Alexey Titarenko / Fotografia (1986-2010) / Photography (1986-2010)
6.05.2011 – 12.06.2011
May 6 – June 12, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Alexeya Titarenkę, urodzonego w 1962 roku w Petresburgu, wykształconego w tym mieście i mieszkającego od ponad dekady w Nowym Jorku, poznałem jesienią 2009 roku. Spotkaliśmy się w mieszkaniu artysty położonym niedaleko campusu Uniwersytetu Columbia – odniosłem wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane tworzeniu. Titarenkę w jego twórczości wyraźnie interesuje związek między pamięcią architektury a śladem współczesnej ludzkiej egzystencji. Artysta stawia na incydentalność, a co za tym idzie także pewną nieprzewidywalność każdej rejestrowanej sytuacji. Jak zauważa Wojciech Wilczyk w tekście towarzyszącym naszej wystawie "Titarenko od niemal 30 lat fotografuje miasta o wyraźnym kształcie urbanistycznym, takie jednak, w których proces rozwoju i zmian został – na całym obszarze lub w części – w jakiś sposób zahamowany, niejako zamrożony. Dlatego przedmiotem swoich wizualnych eksploracji uczynił najpierw rodzinny Petersburg, następnie Wenecję, Hawanę i ostatnio, co nie powinno być tu żadnym zaskoczeniem, Łódź. Patrząc na jego fotografie, gdzie w scenerii dziewiętnastowiecznej lub starszej wiekiem architektury, zarejestrowani w trakcie długich ekspozycji mieszkańcy to mniej lub bardziej rozmyte ślady ich fizycznej obecności, przywołać można stosowane przez Waltera Benjamina pojęcie »aury«, definiowanej przez autora Małej historii fotografii, jako: »przejaw dali, bez względu na to, jak blisko dana rzecz może się znajdować«".

W ramach indywidualnej wystawy Alexeya Titarenki w Atlasie Sztuki pokażemy fotografie z lat 1986-2010 pochodzące z kilku cykli: Wenecja, Hawana, St. Petersburg, Czarna i biała magia St. Petersburga, Miasto cieni, Czas zatrzymany. Wśród 81 prac artysty zaprezentujemy dwie wykonane jesienią 2010 roku w Łodzi zatytułowane Sunrise i Sunset.
Gorąco polecam lekturę wspomnianego już tekstu na temat twórczości Alexeya Titarenki autorstwa Wojciecha Wilczyka oraz eseju Peggy Sue Amison amerykańskiej kuratorki mieszkającej od lat w Irlandii. Rozmowę z artystą przeprowadziła znawczyni kultury rosyjskiej – dr hab. filologii rosyjskiej, wieloletnia dziennikarka i była korespondentka Gazety Wyborczej w Moskwie – Anna Żebrowska.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i spotkania się z twórczością Alexeya Titarenki.

Jacek Michalak

 


Alexey Titarenko was born in 1962 in Petersburg, gained education there, and has been living in New York for over a decade now. I met Titarenko in autumn 2009. We met in the artist's flat situated next to Columbia University Campus – I had an impression that everything in there was subordinate to creation. Titarenko in his creative activity is visibly interested in connection between the memory of architecture and traces of contemporary human existence. The artists stakes on incidentality, and as a result also on some amount of unpredictability , of each registered situation.
As Wojciech Wilczyk notices in the text accompanying our exhibition: "Titarenko for almost 30 years has been photographing cities with a clear urban shape, but the ones where the process of development and changes – in the whole area or in its part – have somehow been inhibited, in a way frozen. That's why at first he made native Petersburg the subject of his visual explorations, then Venice, Havana, and lately, which shouldn't at all be surprising here, Lodz. Looking at his photographs, where in the scenery of architecture from XIXth century and older, the inhabitants registered during long expositions are more or less fuzzy traces of their physical presence, one can quote the notion of >>aura<< used by Walter Benjamin, defined by the author of The Small History of Photography as: >>the indication of distance, no matter how close a given thing can be<<".

Within the framework of individual exhibition of Alexey Titarenko in Atlas Sztuki we will display his photographs from 1986-2010 coming from several cycles: Venice, Havana, St. Petersburg, Black and White Magic of St. Petersburg, The City of Shades, Stopped Time. Among 81 artist's works we will present two created in autumn 2010 in Lodz, entitled Sunrise and Sunset.
I warmly encourage you to read the text mentioned above, about Alexey Titarenko`s creative activity written by Wojciech Wilczyk and an essay by Peggy Sue Amison, the American curator living in Ireland for many years. The conversation with the artist was conducted by an expert at Russian Culture – the reader of Russian Philology, long-term journalist and former correspondent of Gazeta Wyborcza in Moscow – Anna Zebrowska.

I cordially invite you to visit Atlas Sztuki and to meet Alexey Titarenko`s creative activity.

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
3.7 MB

 

 

Peggy Sue Amison, Alexey Titarenko
– Fotografia (1986–2010) >

Wojciech Wilczyk, Alexey Titarenko i jego miasta cieni >
Ręczna robota, Z Alexeyem Titarenką
rozmawia Anna Żebrowska >

 

 

www

 

 

 

Wystawa towarzyszy X Edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi
The exhibition accompanies the Xth Edition
of The International Festival of Photography in Lodz

Partner projektu
Project's partner