Czekalska + Golec / Contract Killer
13.01.2012 – 4.03.2012
January 13 – March 4, 2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Z przyjemnością polecam Państwu lekturę katalogu przygotowanego z okazji wystawy Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca w Atlasie Sztuki. Cieszy mnie to, że zaproszenie do jego redagowania przyjęła trójka znawców sztuki: Sebastian Cichocki, Krzysztof Cichoń i Adam Mazur. Zachęcam do lektury tekstu na temat twórczości duetu artystów, jak i do przeczytania wywiadów z twórcami.
Sebastian Cichocki w rozmowie z artystami zauważa, że zajmują oni "bardzo specyficzne miejsce na mapie praktyk i strategii artystycznych w Polsce. Konsekwentnie przenosząc ideologiczne zaangażowanie, związane z obroną praw zwierząt na pole sztuki, płynnie przechodząc w obszar aktywizmu, cedując autorstwo swoich prac na inne istoty-gatunki...". Jak dalej zauważa Cichocki taka postawa, ma swoje konsekwencje – artyści funkcjonują nieco na peryferiach muzealno-galeryjnych.
Krzysztof Cichoń rozmawia z Tatianą Czekalską i Leszkiem Golcem o awatarach, pieniądzach zarabianych przez artystów, zasadach religijno-zewnętrznych i wewnętrznym światopoglądzie, wykształceniu artystycznym, sferze materialnej i niematerialnej, komarach i muszkach owocowych, nieostrych zdjęciach i o fotografowaniu kotów.
Adam Mazur w swoim tekście na temat twórczości duetu artystów podejmuje próbę usytuowania ich wśród zjawisk współczesnej sztuki.
Konstruując program wystawienniczy Atlasa Sztuki, staramy się, aby był on różnorodny. Zaproszenie do współpracy Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca – artystów zajmujących zarówno z powodów artystycznych, jak i filozoficznych osobne miejsce we współczesnej sztuce polskiej nie powinno nikogo dziwić. Zapraszam do Atlasa Sztuki na wystawę Tatiany Czeklaskiej i Leszka Golca zatytułowaną Contract Killer, jestem głęboko przekonany, iż będzie to interesujące spotkanie z twórczością utalentowanych artystów, które pozwoli nam "wziąć głębszy oddech i spokojnie pomyśleć o wszystkim w inny niż na codzień sposób".

Jacek Michalak

 


It's a pleasure to recommend You reading a catalogue, prepared on the occasion of Tatiana Czekalska's and Leszek Golec's exhibition in Atlas Sztuki. I'm glad that an invitation to edit the above mentioned catalogue, has been accepted by three art connoisseurs: Sebastian Cichocki, Krzysztof Cichon and Adam Mazur. I encourage You to reading the text about creative activity of the artistic duet, and the interviews with the authors as well.
Sebastian Cichocki, while talking with the artists, notices that they take a "very specific place on the map of artistic practices and strategies in Poland. Consequently moving ideological commitment, concerning defending animals' rights, into the area of art, smoothly entering the area of activism, ceding the authorship of their works on other creatures-species…". As Cichocki notices later on, such an attitude has its consequences – artists function on slightly different museum-gallery peripheries.
Krzysztof Cichon talks with Tatiana Czekalska and Leszek Golec about avatars, money earned by artists, religious-external rules and internal philosophy of life, artistic education, material and non-material sphere, mosquitoes and vinegar flies, out of focus pictures and photographing cats.
Adam Mazur, in his text about creative activity of the artistic duet, tries to place them among the phenomena of modern art.
While constructing the exhibition program of Atlas Sztuki, we try to make it possibly diverse. Inviting Tatiana Czekalska and Leszek Golec to cooperation – the artists, who from artistic and philosophical reasons, take an individual place in Polish modern art, shouldn't surprise anyone. I invite You to Atlas Sztuki for Tatiana Czeklaska's and Leszek Golec's exhibition, entitled Contract Killer, and I'm deeply convinced that this will be an interesting meeting with creative activity of talented artists, which will enable us to "take a deeper breath and calmly think about everything in a different way, than in our everyday life".

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
2.3 MB

 

 

Adam Mazur >
Galeria nigdy nie jest pusta.
Z Tatianą Czekalską i Leszkiem Golcem
rozmawia Sebastian Cichocki >

Z Tatianą Czekalską i Leszkiem Golcem
rozmawia Krzysztof Cichoń >

 

 

 

 

 

Partner projektu
Project's partner