Józef Robakowski / Manifest energetyczny
18.04 – 8.06.2008
April 18 – June 8, 2008

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trudno wyobrazić sobie program wystawienniczy Atlasa Sztuki, w którym staramy się pokazać wszystko to, co interesujące we współczesnej sztuce, bez Józefa Robakowskiego. Mistrza i klasyka zarazem, który przez lata swojej twórczości był artystą multimedialnym, reżyserem filmowym, autorem filmów dokumentalnych i eksperymentalnych, publicystą, krytykiem sztuki oraz animatorem niezależnego życia artystycznego. Twórca, obecnie związany z PWSFTViT w Łodzi, przez lata nauczał w wielu szkołach wyższych kolejne roczniki artystów, krytyków i kuratorów sztuki. Jednym słowem: artysta wszechstronny, człowiek orkiestra. Twórca, który odniósł znaczny sukces w Polsce i za granicą. Bardzo ważna i aktywna postać życia kulturalnego Łodzi. Dodatkowo - pogodny i życzliwy człowiek.

W Atlasie Sztuki Józef Robakowski pokaże Manifest energetyczny - spektakl o potędze żywiołu i witalności, która nie tylko drzemie w człowieku, ale i także w naturze, z wodospadem w roli głównej. Jak sam mówi, w interesującej rozmowie z Krzysztofem Cichoniem i Andrzejem Walczakiem, zamierza w przestrzeni galeryjnej stworzyć sytuację o charakterze laboratoryjnym, sztucznym, ale przychylną dla człowieka, który zechce w niej przebywać. Spotkanie ze sztuką Józefa Robakowskiego będzie z pewnością interesujące dla widza, nie mają co do tego wątpliwości autorzy dwóch tekstów napisanych specjalnie z okazji wystawy. Łukasz Ronduda w ciekawym eseju omawia dotychczasową twórczość artysty. Adam Mazur wnikliwie analizując najnowszy projekt Józefa Robakowskiego, zwraca naszą uwagę na to, że "spotkanie z żywiołem jest dziś możliwe jedynie w galerii, bo prawdziwa potęga - to sztuka".

Wyjątkowość wystawy Józefa Robakowskiego wzmacnia także publikacja katalogu w miesięczniku Art&Business. Kolejne katalogi wystaw prezentowanych w Atlasie Sztuki pojawiać się będą w tym właśnie tytule.

Pamiętając z podstaw termodynamiki fenomenologicznej klasycznej, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu, a jej przyrost jest równy włożonej w układ pracy oraz biorąc pod uwagę czas i wkład pracy Józefa Robakowskiego w prezentowany w Atlasie Sztuki projekt, możemy oczekiwać tak znacznego przyrostu energii wewnętrznej, że wysoce prawdopodobna jest eksplozja tego układu.

O tym, jak będzie, można się przekonać przychodząc w wieczór otwarcia wystawy do Atlasa Sztuki. Z przyjemnością zapraszam do zobaczenia Manifestu energetycznego Józefa Robakowskiego w Atlasie Sztuki.

Jacek Michalak

 


It is hardly imaginable for Atlas Sztuki's exhibition programme, which aspires to show everything that is fascinating in contemporary art, not to include Józef Robakowski. A master and classic who, over his artistically active years, has been a multimedia artist, film director, documentary and experimental films author, publicist, art critic, and instigator of independent artistic life. The artist, currently working for the National Academy of Film, Television, and Theatre of Lodz, for years was a teacher at many universities, teaching succeeding generations of artists, critics, and art curators. In a nutshell: a versatile artist, a one-man orchestra. An artist, who has been a success story at home and abroad. A prominent and active figure in Lodz's cultural life. And what's more – an easy-going and kind-hearted man. 

At Atlas Sztuki, Józef Robakowski will show his Manifest energetyczny (Electric Power Manifesto) – a spectacle of elemental power and vitality that is not only latent in man, but in nature as well, with a waterfall in the leading part. As he puts it in his interesting conversation with Krzysztof Cichoń and Andrzej Walczak, within the gallery space he intends to create a laboratory-like artificial situation that is, nevertheless, favourable for man, who wants to exist in it. The encounter with Józef Robakowski's art will certainly be of interest to viewers, no doubt about it have the authors of the essays specially written on the occasion of the exhibition. In his captivating essay, Łukasz Ronduda discusses the artist's production to date. Adam Mazur presents an in-depth analysis of Józef Robakowski's latest project, and brings to our attention that "today, an encounter with an element is only possible at the gallery, for the real element is art". 

The unique nature of Józef Robakowski's exhibition is further augmented by the catalogue's publication in the Art&Business monthly. Further catalogues of the exhibitions displayed at Atlas Sztuki will be published in that magazine.

Remembering from the rudiments of classical phenomenological thermodynamics that the internal energy is a function of the system status, and that its increase is equal to the work contributed to the system, and taking into account Józef Robakowski's time and work contributed to the project displayed at Atlas Sztuki, we may expect an increase in the internal energy that is so significant that the system is very likely to explode.

To find out what actually happens, come to Atlas Sztuki on the exhibition opening night. It is a pleasure to invite you to see Józef Robakowski's Manifest energetyczny at Atlas Sztuki. 

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
Art & Business 4/2008, 7.2 MB

 

 

Adam Mazur, 10, 20, 40, 80, 150, 200... >
Łukasz Ronduda, Komunikacja energetyczna
w filmach i wideo Józefa Robakowskiego >

Z Józefem Robakowskim rozmawiają Krzysztof Cichoń i Andrzej Walczak >

 

 

www