Rafał Jakubowicz / ti tabu dibu daj
7.09 – 14.10.2007
September 7 – October 14, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Projekt Rafała Jakubowicza zatytułowany ti tabu dibu daj inauguruje piąty rok działalności wystawienniczej Atlasa Sztuki. Tytuł wystawy, zaczerpnięty przez artystę z tekstu piosenki disco polo, brzmiąc dość abstrakcyjnie, budzi zaciekawienie. Rafał Jakubowicz mówi: "zawsze staram się użyć minimum środków do wyrażenia tego, co chcę przekazać. Jeśli więc można coś wyrazić za pomocą, powiedzmy, pięciu kilogramów, nie musimy używać pięćdziesięciu pięciu. W sztuce jest tak, że pięć może ważyć więcej, paradoksalnie, niż pięćdziesiąt pięć. Przekaz powinien być subtelny". Artysta realizując swój najnowszy projekt w Atlasie Sztuki, postanowił pozostać wierny swoim zwyczajom. Przestrzeń wystawienniczą zamieni w sale sportowe. Jedną przeznaczył dla aerobiku (poza wikliną nie pojawi się w niej zbyt wiele innych elementów), drugą dla koszykówki (wyposażoną w tablicę i piłkę). O swojej wystawie, w bardzo interesującej rozmowie z Krzysztofem Cichoniem, mówi, że "będzie dotyczyła pewnej nieprzystawalności, dysonansu".

Zachęcam gorąco do lektury tekstów na temat twórczości artysty autorstwa Ewy Mikiny i Izy Kowalczyk. Pierwsza z autorek omawiając dotychczasowe wystawy Jakubowicza takie jak: Forma, Sztuka zabija, Mittel Weiß, stoosiemdziesiąt i coś, Gabinet, w ciekawy sposób wskazuje na różnorodność penetrowanych przez artystę zagadnień i problemów. Iza Kowalczyk analizując twórczość artysty, zwraca naszą uwagę na poruszanie się przez niego w pewnych obszarach pamięci, które uaktywniają proces myślenia, przestrzeń, czasowość i nieobecność we wzajemnej relacji z ich odbiorcą. Polecam także lekturę zapisu dwu rozmów, jakie z artystą przeprowadzili Justyna Kowalska i Krzysztof Cichoń. Oba wywiady różni temperament rozmówców i dlatego być może, artysta dał się namówić na rozmowę o: swoim dojrzewaniu, mistrzach, wiklinie, anoreksji, łże-elitach, wykształciuchach, IV RP i wielu innych interesujących zagadnieniach.

Trudno, w tej chwili, wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała minimalistyczna prezentacja Rafała Jakubowicza w przestrzeni Atlasa Sztuki. Dla piszących w tym katalogu krytyków, jak i dla całego zespołu Atlasa Sztuki jest oczywiste, że będzie to ciekawy projekt, który warto zobaczyć.

Jacek Michalak

 


Rafał Jakubowicz's project titled "ti tabu dibu daj" marks the inauguration of the fifth exhibition season at Atlas Sztuki. The exhibition title, taken from a disco polo song, raises interest for its abstract sound. Rafał Jakubowicz says: "I always take care to use minimum means to express the message. So, if it is possible to express something using, say, five kilograms, there's no need to use fifty-five kilograms. In art, it is so that, paradoxically, five may weight more than fifty-five. The message should be subtle". The artist's latest project proves that he is true to his convention. He will transform the exhibition space into sports halls. One will be designed for aerobic (apart from wicker, it will not hold many more other elements), the other for basketball (equipped with the backboard and basketball). In his captivating interview with Krzysztof Cichoń, Jakubowicz says that "it will make a reference to certain incompatibility, dissonance".  

The essays on the artist's production by Ewa Mikina and Iza Kowalczyk make a highly recommendable reading. The former author, discussing Jakubowicz's previous productions, e.g.: Forma (Form), Sztuka zabija (Art Kills), Mittel Weiß, stoosiemdziesiąt i coś (Onehundred and Something), Gabinet (Study), interestingly points out the diversity of the aspects and issues penetrated by the artist. In her analysis of the artist's productions, Iza Kowalczyk brings to our attention how jakubowicz moves about certain areas of memory that activate the reasoning process, the space, temporariness, and absence in the interrelation with the viewer.
Also, I recommend reading the transcript of the two interviews with the artist by Justyna Kowalska and Krzysztof Cichoń. Both interviews are different for the interviewers' disposition and, perhaps, this was the reason why the artist was persuaded to discuss such issues as his formative years, masters, wicker, anorexia, scam-establishment, highbrowed scum, the Fourth Republic, and many other interesting issues.

At the moment, it is difficult to imagine how Jakubowicz's minimalist presentation will fit in the space of Atlas Sztuki. Nevertheless, the critics who have written this catalogue, and the whole Atlas Sztuki team are positive that it is going to be an interesting project, and one that is truly worth seeing.

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
ARTeon 9/2007, 4.7 MB

 

 

Sposób myślenia z Rafałem Jakubowiczem rozmawia Justyna Kowalska >
Izabela Kowalczyk, Przeciw-historia w pracach Rafała Jakubowicza >
Ewa Mikina, Podróż wizualna >
Anoreksja, z Rafałem Jakubowiczem rozmawia Krzysztof Cichoń >