Dominik Lejman / Historia Naturalna / A Natural History
20.04 – 10.06.2007
April 20 – June 10, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W czasie, gdy piszę te słowa, kształt wystawy Dominika Lejmana w Atlasie Sztuki powoli się krystalizuje. W publikowanych w katalogu tekstach czytelnik nie znajdzie zbyt wielu informacji na temat najnowszego projektu artysty. Pomimo to, dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej wystawy, jest oczywiste, że będzie to ciekawa wideomalarska realizacja artysty. Artysty bardzo wszechstronnego, określającego siebie samego jako malarza, którego prace prezentowane były dotychczas w wielu znamienitych galeriach w kraju i poza jego granicami.

Z przyjemnością polecam Państwu lekturę, specjalnie przygotowanego z okazji wystawy, katalogu. Cieszy mnie to, że zaproszenie do jego redagowania przyjęło trzech wybitnych znawców sztuki: Ryszard W. Kluszczyński, Jarosław Suchan i Tomasz Załuski. Wynikiem tej współpracy są dwa wnikliwe teksty na temat twórczości Dominika Lejmana i zapis interesującej rozmowy, jaką z artystą przeprowadził Jarosław Suchan.

Ryszard W. Kluszczyński zauważa, że "Malarstwo Lejmana, zanim jeszcze zostało skonfrontowane na swym własnym polu z wideo, już charakteryzowało się wewnętrzną złożonością, wielopłaszczyznowością, polifonicznością dyskursów. Efekt ten, co warto podkreślić, był uzyskiwany przede wszystkim poprzez zabiegi o charakterze materiałowym i strukturalnym, a nie tematycznym". Tomasz Załuski pisząc o twórczości Dominika Lejmana, podkreśla, że "artysta wciąż postrzega siebie jako malarza i uparcie sprzeciwia się próbom prostego zaliczenia swych działań do sztuki wideo. Jego prace dają się raczej zaliczyć do hybrydalnej kategorii »wideomalarstwa«, do niejednolitej dziedziny wykorzystywania obrazu wideo w działaniach różnorako nawiązujących do problematyki malarskiej - co jest tym bardziej zasadne, że sam Lejman używa pokrewnych pojęć »wideofresku«, »wideomuralu« czy też »wideotapety« na określenie różnych rodzajów swych realizacji".

Zapraszam do odwiedzenia wystawy Dominika Lejmana zatytułowanej Historia Naturalna. Jestem głęboko przekonany, iż będzie to niezwykłe spotkanie z twórczością tego wybitnego artysty.

Jacek Michalak

 


As I write these words, Dominik Lejman's exhibition at Atlas Sztuki slowly crystallises. In the texts published in this catalogue, the reader will not find too much information on the artist's latest project. Nevertheless, for all those involved in the event's preparation, it goes without saying that it is going to be an interesting videopainting production by an artist that is highly versatile, defines himself as a painter, and whose works have so far been presented by a number of outstanding galleries at home and abroad.

I am pleased to recommend the catalogue, specially prepared for this exhibition. The more so that my invitation to co-edit it has been accepted by three outstanding art experts: Ryszard W. Kluszczyński, Jarosław Suchan, and Tomasz Załuski. The result of this collaboration are two insightful essays on Dominik Lejman's production, and Jarosław Suchan's captivating interview with the artist.

Ryszard W. Kluszczyński notices that "Lejman's painting, before it had been confronted in its own field with the video, was already characterised by inner intricacy, multidimensional character, and polyphonic discourse. This effect, which is worth highlighting, was primarily achieved with material and structural, rather than thematic treatments". Tomasz Załuski, in his text on Dominik Lejman's works, underscores that "the artist continues to see himself as a painter, and adamantly objects to any attempts to simply classify his activities as being video art. Rather, his works lend themselves to being put in the »videopainting« category, a heterogeneous art of involving video pictures in activities that diversely relate to the aspects of painting – which is the more reasonable that Lejman himself uses related terms like »videofrescos«, »videomurals«, or »videowallpapers« to define the various kinds of his productions".

Dominik Lejman's exhibition titled Natural History is highly recommendable. I am deeply convinced that it is going to be an unusual encounter with the works of this outstanding artist.

Jacek Michalak

katalog / catalogue
katalog
ARTeon 4/2007, 4 MB

 

Ryszard W. Kluszczyński, Medializacja sztuki
i przestrzeń publiczna. Rozważania wokół twórczości Dominika Lejmana >

Tomasz Załuski, Od spektaklu do sceny ekspozycji >
Zgaszenie światła nic nie zmienia, z Dominikiem Lejmanem rozmawia Jarosław Suchan >