Wojciech Fangor
25.09 – 15.11.2009
September 25 – November 15, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wojciech Fangor, w ramach indywidualnej prezentacji swojej twórczości w Atlasie Sztuki, pokaże w jednej z sal dwanaście prac powstałych w latach 1969-1975. Kilka z nich nie było dotychczas prezentowanych w Polsce. Stanowiły one istotną część, ważnej w dorobku artysty, indywidualnej wystawy mającej miejsce w The Solomon R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku w 1970 roku. W drugiej sali artysta przygotował instalację, o której w rozmowie ze Stefanem Szydłowskim mówi: "Rok 1945 był wyzwoleniem od szaleńczej ideologii hitlerowskich Niemiec, od terroru wojny, obietnicy niewolnictwa i zagłady. Ale wyzwolenie okazało się na miarę historii, pełnym sprzeczności i zagrożeń. Przyniosło nadzieję, ale i strach przed nowym systemem, nadchodzącym za czołgami. Tej złożoności swoich osobistych doświadczeń, w cieniu których ciągle jeszcze pozostajemy, poświęciłem instalację prezentowaną w jednej z sal Atlasa Sztuki". W pasjonującej rozmowie Wojciech Fangor celnie formułuje poglądy na temat sztuki, w sposób niezwykle klarowny przedstawia swoją wizję twórczości, źródła inspiracji i rolę artysty oraz barwnie opisuje wydarzenia z życia artystycznego i osobistego. Artysta przyjaźnił się z wybitnymi postaciami światowej sztuki, spędził wiele lat w Berlinie Zachodnim, Paryżu, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, wykładał na uczelniach w Anglii i USA.

Gorąco polecam także esej na temat twórczości artysty autorstwa dra Stefana Szydłowskiego - wieloletniego przyjaciela rodziny Fangorów.

Spotkanie z Wojciechem Fangorem to także spotkanie z jego żoną Magdaleną. Choć znamy się krótko, nasze kilkakrotne spotkania w Łodzi i Błędowie, gdzie mieszkają państwo Fangorowie, zawsze były serdeczne, a oboje małżonkowie ujęli mnie swoją życzliwością i gościnnością. W moim przekonaniu atmosferę naszych spotkań dobrze odzwierciedla - zrobiona w trakcie jednego z nich - fotografia Magdaleny i Wojciecha Fangorów, którą publikujemy w katalogu.

Zapraszam serdecznie do odwiedzenia wystawy Wojciecha Fangora, która inauguruje siódmy rok działalności Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak


 


Wojciech Fangor, during the individual presentation of his works in Atlas Sztuki, in one of the rooms will show twelve of his works from 1969-1975. Some of them have not been presented in Poland so far. They constituted an essential part of his individual exhibition, which took place in The Solomon R. Guggenheim Museum in New York in 1970, and was very important for his achievements.
In the second room the artist prepared an installation, which he describes during the conversation with Stefan Szydłowski in the following way: "The year 1945 was the liberation from the maniacal ideology of the Nazi Germany, from the terror of the war, the promise of slavery and destruction. But the liberation turned out to be full of contradictions and dangers in the face of history. It brought hope, but at the same time the fear of the new system, coming after the tanks. I devoted this installation, presented in one of the rooms of Atlas Sztuki, to the complexity of my personal experiences, in the shade of which we still live." In the fascinating conversation Wojciech Fangor accurately describes his ideas concerning art, presents his vision of creative power, the source of inspiration and the role of an artist in the absolutely clear and understandable way, and he vividly describes the events from his artistic and personal life. The artist made friends with the outstanding personalities from the art world, he spent many years in the West Berlin, Paris, Great Britain and the United States.
I highly recommend you also an essay about this artist`s creative power written by D. Stefan Szydłowski - a long-time friend of Fangor's family.

The meeting with Wojciech Fangor is also a meeting with his wife Magdalena. Although we've known each other for a short time, all of our meetings in Łódź and Błędów, where the Fangors live, were cordial, and both spouses won me with their warmth and hospitality. According to me the atmosphere of our meetings is very well reflected by a picture of Magdalena and Wojciech Fangor, taken during one of the meetings, which we publish in our catalogue.

I cordially invite you to visit the Wojciech Fangor's exhibition, which opens the seventh year of the existence of Atlas Sztuki.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 9/2009, 5.1 MB

 

 

Stefan Szydłowski, O czasoprzestrzeni i interakcji.
Twórczość Wojciecha Fangora w latach 1958-75 i dzisiaj >

Z Wojciechem Fangorem
rozmawia Stefan Szydłowski >