Roman Lipski
25.06 – 12.09.2010
June 25 – September 12, 2010

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Romana Lipskiego poznałem we wrześniu ubiegłego roku w Darłowie, w trakcie sympozjum 300 lat Łodzi Kaliskiej. Przed wystawą w Atlasie Sztuki spotkaliśmy się dwukrotnie, pod koniec listopada ubiegłego roku artysta odwiedził Łódź, zaś na początku maja tego roku ja odwiedziłem Romana Lipskiego w Berlinie. W stolicy Niemiec artysta przyjął mnie w swoim mieszkaniu-pracowni zlokalizowanej w starym budynku pofabrycznym, przy Feurigstrasse, w dzielnicy Schönberg. Odniosłem wrażenie, że wszystko w nim jest podporządkowane idei przewodniej istnienia tego domu i jego mieszkańca - tworzeniu. Pomimo krótkiej znajomości miałem wrażenie, że znamy się od lat, choć nasze drogi życiowe są skrajnie inne.

O Romanie Lipskim i jego twórczości wiemy w Polsce bardzo niewiele. Właściwie należałoby napisać, iż jego twórczość znana jest tylko wąskiej grupie kuratorów i historyków sztuki. Artysta od ponad dwudziestu lat mieszka w Berlinie. Wyjechał tam jako nastolatek w poszukiwaniu przygody i lepszego życia. Po ciężkich początkach i trudnych latach poszukiwań jest dziś człowiekiem sukcesu. Jego prace znajdują się w świetnych kolekcjach sztuki współczesnej, wymieniając tylko kolekcje dra Ericha Marxa, Volkera Schlöndorffa, Boston Museum of Fine Arts oraz Colby Museum. O swojej drodze życiowej w niezwykle otwarty sposób opowiedział Anecie Panek i Piotrowi Kosiewskiemu. Rozmówcy Lipskiego spotkali się z nim osobno w różnym czasie i w różnych miejscach - Berlinie i Warszawie. W efekcie powstały dwie świetnie uzupełniające się rozmowy, które czyta się jednym tchem.

Autorką eseju otwierającego katalog jest Magdalena Lewoc - historyczka sztuki i kuratorka związana z Muzeum Narodowym w Szczecinie, drugi napisała Friederike Nymphius - niemiecka kuratorka międzynarodowych korporacyjnych kolekcji sztuki współczesnej. Autorki doskonale znają twórczość artysty, są jej entuzjastkami oraz spoglądają na nią z różnej perspektywy. Dzięki temu powstały wnikliwe i niezwykle interesujące teksty, których lekturę gorąco polecam.

W trakcie przygotowywania wystawy Romana Lipskiego w Atlasie Sztuki zadałem pytanie kolekcjonerom, dlaczego kupują obrazy Lipskiego. Volker Schlöndorff powiedział, że: "Roman Lipski potrafi rozświetlić najbardziej ponure krajobrazy. W ostrych konturach oddziela piękno od tandety. Niebiosa uwalnia od szkód człowieka wobec natury. Rozpromienia je". Wybitny niemiecki kolekcjoner dr Erich Marx stwierdził, iż: "Obrazy Romana Lipskiego są wielką otwartą księgą jego duszy. W jego pracach panuje cisza, która pokonując wszystkie podziały życia, odpoczywa sama w sobie, a wyraża się w pustce, która w rzeczywistości jest niczym innym jak wskazaniem na niekończące się okaleczanie naszego świata. Te obrazy są dalekie od powszedniej powierzchowności, krzyczącej kolorystyki, okropnego hałasu dzisiejszych czasów. To uzasadnia fascynację jego twórczością". Wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Guido Westerwelle powiedział krótko: "Roman Lipski ma w mojej niewielkiej kolekcji swoje miejsce. Bardzo podziwiam jego sztukę".

Zapraszając do odwiedzenia Atlasa Sztuki i spotkania ze sztuką Romana Lipskiego, chciałbym dodać, że nasza wystawa prezentuje twórczość artysty z lat 2002-2010. Jest dla mnie oczywiste, że dla Lipskiego ukończenie kolejnego obrazu to osiągnięcie tylko pewnego etapu, od którego wiedzie droga ku dalszym poszukiwaniom.
Z zainteresowaniem będę przyglądał się twórczości Lipskiego w przyszłości.

Jacek Michalak

 


I met Roman Lipski last September in Darlowo during
the symposium of 300 years of Lodz Kaliska. Before the exhibition in Lodz Kaliska we met twice. In the end of last November the artist visited Lodz, and in the beginning of May this year I visited Roman Lipski in Berlin. In the capital of Germany the artist invited me to his apartment-atelier situated in the old post-factory building in the Feurigstrasse Street in the Schoenberg district. I had an impression that everything there functions according to the main idea of existence of this house and its tenant - creation. Although our relationship was quite a new one, I had an impression that we had known each other for many years, in spite of the fact that our paths are completely different.

In Poland we know just a little about Roman Lipski and his creative activity. Actually it should be written here that only a limited group of curators and art historians are familiar with it. The artist has been living in Berlin for over twenty years. He moved there as a teenager in search of adventure and better life. After the difficult beginning and several hard years of searching , today he is the man of success. His works can be found in the splendid collections of modern art, such as the collections of dr. Ericha Marxa, Volkera Schlöndorffa, Boston Museum of Fine Arts and Colby Museum. He described his life in a very open way to Aneta Panek and Piotr Kosiewski. Both interlocutors met him separately, in different times and places - in Berlin and in Warsaw. As a result two conversations which ideally complete one another came into existence, and they can be read at one gulp.

The author of an essay opening the catalogue is Magdalena Lewoc - art historian and curator connected with the National Museum in Szczecin, another one was written by Friederike Nymphius - German curator of international corporate collections of contemporary art. The authors know the artist`s creative activity very well, they're its enthusiasts and they look at it from another perspective. Thanks to this two deep and unbelievably interesting texts came into being, the lecture of which I can highly recommend.

During the preparations to Roman Lipski's exhibition in Atlas Sztuki I asked collectors why they buy his Paintings. Volker Schlöndorff Said that: "Roman Lipski can light up even the bleakest landscapes. With sharp outlines he separates beauty from trash. He relieves heavens from the harm done by people to nature. He beams them". German distinguished collector dr. Erich Marx came to the conclusion that: "The pictures by Roman Lipski are a huge open book of his soul. In his works there is a silence which overcomes all divisions of life, it relaxes inside of itself, and it expresses itself in emptiness, which in fact is nothing else but only pointing at the never ending wounding of our world. These paintings are far from the common superficiality, screaming colours and horrible noise of present times. This justifies the fascination with his creative activity". Vice-curator and the Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany Guido Westerwelle said shortly: "Roman Lipski has a special place in my collection. I admire his art very much."

While inviting you to visit Atlas Sztuki and meeting Roman Lipski's art, I would like to add that our exhibition presents the artist`s creative activity from years 2002-2010. It's obvious to me that for Roman Lipski finishing the next painting is like achieving only a certain stage, from which there is a way to next searches.
I will observe Lipski's creative activity in the future with a huge interest.

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
Art & Business 6/2010, 13.4 MB

 

 

Magdalena Lewoc >
Friederike Nymphius, Ameryka >
Malarstwo to dla mnie emocje.
Z Romanem Lipskim rozmawia Piotr Kosiewski >

O spełnianiu marzeń, mrocznych obrazach
i o Berlinie. Z Romanem Lipskim rozmawia Aneta Panek >

 

 

www

 

 

 

 

 

Prezentowane na wystawie w Atlasie Sztuki prace autorstwa Romana Lipskiego pochodzą z:
- kolekcji własnej artysty
- kolekcji dr. Ericha Marxa
- kolekcji Volkera Schlöndorffa
- kolekcji Friedricha von Moltke
- kolekcji Violi Wojnowski
- kolekcji Birgit Ostermayer
- kolekcji Piotra Hammera
- kolekcji Reginalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie

The works by Roman Lipski show at the exhibition in Atlas Sztuki come from:
- author's own collection
- the collection of dr. Erich Marx
- the collection of Volker Schlöndorff
- the collection of Friedrich von Moltke
- the collection of Viola Wojnowski
- the collection of Birgit Ostermayer
- the collection of Piotr Hammer
- the collection of Regional Zacheta of Contemporary Art in Szczecin