Abstrakcja i Kinetyka / Abstracts & Kinetics
19.06 – 13.09.2009
June 19 – September 13, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Op-art jako kierunek w sztuce nie był w Polsce szczególnie popularny. Profesor Maria Poprzęcka w tekście towarzyszącym naszej wystawie napisała: "...1965 - Początek zainteresowania multiplami, wzrost popularności op-artu…" - odnotowuje kalendarium Urszuli Czartoryskiej zamykające tom Od pop-artu do sztuki konceptualnej. Co jednak znamienne, w samej książce, wydanej w 1973 roku i będącej u nas długo głównym źródłem informacji na temat sztuki lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, o samym op-arcie mowy nie ma. Dlaczego to przemilczenie? Przecież op-art był wszędzie. Były opartowskie wystawy, sukienki, tkaniny, biżuteria, naczynia, pościel, gadżety, plakaty, reklamy…".

W życiu Liliane Zafrani, wenezuelskiej kuratorki, z którą wspólnie przygotowaliśmy naszą prezentację op-art jest ważny. W interesującej rozmowie z Tomaszem Załuskim mówi ona między innymi: "Mój wybór op-artu - fakt, iż opowiadam się za tą sztuką oraz że dziełami z tego właśnie nurtu zajmuję się w swojej działalności galeryjnej - łączy się oczywiście z moją osobowością i temperamentem. Chodzi mi tu przede wszystkim o poszukiwanie estetycznej równowagi i harmonii, czystości, spokoju i wyważenia, których podstawą jest geometria. Z drugiej strony ruch, wibracja, interferencje pomiędzy obiektem i widzem są niezwykle istotne, jeśli dzieło ma żyć i nie być po prostu nudne. Duże znaczenie ma dla mnie proces percepcyjny, "zawarty" niejako w dziełach, a prowadzący do transformacji iluzyjnego wytworu - jest to w istocie jeden z głównych celów artystów z tego nurtu. Muszę też jednak podkreślić, że rezultaty osiągane przez bliskich mi artystów są efektem niezmordowanych, trwających przez całe życie poszukiwań. To również się dla mnie bardzo liczy".

Zachętą do przygotowania dla Państwa tej zbiorowej prezentacji op-artu był sukces pokazywanej w Atlasie Sztuki, dwa lata temu, wystawy prac Ludwiga Wildinga. Tym razem obok kilku jego prac pokażemy także dzieła innych wybitnych artystów, między innymi, takich jak: Yaacov Agam, Narciso Debourg, Cesar Andrade, Antonio Asis, Carlos Cruz-Diez, Manuel Mérida, Tom Mosley, Nanin, Dario Perez-Flores, Jean-Claude Reussner, Francisco Salazar, Jesús Rafael Soto, Walter Strack, Luis Tomasello, René Ugarte.

Z przyjemnością zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia przygotowanej prezentacji. Wierzę, że odbiór jej nie ograniczy się tylko do tego, co optyczne i stanie się czymś więcej niż "spektaklem dla oka".

Jacek Michalak
Op art as one of art movements was not especially popular in Poland. Professor Maria Poprzęcka wrote the following in the text accompanying our exhibition: "… 1965 - The beginning of interest in multiples, the growth of op art`s popularity… " - informs the calendar by Urszula Czartoryska, which ends the volume entitled From Pop Art to Conceptual Art. Characteristic is however the fact that in the book itself, which was published in 1973 and in our country served for a long time as the main source of information about the art of the 1950s and 1960s, op art as such was not mentioned. What was the reason of passing it over in silence? After all op art was present everywhere. There were op art exhibitions, dresses, fabrics, jewellery, dishes, posters, bedclothes , gadgets, advertisements…".

Op art plays a vital role in the life of Liliane Zafrani, Venezuelan custodian with whom we have prepared our presentation. In an interesting conversation with Tomasz Zaluski she says inter alia the following: My choice of op art - the fact that I approve of this kind of art and that I deal with works from this art movement in my gallery activity - is of course connected with my personality and temperament. Here I mean mainly the search for aesthetic equilibrium and harmony, cleanness, peace and balance, the basis of which is geometry. On the other hand the movement, vibration, interferences between the object and the viewer, are unbelievably important, if the work of art ought to live and should not be simply boring. I also see the crucial role of the perceptive process, which is in a way "included" in the works, and leads to the transformation of the illusive creation - it is in fact one of the main goals of artists representing this art movement. However I must also stress the fact that the results achieved by artists I know well, are the effect of tireless searching, lasting for the whole life. This is something which really counts for me too.

The encouragement to prepare this joint presentation of op art for you was the success of the exhibition shown in Atlas Sztuki two years ago, presenting the works of Ludwig Wilding. This time apart from some of his works we are going to show you also the works of other outstanding artists, such as: Yaacov Agam, Narciso Debourg, Cesar Andrade, Antonio Asis, Carlos Cruz-Diez, Manuel Mérida, Tom Mosley, Nanin, Dario Perez-Flores, Jean-Claude Reussner, Francisco Salazar, Jesús Rafael Soto, Walter Strack, Luis Tomasello, René Ugarte.

I have a pleasure to invite you to visit Atlas Sztuki and see the presentation which is shown there. I believe that its reception will not be limited only to the optical, and will become something more than "spectacle for the eye".

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 6/2009, 3.2 MB

 

 

Maria Poprzęcka, Przypomnienie opartowskiej sukienki >
Z Liliane Zafrani rozmawia Tomasz Załuski >

 

 

 

Yaacov Agam
Cesar Andrade
Antonio Asis
Ania Borzobohaty
Carlos Cruz-Diez
Narciso Debourg
Victor Lucena
Manuel Mérida
Tom Mosley
Nanin
Dario Perez-Flores
Jean Claude Reussnera
Francisco Salazar
Jesús Rafael Soto
Walter Strack
Luis Tomasello
René Ugarte
Ludwig Wilding

 

współpraca cooperation

logo