Rafał Sobiczewski / warning! you are infected!!!
19.01 – 4.03.2007
January 19 – March 4, 2007

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa prac Rafała Sobiczewskiego to kolejna prezentacja twórczości artysty związanego z Łodzią w Atlasie Sztuki. Rafał Sobiczewski, absolwent łódzkiej ASP, obecnie jej adiunkt, ze swoją twórczością pozostaje poza głównym nurtem sztuki. To bez wątpienia świadomy wybór artysty, który w interesującej rozmowie z Piotrem Groblińskim, mówi: "przeważnie obraz powstaje kilka miesięcy, [...] gotowy obraz posiada swoją energię, życie, blask. By tak było, musi zostać wykonana pewna praca. Czas spędzony przed obrazem zostaje w nim zaklęty pozwala płótnu stać się obrazem, [...]. Jeżeli materia stawia opór, dzieło ma szansę być wiarygodne, choć ten opór bywa bolesny".

Zdaniem Magdaleny Wicherkiewicz, autorki tekstu nt. twórczości artysty, stawia on w niej "znak równości między cielesnym a duchowym aspektem istnienia". Autorka zauważa, że w "malarstwie Sobiczewskiego jest coś trudnego, co powoduje, że odczuwamy rodzaj nieznośnej udręki, bolesną autentyczność malarskiego gestu i myśli. OgIądanie jego obrazów sprawia ból niemal fizycznie odczuwaIny udręczenie, choć zarazem odczuwamy cień specyficznej czułości wobec przedstawianych postaci".

Zachęcam także do lektury eseju o twórczości Rafała Sobiczewsklego autorstwa Łukasza Zaorskiego-Sikory. Autor podkreśla w nim, że "artysta podchodzi do swojej twórczości w zdecydowanie intuicyjny sposób, a samo malarstwo to w tym przypadku proces - nieustanna walka z materią, ale także konwencjonalnymi, ograniczającymi nas sposobarni komunikacji".

Niniejszy katalog jest inny od dotychczas publikowanych - jest dziełem Remigiusza Wojaczka tworzącego wspóInie z Rafałem Sobiczewskim i trojgiem innych artystów grupę Human Ex.

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia efektów zmagań artysty z materią.

Jacek Michalak 


The exhibition of works by Rafał Sobiczewski is yet another presentation at Atlas Sztuki of the production of an artist associated with Lodz. Rafał Sobiczewski, a graduate from the Lodz College of Fine Arts, now its adjunct professor, with his output remains outside the artistic mainstream. This certainly is an informed choice of the artist, who, in his captivating interview with Piotr Grobliński, says: "usually, it takes a few months to make a picture, [...] a complete picture has its energy, life, sparkle. To make it happen, some work must be done. The time spent in front of a picture is turned into the picture itself, allows a piece of canvass to become a picture, [...]. If the matter resists, the piece stands a chance of being credible, painful as the resistance may be at times".

According to Magdalena Wicherkiewicz, the author of the essay on the artist's production, in his works he treats "as one the bodily and spiritual aspects of existence". The essayist notices that in "Sobiczewski's paintings there is something difficult that makes us feel a kind of unbearable tribulations, a painful authenticity of the painter's gesture and thought. Viewing his pictures causes pain that is nearly physically felt, torment, although we simultaneously feel a touch of specific affection for the figures presented in the pictures".

Also, do not hesitate to read Łukasz Zaorski-Sikora's essay on Rafał Sobiczewski's production. There, the author emphasises that "the artist approaches his production in a definitely intuitive manner, and the painting itself, in this case, is a process – an incessant struggle with the matter, as well as with the conventional, restraining communication methods".

This catalogue varies from the ones published to date – it has been prepared by Remigiusz Wojaczek, a member of the Human Ex group formed together with Rafał Sobiczewski and three other artists.

Everyone is welcome to visit Atlas Sztuki to see the effects of the artist's struggles with the matter.

Jacek Michalakkatalog / catalogue
katalog
ARTeon 1/2007, 7.1 MB

 

Łukasz Zaorski-Sikora, warning!
you are infected!!! >
Magdalena Wicherkiewicz, Choroba na cielesność >
Obraz jest żywą tkanką, z Rafałem Sobiczewskim rozmawia Piotr Grobliński >