische Bahn, 1970
- Provokation Lebensstoff der Gesellschaft, Kunst und Antikunst, 1970
- Coyote III, 1984. Aktion mit Nam June Paik, Pianovariation, 1984
- Kukei, Akopee – Nein!, Braunkreuz – Fettecken – Modellfettecken, 1964
- und in uns… unter uns… landunter, 1968
- Die Eröffnung, 1965. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt
- Handaktion, 1968, Anatol Herzfeld Der Tisch, 1968
in form of projections on screens and monitors.
The assumption of the exhibition is showing the Beuys' action and presenting him as an artist with the use of video medium. Although Joseph Beuys died over 25 years ago, the issues he touched are still up-to-date. From a time perspective one can see Beuys' greatness (who is numbered among the most influential artists and personalities of contemporary art) even more clearly.
In the catalogue we publish two texts about Joseph Beuys` creative activity. The first was written by professor D. Eugen Blume, whose professional activity since studies at Humboldt University in Berlin has been connected with the issue of defining art by Beuys. Professor Blume was a curator of two important exhibitions presented recently in Nationalgalerie in Hamburger Bahnhof Der Kult des Künstlers: Beuys. Die Revolution sind wir (03.10.2008-25.01.2009) and Joseph Beuys: 8 Tage in Japan und die Utopia EURASIA (08.10.2011-01.01.2012). Currently professor Blume is working on an individual exhibition of Josepha Beuys' creative activity in Moscow Contemporary Art Museum. The second text was written by D. Leszek Karczewski, a young generation critic, having different experiences than Eugene Blume, which let him look at Beuys' creative activity from a different perspective. I warmly encourage you to read both texts.
While inviting You to Atlas Sztuki, I would like to ask You to pay attention to the fact that in the catalogue, next to the logo of our regular partner Atlas and the logo of Nationalgalerie in Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, there appeared also the logo of the Embassy of the Federal Republic of Germany. For the second time the Ambassador of the Federal Republic of Germany to Poland, Mr Rüdiger Freiherr von Frtisch, took honorary patronage over the exhibition in Atlas Sztuki. Another positive news is presence of the logo of Foundation for the Polish-German Cooperation, the board of which decided about the financial support of our project.
I cordially invite You to Atlas Sztuki and for a confrontation of the present with Beuys' activities from the 60s and 70s in the last century.

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
4.8 MB

 

 

Eugen Blume, Dzieła Josepha Beuysa w materiałach filmowych >
Leszek Karczewski. Performans jest polityczny.
Na marginesie działan performance art Josepha Beuysa >
W ramach wystawy zostaną pokazane nastepujace filmy >
Joseph Beuys (1921-1986) >

 

 

 

Wystawa pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pana Rüdigera Freiherra von Fritscha.
The exhibition under the Honorary Patronage of the Ambassador of the Federal Republic of Germany, Mr Rüdiger Freiherr von Fritsch.

 

Współpraca
Cooperation

Joseph Beuys - Medien Archiv
Hamburger Banhof - Museum für Gegenwart, Berlin

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej
The project is supported by the Foundation
for German-Polish Cooperation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner