Kolekcja Marxa. Wybór / Sammlung Marx. Eine Auswahl
21.10.2011 – 30.12.2011
October 21 – December 30, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa prezentująca fragment Kolekcji dr. Ericha Marxa jest pierwszym wspólnym projektem realizowanym przez Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, Atlas Sztuki i Muzeum Narodowe w Szczecinie. Po prezentacji w Łodzi wystawa zostanie pokazana w Szczecinie w okresie od 27 stycznia do 22 kwietnia 2012 roku.
Prezentacja europejskiego i amerykańskiego malarstwa z Kolekcji dr. Marxa w Łodzi to rezultat wizyty kolekcjonera w Atlasie Sztuki w czerwcu ubiegłego roku, podczas otwarcia indywidualnej wystawy Romana Lipskiego (kilka z prezentowanych prac artysty pochodziło ze zbiorów dr. Marxa). Dr Erich Marx to niezwykle sympatyczny człowiek, otwarty na nowe doświadczenia, przyjaciel naszego kraju. Kolekcjoner, pomimo wieku (podczas ubiegło-rocznej wizyty był 89-latkiem), uczestniczył aktywnie w wernisażu, pozostając wspólnie z nami do późnonocnych godzin w doskonałej formie.
Kolekcja dr. Ericha Marxa to najważniejsza i najpotężniejsza prywatna kolekcja sztuki w Berlinie. To także jedna z najważniej-szych kolekcji sztuki współczesnej w Niemczech i na świecie. Fragment Kolekcji (między innymi prace Andy'ego Warhola, Josepha Beuysa, Roberta Rauschenberga i Cy Twombly'ego) pierwszy raz został pokazany w roku 1982 w Neue Nationalgalerie w Berlinie, wzbudzając entuzjastyczne przyjęcie. W następstwie tej prezentacji władze landu Berlin chcąc zatrzymać Kolekcję dr. Ericha Marxa w Berlinie, zdecydowały o przebudowie nieużytkowanego budynku dawnego dworca kolejowego – Hamburger Bahnhof – na potrzeby prezentacji sztuki współczesnej i umieszczeniu tam największych cykli zbioru podstawowego Kolekcji dr. Marxa, jako stałej ekspozycji.
W Polsce Kolekcja dr. Ericha Marxa nie była dotychczas prezentowana. Dr Erich Marx, wspólnie z kuratorem wystawy i jednocześnie szefem Hamburger Bahnhof Museum, prof. dr Eugenem Blume, zdecydował się zaprezentować w Polsce prace, które pozwalają prześledzić rozwój malarstwa w ostatnim trzydziestoleciu. W bardzo skoncentrowanej formie (22 prace) zostaną na wystawie zaprezentowane ważne style malarskie – europejskie i północnoamerykańskie, średniej i młodszej generacji twórców poprzez pokazanie następujących dzieł:
1. Ross Bleckner, Middle Sex of Angels, 1988,
2. Ross Bleckner, Architecture of the Sky V, 1989,
3. Rafał Bujnowski, Springerin, 2003,
4. Sandro Chia, Genova, 1980,
5. Sandro Chia, Le héros de l'absinthe, 1983
6. Enzo Cucchi, Pesce in Schiena del Mare Adriatico, 1980,
7. Walter Dahn, Ohne Titel (Hand mit Kerze), 1982
8. Martin Disler, Rubbing an Eye against, 1984
9. Tim Eitel, Boot, 2004,
10. Rainer Fetting, Van Gogh – Landschaft, 1978,
11. Eberhard Havekost, Security Service, 2005,
12. Eberhard Havekost, Lady Sovereign, 2006,
13. Anselm Kiefer, Des Malers Atelier, 1979,
14. Roman Lipski, Ohne Titel, 2007,
15. Roman Lipski, Ohne Titel, 2008,
16. Fiona Rae, Ohne Titel (Schwarz I), 1990,
17. Fiona Rae, Ohne Titel (Grau mit Rechtecken), 1991,
18. Zbigniew Rogalski, Untitled (Kant), 2003,
19. Zbigniew Rogalski, Untitled (Nietzsche), 2003,
20. Salomé, Sumo-Kämpfer, 1980,
21. Wilhelm Sasnal, Untitled (Hidden Couple), 2003,
22. Julian Schnabel, CVF, 1985.

Wystawie towarzyszy katalog. Do współpracy nad nim za-prosiliśmy Anetę Panek z Instytutu Polskiego w Berlinie, która przeprowadziła wywiad z dr. Erichem Marxem. Efektem ich spotkania jest ciekawa rozmowa, którą czyta się doskonale, rozmowa wciąga czytelnika. Marta Skłodowska napisała interesujący esej na temat kolekcji i kolekcjonowania. W katalogu znajdują się także interesujące teksty na temat Kolekcji dr. Ericha Marxa autorstwa samego Kolekcjonera, prof. dr Eugena Blume i dr Kathariny Schlüter z Hamburger Bahnhof Museum oraz Magdaleny Lewoc z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teksty autorstwa prof. Blume, dr Schlüter oraz Magdaleny Lewoc opublikowane zostały, obok innych tekstów (niepublikowanych w niniejszym katalogu), w starannie przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie publikacji towarzyszącej szczecińskiej prezentacji wystawy. Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rüdiger Freiherr von Fritsch objął patronatem honorowym wystawę prezentującą fragmenty Kolekcji dr. Ericha Marxa w Atlasie Sztuki. Pan Ambasador napisał przedmowę do naszej wystawy, którą publikujemy w katalogu.
W przypadku tej wystawy wyjątkowo obok logo Atlasa Sztuki i Atlasa pojawiają się inne logotypy. Ponieważ ta wystawa jest wyjątkowa, czytelnicy znajdą logo: Hamburger Bahnhof Museum, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na tym nie koniec, publikujemy także dwa sympatyczne logotypy: Polskiej Prezydencji w UE oraz 20 lat dobrego sąsiedztwa pomiędzy Polską a RFN. Obecność tych dwóch ostatnich logotypów cieszy – to widoczny znak zmian, jakie dokonały się po naszej transformacji ustrojowej 1989 roku.
Katalog przygotowaliśmy w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Gorąco polecam Państwu jego lekturę.
Jakie skarby zgromadził dr Erich Marx i jak je prezentujemy w naszej przestrzeni wystawienniczej można sprawdzić, odwiedzając Atlas Sztuki. Serdecznie wszystkich zapraszam.

Jacek Michalak

 

 

 


The exhibition presenting a part of the collection of dr Erich Marx is the first common project carried out by the Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin, the Atlas Sztuki and the National Museum in Berlin. After the presentation in Łódź, the exhibition will be displayed in Szczecin from 27th January to 22th April 2012.

The presentation in Łódź of the European and American paintings from the collection of dr Marx is a result of the visit of the collector to the Atlas Sztuki in June last year, during the opening of the Roman Lipski's exhibition ( some of the artist's works presented during the exhibition came from the collection of dr Marx). Dr Erich Marx is an extremely kind man, open to new experiences and a great friend of our country, The collector, in spite of his age (during the last visit he was a 89-year-old), participated actively in the vernissage, staying up with us until late night and remaining perfectly in shape.
Dr Erich Marx's collection is the most important and the most powerful private art collection in Berlin. It is also one of the most important art collections in Germany and in the world. A part of the collection (among others, works of Andy Warhol, Joseph Beuys, Robert Rauschenberg and Cy Twombly) was displayed for the first time in 1982 in Neue Nationalgalerie in Berlin and it received a very enthusiastic welcome. After the presentation, the authorities of the Land of Berlin were willing to keep the collection there and they therefore decided to reconstruct the former railway station Hamburger Bahnhof and transform it into a gallery of contemporary art, in which the greatest works from the basic collection of dr Marx could be displayed.

In Poland dr Erich Marx's collection has not been presented so far. Dr Erich Marx together with the professor Eugene Blume, the curator of the exhibition and at the same time the director of the Hamburger Bahnhof Museum, decided to present in Poland the works which make it possible for the public to follow the development of the painting art during the last 30 years. The collection is presented in a very compact form (22 works) and it shows important styles in the painting art, from Europe and North America, those of artists from the middle and the younger generation. It contains the following works of art:

1. Ross Bleckner, Middle Sex of Angels, 1988,
2. Ross Bleckner, Architecture of the Sky V, 1989,
3. Rafał Bujnowski, Springerin, 2003,
4. Sandro Chia, Genova, 1980,
5. Sandro Chia, Le héros de l'absinthe, 1983
6. Enzo Cucchi, Pesce in Schiena del Mare Adriatico, 1980,
7. Walter Dahn, Ohne Titel (Hand mit Kerze), 1982
8. Martin Disler, Rubbing an Eye against, 1984
9. Tim Eitel, Boot, 2004,
10. Rainer Fetting, Van Gogh – Landschaft, 1978,
11. Eberhard Havekost, Security Service, 2005,
12. Eberhard Havekost, Lady Sovereign, 2006,
13. Anselm Kiefer, Des Malers Atelier, 1979,
14. Roman Lipski, Ohne Titel, 2007,
15. Roman Lipski, Ohne Titel, 2008,
16. Fiona Rae, Ohne Titel (Schwarz I), 1990,
17. Fiona Rae, Ohne Titel (Grau mit Rechtecken), 1991,
18. Zbigniew Rogalski, Untitled (Kant), 2003,
19. Zbigniew Rogalski, Untitled (Nietzsche), 2003,
20. Salomé, Sumo-Kämpfer, 1980,
21. Wilhelm Sasnal, Untitled (Hidden Couple), 2003,
22. Julian Schnabel, CVF, 1985.

The exhibition is accompanied by a catalogue. In order to prepare it, we invited to cooperation Aneta Panek from the Polish Institute in Berlin. She carried out an interview with dr Erich Marx. The result of their meeting is a very interesting conversation which makes for perfect reading and is really gripping for its readers. Marta Skłodowska has written an immersing essay on art collecting.
In the catalogue, one can also find absorbing texts about dr Erich Marx's collection written by the collector himself as well as those prepared by the professor Eugene Blume and dr Katharina Schlüter from the Hamburger Bahnhof Museum and Magdalena Lewoc from the National Museum in Szczecin. The texts of professor Blume, dr Schlüter and Magdalena Lewoc have been also published, together with other texts (unpublished in the present catalogue) in a very thorough work, prepared by the National Museum in Szczecin for the exhibition in this city. The Ambassador of the Federal Republic of Germany has taken Honorary Patronage over the exhibition presenting a part of dr Erich Marx's collection in the Atlas Sztuki. The Ambassador has written a preface for our exhibition and we will publish it in our catalogue.
In the case of this particular exhibition, apart from the logo of the Atlas Sztuki and the Atlas there are other logos. As this exhibition is exceptional, the readers will also see logos of the Hamburger Bahnhof Museum, the National Museum in Szczecin, the Embassy of the Federal Republic of Germany in Warsaw and the Foundation for German-Polish Cooperation. But this is not all, we have also published two nice logos – the one of the Polish Presidency of the EU and this of 20 years of a good neighbourhood between Poland and the Federal Republic of Germany. The presence of the two latter logos makes one happy, as it is a visible sign of changes that have occurred after the political transformation in 1989.
The catalogue has been prepared in two language versions: Polish and German. I warmly encourage you to read it.
You can see the treasures gathered by dr Erich Marx and become familiar with the way we present them in our exhibition space during your visit to the Atlas Sztuki. I cordially invite everyone.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
22.0 MB

 

 

Rüdiger Freiherr von Fritsch >
Erich Marx >
Marta Skłodowska, Kolekcja, czyli "portret wielokrotny" >
Eugen Blume >
Magdalena Lewoc, Pierwsze spotkania: polscy artysci w kolekcji Marxa >
Katharina Schlüter, What's Tomorrow? Dzieła malarstwa amerykanskiego i europejskiego
z kolekcji Ericha Marxa w Szczecinie >

"Jestem tylko zwykłym kolekcjonerem..."
Z Erichem Marxem rozmawia Aneta Panek >

 

 

Wystawa pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pana Rudigera Freiherra von Fritscha.
The exhibition under the Honorary Patronage of the Ambassador of the Federal Republic of Germany, Mr Rudiger Freiherr von Fritsch.

 

 

 

 

Partnerzy projektu
Project's partners