Kamil Kuskowski / Uczta Malarstwa
14.12.2007 – 20.01.2008
December 14, 2007 – January 20, 2008

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Trudno wyobrazić sobie lepszą wystawę w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, jak Uczta Malarstwa Kamila Kuskowskiego. W swoim najnowszym projekcie artysta proponuje widzowi obcowanie z autentycznymi martwymi naturami. Jak zapowiada Kamil Kuskowski, wystawę należy postrzegać w dwu wymiarach: jako ucztę wzrokową i dosłowną ucztę. Będziemy podziwiać kompozycje przygotowane przez artystę, jak i najlepsze dzieła starych mistrzów zreprodukowane w katalogach ich twórczości.

Widz będzie mógł się posilić, w sensie dosłownym, tylko fragmentami martwych natur ustawionych przez artystę.
Kamil Kuskowski, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, pomimo młodego wieku ma już sporo osiągnięć, nie tylko jako artysta. To bardzo aktywny człowiek: w krótkim czasie uzyskał stopień naukowy doktora, jest nauczycielem akademickim w macierzystej uczelni, był kuratorem wielu wystaw i do tego wszystkiego tworzy sztukę. Bez wątpienia jest jednym z ciekawszych polskich artystów młodego pokolenia. Jego twórczość dostrzegli redaktorzy najnowszej publikacji wydanej przez CSW Zamek Ujazdowski zatytułowanej Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, umieszczając nazwisko Kamila Kuskowskiego pośród 71 współcześnie żyjących, ważnych polskich twórców.

Gorąco zachęcam do lektury dwu, specjalnie napisanych z okazji Uczty Malarstwa, esejów na temat twórczości Kuskowskiego. Teksty Sebastiana Cichockiego i Jarosława Lubiaka to dwa różne spojrzenia na twórczość artysty. Wszystkim zainteresowanym twórczością Kamila Kuskowskiego polecam także lekturę wywiadu, który z artystą przeprowadził Krzysztof Cichoń. To zapis intelektualnego spotkania historyka sztuki i artysty, który "prowadzi grę z widzem".

W Atlasie Sztuki pokażemy dwie różne uczty malarstwa. W jednej z sal artysta, wzorując się na najlepszych starych mistrzach, przygotował martwe natury. Koniecznie trzeba zobaczyć, jak w swoich obrazach ułożył jabłka, pomarańcze, mandarynki, banany, owoce kiwi czy też cytryny. Trzeba odwiedzić Atlas Sztuki, aby przekonać się, co jeszcze spośród artykułów żywnościowych i nieżywnościowych przewidział dla odbiorców swoich dzieł Kamil Kuskowski. Po wizycie w pierwszej sali artysta zaprasza do drugiej, na dalsze, już nieco inne Uczty Malarstwa.

Jacek Michalak

 


It is difficult to imagine a better exhibition in December, in the run-up to Christmas, than Kamil Kuskowski's Uczta Malarstwa (Painting Feast) by. The artist's latest project offers viewers an opportunity to interact with genuine still natures. As revealed by Kamil Kuskowski, the exhibition should be looked at in two dimensions: as a feast that is both visual and literal. We will have an opportunity to admire the compositions prepared by the artist, as well as the best pieces by the old masters reproduced in the catalogues of their productions.

Viewers will be able to refresh themselves, in literal terms, only with slivers of still natures set up by the artist. 
Young as he is, Kamil Kuskowski, a graduate from the College of Fine Arts of Lodz, already has a number of achievements to his name, not only as an artist. He is very active: over a very short period he has been conferred the PhD title, got a job as an academic teacher at the college he had graduated from, been a curator of numerous exhibitions and, on top of that, created his art. Doubtlessly, he is one of the most interesting Polish artists of the young generation. His production has been recognised by the editors of the latest publication by the CSW Zamek Ujazdowski titled "New Phenomena in the Polish Art after 2000", by placing Kamil Kuskowski's name among the top 71 contemporary Polish artists. 

Both essays on Kamil Kuskowski's production, specially written on the occasion of his Painting Feast exhibition, make a wonderful reading. The texts by Sebastian Cichocki and Jarosław Lubiak are two different perceptions of the artist's production. Also, those with special interest in Kamil Kuskowski's production are recommended to read Krzysztof Cichoń's interview with the artist. It is a record of an intellectual meeting of an art historian and an artist who "plays games with the viewers". 

Atlas Sztuki will display two different painting feasts. In one of the rooms, the artist, following in the footsteps of the best old masters, has prepared still natures. It is absolutely a must to see how in his paintings he has set up the apples, oranges, tangerines, bananas, kiwis, or lemons. It takes to visit Atlas Sztuki to find out what other food and non-food items Kamil Kuskowski has selected for his audience. After you visit the first room, you are welcome to the other one for further, slightly different Painting Feasts.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
24.1 MB

 

 

Sebastian Cichocki, Pochwała niczego >
Jarosław Lubiak, Za dużo! Rama i zbytek >
Z Kamilem Kuskowskim
rozmawia Krzysztof Cichoń >

 

 

www