Stanisław Fijałkowski
12.03 – 18.04.2010
March 12 – April 18, 2010

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Stanisław Fijałkowski to jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, malarz i grafik, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z którą związany był od studiów do przejścia na emeryturę, laureat wielu prestiżowych nagród. Ponadto człowiek niezwykle pogodny i życzliwy. Artysta, pomimo ukończenia 87 lat, wciąż pracuje, jest człowiekiem nowoczesnym - sprawnie posługuje się komputerem, wysyła e-maile, zawsze odbiera dzwoniący telefon komórkowy. Przygotowując wystawę w Atlasie Sztuki, wiele razy spotykaliśmy się w pracowni profesora, który dał nam się poznać jako człowiek wszechstronny, bardzo pracowity i prawdziwy pictor doctus. Jego dzieła znajdują się w renomowanych kolekcjach w kraju i zagranicą. Z dużą przyjemnością i dumą prezentujemy jego twórczość.

Profesor Maria Poprzęcka napisała w liście do mnie, że "zawsze poruszał ją wysiłek Stanisława Fijałkowskiego włożony w przetłumaczenie obu książek Wasyla Kandyńskiego". Z tego też względu podjęła ten, dotychczas niekomentowany w twórczości Fijałkowskiego, wątek - tym sposobem powstał interesujący tekst pokazujący wielką erudycję artysty. Zachęcam do lektury tekstu Janusza K. Głowackiego, który w piękny sposób scharakteryzował twórczość profesora. Polecam także rozmowę Krzysztofa Cichonia
i Andrzeja Walczaka ze Stanisławem Fijałkowskim. Profesor wspomina w niej między innymi swoją znajomość z Kobro, Strzemińskim czy Henrykiem Stażewskim.

Wystawa profesora Stanisława Fijałkowskiego w Atlasie Sztuki została pomyślana jako retrospektywa jego twórczości malarskiej.
W dwóch salach ekspozycyjnych zaprezentujemy ponad pięćdziesiąt obrazów wykonanych w różnych technikach, i różnych okresach twórczości. Pochodzą one z kolekcji własnej artysty, jedenastu muzeów polskich i dwóch krajowych zbiorów prywatnych. Wszystkim właścicielom prac, które zostały użyczone na wystawę, serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.
Zapraszam do Atlasa Sztuki na spotkanie z twórczością profesora Stanisława Fijałkowskiego.

Jacek Michalak
Stanislaw Fijalkowski is one of the most outstanding Polish modern artists, a painter and a graphic designer, the holder of an honorary doctorate of the Academy of Fine Arts in Lodz, with which he was connected from the time of his studies until he went into retirement, the winner of many prestigious prizes. Apart from that all, he is a very cheerful and kind man. The artist, although he is 87 years old, still works, he is a modern man – uses a computer very skillfully, sends e-mails, always answers his mobile phone when it is ringing. When he was preparing an exhibition in Atlas Sztuki, we met in the professor`s studio plenty of times, who proved himself to be a versatile, very hard-working man and a real pictor doctus. His works are exhibited in prestigious collections in Poland and abroad. It is a real pleasure and pride to present his output to you.

Professor Maria Poprzecka wrote in a letter to me that "she was always moved by Stanislaw Fijalkowski's effort which he had put into translating both books written by Wasyl Kandynski". Because of that she decided to pick up this thread, which had never been analysed in his artistic work. In this way an interesting text showing the artist's huge erudition came into being. I encourage you to read a text by Janusz K. Glowacki, who described the professor's artistic work in a beautiful way. I also recommend a conversation of Krzysztof Cichon and Andrzej Walczak with Stanislaw Fijalkowski. There, among other things, the professor recalls his acquaintance with Kobro, Strzeminski or Henryk Stazewski.

The exhibition by professor Stanislaw Fijalkowski in Atlas Sztuki was thought as his painterly activity retrospective. In two exposition rooms we will present over fifty paintings made in different techniques and in different periods of his artistic work. They come from the artist's own collection, eleven Polish museums and two domestic private collections. I would like to express my profound gratitude for their help to all of the works owners, who decided to lend them for the exhibition.
I invite you to Atlas Sztuki for a meeting with an output of professor Stanislaw Fijalkowski.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 3/2010, 4.4 MB

 

 

Maria Poprzęcka, Zasada wewnętrznej
konieczności >

Janusz K. Głowacki >
Ze Stanisławem Fijałkowskim
rozmawiają Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak >

 

Prezentowane na wystawie prace pochodzą:
z kolekcji własnej artysty, Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum w Koszalinie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz dwóch krajowych zbiorów prywatnych.

The works by professor Stanislaw Fijalkowski displayed on the exhibition in Atlas Sztuki come from:
the artist's own collection, the 72 Gallery of the Chelm district in chelm, The Museum in Koszalin, The National Museum in Cracow, The National Museum in Poznan, The National Museum in Wroclaw, The National Museum in Szczecin, The Leon Wyczolkowski District Museum in Bydgoszcz, The Museum of Art in Lodz, The Museum of Modern Art, The Branch of Jacek Malczewski Museum in Radom, The Museum of Lubusz district in Zielona Gora, The Zacheta National Art Gallery and two national private collection.