Wojciech Wilczyk / Niewinne oko nie istnieje / There's No Such Thing As An Innocent Eye
16.01 – 1.03.2009
January 16 – March 1, 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Od pierwszej chwili, kiedy Adam Mazur pokazał mi fragment projektu Wojciecha Wilczyka zatytułowanego Niewinne oko nie istnieje wiedziałem, że to świetny projekt. W sumie bardzo prosty pomysł - sfotografować budynki synagog i domów modlitwy, czy też w wielu przypadkach ich pozostałości. Pomimo świadomości, że wiele z budynków kultu religijnego Żydów popadło przez lata w ruinę, wiele zostało zaadaptowanych na inne cele (biblioteki, domy kultury, kina, warsztaty rzemieślnicze - wymieniając tylko te najmniej zaskakujące) "inwentaryzacja", jakiej dokonał Wilczyk, robi porażające wrażenie. Nasza "pomysłowość" nie ma granic. Jednak projekt Wilczyka nie składa się tylko z setek fotografii przedstawiających aktualny stan dawnych synagog i domów modlitwy. Jego częścią są także opisy miejsc, w których zlokalizowano obiekty żydowskiego kultu religijnego oraz zapisy rozmów, jakie z napotkanymi w trakcie wykonywania zdjęć osobami przeprowadził artysta. A że w naszym społeczeństwie prawie każdy zna się na medycynie, sztuce budowania czy też polityce jest także wielu ekspertów w zakresie tematyki żydowskiej, rozmowy są zatem wielowątkowe, zaskakujące. Fotografie wraz z opisami miejsc i zapisami rozmów tworzą złożony, wieloznaczny projekt.

Projekt Wojciecha Wilczyka spodobał się autorom tekstów, specjalnie przygotowanych w związku z wystawą w Atlasie Sztuki, które publikujemy w niniejszym katalogu. Gorąco polecam lekturę esejów napisanych przez Ambasadora Izraela w Polsce Davida Pelega, kuratora projektu Adama Mazura i historyka sztuki Eleonorę Jedlińską. Ciekawą rozmowę z artystą przeprowadziła Elżbieta Janicka (jej projekt odnoszący się do Holocaustu prezentowaliśmy jesienią 2006 roku). To pasjonujący dialog dwóch fotografów, o warsztacie artysty, ale przede wszystkim o potrzebie pamięci.

Wielowątkowość oraz powaga projektu Wilczyka, a wreszcie chęć wypełnienia "obowiązku pamiętania" skłoniły nas do przygotowania, w związku z wystawą, nie tylko niniejszego katalogu. Wspólnie z Korporacją Wydawniczą Ha!art opublikujemy album fotograficzny, w którym zaprezentowany zostanie cały materiał fotograficzny, teksty na temat projektu wspomnianych wcześniej autorów oraz dr Eleonory Bergman - dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, opisy miejsc wraz z zapisami rozmów. Album przygotowujemy na otwarcie wystawy w Atlasie Sztuki.

Niewinne oko nie istnieje Wojciecha Wilczyka wzbudziło już spore zainteresowanie. Choć do wystawy w Atlasie Sztuki pozostało jeszcze kilka tygodni wiadomo już, że projekt zostanie pokazany następnie w Poznaniu, Krakowie, Jerozolimie, Paryżu i Chemnitz.
Serdecznie zapraszam do Atlasa Sztuki.

Jacek Michalak

 

Kolejne prezentacje wystawy Wojciecha Wilczyka "Niewinne oko nie istnieje":
Galeria Fotografii pf Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
(6-31.03.2009)
Muzeum Etnograficzne w ramach 19 Międzynarodowego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
(27.06.2009 - 5.07.2009)
w ramach Projektu "Ulica Próżna" w Warszawie
(30.08.2009 - 6.09.2009)
Kunstsammlungen Chemnitz
(13.02 - 11.04.2010)
Muzeul Taranului Roman (Muzeum Chłopa) w Bukareszcie
(24.04 - 8.05.2010)
Centrul Expozitional Constantin Brancusi w Kiszyniowie
(13-31.05.2010)
Espace Pierre Premier w Paryżu
(2-6.02.20011)
W związku z francuską prezentacją projektu ukazało się II wydanie albumu autorstwa Wojciecha Wilczyka zatytułowanego "Niewinne oko nie istnieje". Publikacja została wydana przez Atlas Sztuki wspólnie
z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich w Paryżu.  


The very moment Adam Mazur showed me a fragment of Wojciech Wilczyk's project titled Niewinne oko nie istnieje (There's No Such Thing As An Innocent Eye), I knew it was a splendid one. In essence, it is a very simple idea - to photograph the buildings of synagogues and prayer houses, or, not infrequently, their remnants. Notwithstanding the awareness that a lot of Jewish places of religious worship have in years fallen into ruin, and many have been adapted for other purposes (libraries, community centres, cinemas, craftsmen's workshops - to mention just the least shocking ones), the "stocktaking", as done by Wilczyk, is appallingly impressive. Our "ingenuity" has no limits. However, Wilczyk's project is comprised not only of hundreds of photographs reflecting the current state of the former synagogues and prayer houses. Another part of it are descriptions of the locations of the Jewish places of religious worship and transcripts of the artist's conversations with the locals he casually met while taking the pictures. And, given that in our society nearly everyone knows better about medicine, the art of construction, or politics, experts in the Jewish issues are legion, too, which is why the conversations are multifaceted and astounding. The photographs, along with the locations' descriptions and transcripts of the conversations, form an intricate multiple-meaning project. 

Wojciech Wilczyk's project has been appreciated by the authors of the essays, specifically prepared for the purposes of the exhibition at Atlas Sztuki, published in this Catalogue. The essay by David Peleg, Israeli Ambassador to Poland, makes a highly recommendable reading, and so does that by the project's curator, Adam Mazur, as well as the one written by art historian Eleonora Jedlińska. The artist has given an interesting interview to Elżbieta Janicka (her project on the Holocaust was exhibited in the autumn of 2006). It is a passionate dialogue between two photographers on artistic skills, but primarily on the need for remembrance.

The multifaceted and solemn nature of Wilczyk's project and, last but not least, the desire to meet the "obligation for remembrance" have prompted us to prepare, in connection with the exhibition, not just this Catalogue alone. In conjunction with the Ha!art Publishing Corporation we are working to publish a photographic album that will incorporate all the photographic material, essays on the project by the afore-named authors and by Eleonora Bergman, PhD - CEO of the Jewish Historical Institute, descriptions of the locations and conversations transcripts. The album is being prepared for the exhibition's opening at Atlas Sztuki. 

Niewinne oko nie istnieje (Innocent Eye Does Not Exist) by Wojciech Wilczyk has raised considerable interest already. Although it is still a few weeks to go before the exhibition opens at Atlas Sztuki, the project is already scheduled to be displayed in Poznan, Krakow, Jerusalem, Paris, and Chemnitz. The exhibition is opening soon at Atlas Sztuki.  

Jacek Michalak

 

The next presentations of Wojciech Wilczyk`s exhibition "An Innocent eye doesn`t exist":
The Gallery of Photography pf Culture Centre ZAMEK (CASTLE) in Poznan
(6-31.03.2009)
Ethnographic Museum within the framework of the 19th International Festival of Jewish Culture in Cracow (27.06.2009 - 5.07.2009)
within the framework of the Project "The Vain Street"
in Warsaw
(30.08.2009 - 6.09.2009)
Kunstsammlungen Chemnitz
(13.02 - 11.04.2010)
Muzeul Taranului Roman (Peasant`s Museum)
in Bukcharest
(24.04 - 8.05.2010)
Centrul Expozitional Constantin Brancusi in Kiszyniow
(13-31.05.2010)
Espace Pierre Premier in Paris
(2-6.02.20011)
In connection with the French presentation of
the project the IInd edition II of Wojciech Wilczyk's album was published, entitled "An Innocent eye doesn't exist ". The publication was published by Atlas Sztuki together with the European Association for the Museum of the History of Polish Jews in Paris.


katalog / catalogue
katalog
Art & Business 12/2008, 4.5 MB

 

 

David Peleg >
Eleonora Jedlińska, Pamięć jak sumienie - fotografie Wojciecha Wilczyka >
Adam Mazur, Czy tu była synagoga? >
Fotografowanie niedozwolonych obiektów
Z Wojciechem Wilczykiem
rozmawia Elżbieta Janicka >

 

 

www