Regina Silveira / Głębia / Abyssal
24.09 – 7.11.2010
September 24 – November 7, 2010

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Twórczość Reginy Silveiry w Polsce jest praktycznie nieznana. Urodzona w 1939 w Porto Alegre artystka od 1974 do 1993 roku związana była zawodowo z Wydziałem Komunikacji i Sztuk Pięknych Uniwersytetu w São Paulo, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora i stanowisko profesora. Swoje prace Silveira pokazała na ponad osiemdziesięciu wystawach indywidualnych oraz ponad stu pięćdziesięciu zbiorowych. Jej twórczość znana jest przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie poza Brazylią wystawiała swoje prace w Argentynie, Ekwadorze, Urugwaju, Kolumbii, Peru, Chile, Gwatemali i Portoryko. Artystka miała też wiele wystaw w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Huston, Waszyngton, Chicago, Portland, Filadelfia, Miami, Austin, Honolulu). W Europie jej dokonania są mniej znane, dotychczas pokazała swoje prace w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Francji, Niemczech, Danii, Belgii i na Węgrzech. Pokaz w Atlasie Sztuki to premierowa prezentacja twórczości Reginy Silveiry w Polsce.

Artystka przygotowała specjalny projekt dla Atlasa Sztuki, w którym uwzględniła architekturę budynku galerii oraz jej otoczenie. Stworzyła dwie instalacje nazwane Głębia i 1001 dni, w których główną rolę powierzyła oknom budynku stanowiącym membranę łączącą wnętrze budynku z jego zewnętrzem. Gra z architekturą przestrzeni wystawienniczej obecna jest w twórczości artystki od lat. Iluzyjność przestrzeni, światło i cień, czas i jego przemijanie to bardzo częste aspekty twórczości Silveiry. W Atlasie Sztuki stworzyła dwie różne instalacje - jedną związaną z biegnącym czasem (1001 dni), drugą zaś zorientowaną na przestrzeń sali wystawienniczej (Głębia), choć pozorna dziura-otchłań wywołuje także wyobrażenie czasu w ujęciu archeologicznym.

W katalogu wystawy publikujemy dwa teksty na temat twórczości Reginy Silveiry autorstwa Brazylijczyka - dra Teixeira Coelho i Hiszpana - Adolfo Montejo Navasa. Publikujemy także zapis obszernej rozmowy jaką z artystką przeprowadził dr Tomasz Załuski. Rozmowy przybliżającej nam nie tylko jej twórczość ale także twórczość odległej Ameryki Południowej.

Serdecznie zapraszam do Atlasa Sztuki, aby doświadczyć, jak wirtualna głębia stworzona przez Reginę Silveirę zaburza naszą percepcję przestrzeni i powoduje uczucie zaniepokojenia oraz jak nieskończona sekwencja dni i nocy instalacji 1001 dni zaburza normalny sposób percepcji pomieszczenia sali galerii i przenosi nas w otwartą i bezgraniczną przestrzeń.

Jacek Michalak


 


The creative activity of Regina Silveira in Poland is actually unknown. This artist was born in 1939 in Porto Alegre and from 1974 to 1993 she was professionally connected with the Faculty of Communication and Fine Arts at the University in São Paulo, where she received the university degree of a doctor and the post of a professor. Silveira displayed her works on over eighty individual and over one hundred and fifty collective exhibitions Her creative activity is known mainly in the countries of Latin America, where , apart from Brazil, she displayed her works in Argentina, Ecuador, Uruguay, Columbia, Peru, Chile, Guatemala and Puerto Rico.
The artist also had plenty exhibitions in the United States (New York, Huston, Washington, Chicago, Portland, Philadelphia, Miami, Austin, Honolulu). In Europe her achievements are less famous - so far she has shown her works in Spain, Portugal, Italy, France, Germany, Denmark, Belgium and Hungary. The exhibition in Atlas Sztuki is a premiere presentation of Regina Silveira`s creative activity in Poland.

The artist has prepared a special project for Atlas Sztuki, in which she took the architecture of the gallery`s building and its surroundings into account. She created two installations called the Depth and 1001 days, in which she made the gallery`s windows play the main role, which are a membrane joining an interior and exterior of the building. Playing with architecture of an exhibition has been present in the artist`s creative activity for many years. Illusionary space, light and shadow, time and its passing are very frequent aspects of Silveira`s creative activity. In Atlas Sztuki she created two different installations - one of them is connected with running of time (1001 days), whereas the second one is oriented on the exhibition room`s space (the Depth), although the apparent hole-abyss also eludes the idea of time in an archeological grasp.

In the catalogue of this exhibition we publish two texts about Regina Silveira`s creative activity written by a Brazilian - doctor Teixeir Coelho and a Spaniard - Adolfo Montejo Navas. We also publish a record of an extensive conversation between the artist and Tomasz Zaluski. This conversation brings us closer not only to her creative activity but also to the creative activity of distant Latin America.

I cordially invite You to Atlas Sztuki, to experience how the virtual depth created by Regina Silveira disturbs our perception of space and causes the feeling of anxiety, and how the sequence of days and nights of the installation 1001 days disturbs a normal way of perceiving the gallery`s room and takes us to an open and unlimited space.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 9/2010, 8 MB

 

 

Teixeira Coelho, Zwierciadła nieba >
Adolfo Montejo Navas, Poza white cube.
Interwencje Reginy Silveiry >

Ideografie. Z Reginą Silveirą rozmawia Tomasz Załuski >

 

 

www