Twożywo / WYbór ObRAZ + Nihil Negativum
18.02.2011 – 21.04.2011
February 18 – April 21, 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W swoim najnowszym projekcie, przygotowanym w związku z prezentacją twórczości w Atlasie Sztuki, Grupa artystyczna Twożywo na swój warsztat wzięła czternaście publikacji autorstwa rumuńskiego filozofa, teoretyka nihilizmu i eseisty, Emila Ciorana. Wykorzystując fragmenty publikacji Ciorana, Mariusz Libel i Krzystof Sidorek stworzyli nowe dzieło - własną kolekcję grafik, która opublikowana została w postaci książki-albumu. Autorzy tej publikacji sami zadbali o jej wygląd. Praca Twożywa, która sama w sobie jest dziełem sztuki, została starannie wydana w kolekcjonerskiej edycji. W tekście towarzyszącym wystawie, a opublikowanym w niniejszym katalogu, Stach Szabłowski pisząc o grafikach Twożywa inspirowanych twórczością Emila Ciorana, pyta: "Czym są te grafiki? Ilustracjami do Ciorana? Aktami dekonstrukcji jego literatury? Afirmacją czy krytyką jego myśli?

I czym jest sam tekst Ciorana? Bohaterem, tematem, tworzywem? Kto jest autorem tej książki? Twożywo, czy jednak wciąż rumuński myśliciel?".

W katalogu wystawy publikujemy także dwa wywiady z artystami. Twożywowcy mówią o komunikacji, języku, Cioranie, świadomości, o swojej karierze i związanych z nią wyborach. Te dwie ciekawe rozmowy, wzajemnie się świetnie uzupełniają. Gorąco zachęcam do ich lektury.
Czytanie Ciorana to nie jedyny projekt zrelizowany dla Atlasa Sztuki. W naszej przestrzeni artyści wrócili do nie zrealizowanego wcześniej, z powodu obaw organizatorów ich wystawy w Europie Zachodniej, projektu Nihil Negativum. Oba projekty łączą się ze sobą, zaś sami artyści w rozmowie z Leszkiem Jażdżewskim mówią o nich, że: "Ponieważ tematycznie i klimatycznie Nihil Negativum pasuje do Ciorana, używamy go jako dopełnienia. Mieliśmy przemyślany projekt w formie 26 murali, który miał być realizowany w Łodzi, ale nie udało się znaleźć odpowiedniej przestrzeni - potrzebna była długa ściana. Prawie każdy obrazek zawiera literę hasła głównego, układają się w hasło. Wpadliśmy na pomysł, żeby wydać je w książce, w której Nihil Negativum znajdzie się w formie wkładki. To dodatek zupełnie autorski, taki appendix do całości. Inny formalnie, ale podobny - również w kolorze czarnym i chyba będzie pasował do Ciorana".

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia dwóch najnowszych projektów laureatów Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne z 2006 roku. Przyznając nagrodę, tygodnik "Polityka" w uzasadnieniu swojego werdyktu napisał, że laur jest za: "sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za śmiałe wkraczanie ze swymi pracami tam, gdzie sztuka dotychczas nie docierała".

Jacek Michalak

 


Artistic Group Twozywo, in their newest project, prepared in connection with the presentation of creative activity in Atlas Sztuki, began to work on fourteen publications of Romanian philosopher, theorist of nihilism and essayist - Emil Cioran. Mariusz Libel and Krzystof Sidorek created a new piece of art – their own collection of graphics, which was published in form of a book-album. The authors of this publication took care of its look alone. The work of Twozywo Group is a piece of art itself and it was neatly published in a collector`s edition. In the text which accompanies the exhibition, and was published in the catalogue mentioned above, Stach Szablowski, while writing about the graphics of Twozywo, which were inspired by Emil Cioran`s creative work, asks: "What are those graphics? Illustrations to Cioran? Acts of deconstruction of his literature? Affirmation or criticism of his thoughts?

And what is the Cioran`s text itself? A character, a subject, a material? Who is the author of this book? Twozywo, or maybe still the Romanian thinker?".

In the catalogue of the exhibition we also publish two interviews with the artists. Members of Twozywo group talk about Communications, language, Cioran, consciousness, their career and decisions connected with it. Those two interesting conversations ideally complement one another. I warmly encourage you to read them.
Reading Cioran is not the only project realized for Atlas Sztuki. In our exhibition space artists came back to the Nihil Negativum project, which hadn`t been realized before, due to doubts of organizers of their exhibition in Western Europe. Both projects are somehow connected with each other, and the artist themselves, in conversation with Leszek Jazdzewski, say that: "Because thematically and climatically Nihil Negativum suits Cioran, we use it as a supplement. We had a project carefully thought out in form of 26 murals, which was supposed to be realized in Lodz, but we didn`t manage to find any appropriate space – we needed a long wall. Almost each picture contains one letter of the main slogan, being a part of the password. We conceived the idea of publishing them in a book, where Nihil Negativum will be a supplement. It`s a totally author`s addition, a kind of appendix to the whole. It differs in form, but is somehow similar – it`s also black and it should possibly suit Cioran".

I warmly invite you to visit Atlas Sztuki and to see two newest projects of Polityka Passport laureates in category Visual Arts in 2006. While awarding the prize, "Polityka" weekly magazine judged its verdict in following words: the laurel is for art combining word with picture in an innovative way, for courageous entering with their works there, where art hadn`t reached before".

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 1/2011, 4.4 MB

 

 

Stach Szabłowski >
Z grupą Twożywo rozmawia Leszek Jażdżewski >
Dawać malutkie narzędzia percepcyjne,
Z Mariuszem Liblem rozmawia Piotr Kosiewski >

 

 

www