Krzysztof Bednarski / Ku Górze - hommage à Jerzy Grotowski
13.03 – 19.04.2009
March 13 – April 19, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Rok 2009 ogłoszony został przez UNESCO Rokiem Jerzego Grotowskiego, jednego z największych reformatorów teatru XX wieku. Program obchodów Roku Grotowskiego obejmuje wiele różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w kraju i zagranicą. Krzysztof M. Bednarski, współpracujący przez wiele lat z Grotowskim, wystawę w Atlasie Sztuki zadedykował zmarłemu przed dziesięciu laty wybitnemu twórcy. W rozmowie z Jaromirem Jedlińskim, przeprowadzonej specjalnie w związku z naszą wystawą, artysta o swojej relacji z twórcą Laboratorium mówi między innymi tak: "Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, ja byłem studentem rzeźby, a On - u szczytu swej kariery - był światowej sławy twórcą. To spotkanie przerodziło się w zażyłość trwającą aż do śmierci Jerzego. Kiedy się poznaliśmy, zwykle Grot opowiadał, a ja słuchałem. Przez te dwadzieścia trzy lata nasze relacje ewoluowały wraz z moim dojrzewaniem w sztuce, ale w zasadzie wszystko ustaliło się na samym początku, kiedy przyjechał zobaczyć zrobione przeze mnie plakaty: Czuwanie, Przedsięwzięcie Góra. Coś istotnego musiało się wówczas zdarzyć, że zostałem przez niego "powołany" i od tej pory miałem wyłączność na robienie plakatów do wszystkich przedsięwzięć parateatralnych, w których też brałem udział w fazie prób. Po moim dyplomie w warszawskiej ASP Grotowski zatrudnił mnie na etacie adepta w Instytucie Aktora. To znaczy, że mnie, raczkującego artystę bez żadnego dorobku, obdarzył zaufaniem dużo na wyrost".

Jaromir Jedliński, kurator wystawy Ku Górze - hommage à Jerzy Grotowski, jest także autorem wnikliwego eseju na temat twórczości Krzysztofa M. Bednarskiego, którego lekturę gorąco polecam.

Prace artysty, które pokażemy w Atlasie Sztuki pochodzą, między innymi, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Muzalewska w Poznaniu oraz z kolekcji Wojciecha Pluty-Plutowskiego. Za ich wypożyczenie chciałbym podziękować Pani Hannie Muzalewskiej oraz Panom Mariuszowi Hermansdorferowi - dyrektorowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Jarosławowi Suchanowi - dyrektorowi Muzeum Sztuki w Łodzi i Wojciechowi Plucie-Plutowskiemu. Zapraszam serdecznie do Atlasa Sztuki na spotkanie ze sztuką Krzysztofa M. Bednarskiego.

Jacek Michalak
UNESCO has proclaimed 2009 the Year of Jerzy Grotowski, one of the greatest 20th c. theatre reformers. The Grotowski Year celebrations programme includes a variety of cultural events in Poland and abroad. Krzysztof M. Bednarski, who for many years worked very closely with Grotowski, has dedicated his show at Atlas Sztuki to that great artist who died ten years ago. In the interview he has given to Jaromir Jedliński specifically in connection with the exhibition, Bednarski describes his relationship with the creator of the Laboratorium Theatre as follows: "When we met for the first time, I was studying sculpture, while He - at the height of his career - was a world-famous artist. That encounter transformed into a close relationship that lasted until Jerzy's death. When we met, Grot would talk and I would listen. Throughout those twenty-three years our relationship evolved as I matured artistically, but basically everything had settled at the very beginning, when he came to see the posters I had made: Czuwanie ("Vigil"), Przedsięwzięcie Góra (Undertaking Mountain). Something important must have happened then that he "anointed" me and thereafter I had the exclusive privilege to make posters for all the paratheatrical projects in which I also participated during the rehearsals. After my graduation from the Warsaw Academy of Fine Arts, Grotowski gave me a full-time job as a trainee at the Actor Institute. This means that he placed in me more trust than I, a novice artist with no achievement, deserved". 

Jaromir Jedliński, curator of the show titled Ku Górze - hommage à Jerzy Grotowski (Towards the Mountain - Homage to Jerzy Grotowski), has also written a very insightful and highly recommendable essay on Krzysztof M. Bednarski's production.

The artist's works exhibited at Atlas Sztuki come, inter alia, from the collections of the Muzeum Narodowe we Wrocławiu (National Museum in Wroclaw), Muzeum Sztuki w Łodzi (Art Museum in Lodz), Galeria Muzalewska w Poznaniu (Muzalewska Gallery in Poznan, and from Wojciech Pluta-Plutowski's collection. My thanks for the loan of the exhibits go to Ms Hanna Muzalewska and Messrs Mariusz Hermansdorfer - Director, National Museum in Wroclaw, Jarosław Suchan - Director, Art Museum in Lodz, and Wojciech Pluta-Plutowski. You are cordially invited to Atlas Sztuki to encounter the art by Krzysztof M. Bednarski.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 3/2009, 5.4 MB

 

 

Jaromir Jedliński, Ku Górze - Thanatos polski
oraz Vision and Prayer Krzysztofa M. Bednarskiego >

Z Krzysztofem M. Bednarskim rozmawia Jaromir Jedliński >

 

 

www