Siegward Sprotte / Malarstwo / Painting
9.03 – 15.04.2007
March 9 – April 15, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Prezentując malarstwo Siegwarda Sprottego, w Atlasie Sztuki pokażemy 50 prac artysty. Artysty, którego twórczość jest zupełnie nieznana w Polsce, choć jego dzieła znajdują się w zbiorach tak znanych muzeów jak: Muzeum Puszkina w Moskwie, Museum Modern Art w San Francisco, Shanghai Art Museum, Mellon Collection w Waszyngtonie, lizbońskim Museum Gulbenkian, Carnegie Institute of Art w Pittsburghu oraz w ważnych muzeach
i galeriach niemieckich takich jak: Berlinische Galerie, Berlin Museum, Staatliche Gemäldesammlung w Dreźnie, Museum Altona w Hamburgu, Staatsgalerie Moderner Kunst w Stuttgarcie, Staatliche Kunsthalle w Karlsruhe i Potsdam Museum. W większości z wymienionych miejsc odbyły się także indywidualne wystawy Siegwarda Sprottego.

Chcąc przybliżyć sylwetkę zmarłego w 2004 roku artysty, publikujemy w katalogu dwa eseje poświęcone jego twórczości. Autorem pierwszego z nich jest prof. Piotr O. Scholz, historyk sztuki, który od kilku lat dzieli swój czas pomiędzy pracę naukową i dydaktyczną na uniwersytetach w Polsce, Niemczech i Austrii.
W swoim emocjonalnym, pełnym odniesień i dygresji eseju analizując twórczość Siegwarda Sprottego, dokonuje osądu współczesnej sztuki awangardowej. Drugi tekst napisany został przez prof. Rainera K. Wicka z Uniwersytetu w Wuppertalu. Autor z innej niż prof. Scholz perspektywy spogląda na twórczość niemieckiego artysty. Całość uzupełnia tekst-manifest autorstwa Siegwarda Sprottego, manifest, który pomimo upływu czasu nie traci swej aktualności. Na wystawie w Atlasie Sztuki pokażemy kilka wczesnych prac artysty - jeszcze z okresu studiów w Akademii Berlińskiej pod kierunkiem Emila Orlika oraz czasów gdy pobierał lekcje rysunku u Karla Hagemeistra. Większość prac pochodzi jenak z lat 80. i 90. ubiegłego stulecia; kilka dzieł powstało po 2000 roku, tuż przed śmiercią artysty. Ważnym aspektem naszej wystawy będzie możliwość prześledzenia wieloletniego, stałego procesu oczyszczania i upraszczania kompozycji barw w pracach Sprottego - procesu odchodzenia od mimetyczności na rzecz kaligrafii o prostocie symbolu. Zapraszam do odwiedzenia wystawy Siegwarda Sprottego w Atlasie Sztuki, bo jestem głęboko przekonany, że będzie to spotkanie z oryginalnym malarstwem.

Jacek Michalak


 


Atlas Sztuki is opening an exhibition of 50 works by Siegward Sprotte, an artist, whose production is completely obscure in Poland, though his works can be found in the collections of such renowned museums as: the Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow, San Francisco Museum of Modern Art, Shanghai Art Museum, Mellon Collection in Washington, Lisbon's Museum Gulbenkian, Carnegie Institute of Art in Pittsburgh, and in many major German museums and galleries, such as: the Berlinische Galerie, Berlin Museum, Staatliche Gemäldesammlung in Dresden, Altonaer Museum in Hamburg, Staatsgalerie Moderner Kunst in Stuttgart, Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe, and the Potsdam Museum. Most of these places have held individual exhibitions of works by Siegward Sprotte.

To get the gist of the profile of the artist, who died in 2004, in the catalogue please find two essays on his production. The first one, written by Prof. Piotr O. Scholz,  an art historian who for years has been dividing his time between research and didactic work at universities in Poland, Germany, and Austria. In his emotional essay, brimful of references and digressions, while analysing Siegward Sprotte's production, he makes known his judgements about the contemporary avant-garde art. The other text has been written by Prof. Rainer  K. Wick of the University of Wuppertal.  The author looks at the German artist's production from a different perspective than Prof. Scholz. The essays are complemented with Siegward Sprotte's manifesto which, notwithstanding the passage of time, still holds valid. The exhibition at the Atlas Sztuki will present a few of the artist's early works – from his student days at the Berlin Academy of Arts, where he was supervised by Emil Orlik, and from the times when he took drawing lessons from Karl Hagemeister. Most of the works, however, date back to the 1980s and the 1990s; a few works were created after 2000, just before the artist's death. One defining aspect of the exhibition is the opportunity to track down the long-term, continuous process of clarifying and simplifying the colour composition in Sprotte's works – the process of departing from mimeticity towards calligraphy characterised by symbolic simplicity. I recommend Siegward Sprotte's exhibition at Atlas Sztuki, for I am positive that this is going to be an encounter with captivating painting.  

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
ARTeon 3/2007, 5.2 MB

 

Siegward Sprotte, Jeżeli zmienić ma się świat, zmienić musisz się ty. Świat ma twoją twarz >
Piotr O. Scholz, Summa cosmologiae - czyli poszukiwanie możliwości ikonicznego ujęcia świata.
Fenomenologia malarstwa Siegwarda Sprotte >

Rainer K. Wick, Spełniona wizja, niezachwiana teraźniejszość: Zapiski o Siegwardzie Sprotte >

 

 

www