Janek Simon / Rok Polski na Madagaskarze / Annèe Polonaise à Madagascare
13.10 – 19.11.2006
October 13 – November 19, 2006

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W kwietniu br. Janek Simon zorganizował w stolicy Madagaskaru Antananarywie wystawę współczesnej sztuki polskiej. Wystawę wyjątkową z wielu powodów. Wyjątkową, bo pierwszą w tym kraju prezentację kultury polskiej. Wyjątkową, bo nie pokazał na niej żadnej pracy polskiego artysty - zaprezentował prace Vlada Nancy z Rumunii, Ivana Moudova i Krassimira Terzieva z Bułgarii, Erika Bindera ze Słowacji oraz czeskiej grupy Guma Guar.

Pomimo tego, że w Antananarywie nie pokazano prac polskich artystów, Janek Simon, poprzez swój przemyślany wybór, stworzył wystawę, która odnosiła się do sytuacji Polski i jej problemów: wzrostu nacjonalizmu po transformacji w 1989 roku, ingerencji Kościoła w sferę polityki, degradacji przestrzeni publicznej, masowej i bezmyślnej konsumpcji, czy też kwestii wojny w Iraku. Ironizując na temat aktualnej polskiej polityki kulturalnej, artysta pokazał, że sztuka tworzona poza Polską może odnosić się do polskiej rzeczywistości. W swoim projekcie Janek Simon zwraca także naszą uwagę na współczesne pojęcie narodu i ewolucję jego znaczenia społecznego. W IV RP zagadnienie to nabiera szczególnego, nowego wymiaru, choć sam artysta, w niezwykle interesującej rozmowie z Krzysztofem Cichoniem, zaznacza, że "pomysł z Madagaskarem powstał przed wyborami". Rok Polski na Madagaskarze Janka Simona zainteresował dwóch młodych, wybitnych historyków sztuki – Łukasza Guzka i Łukasza Rondudę, którzy w ciekawy sposób poddali projekt dokładnym analizom, jednoznacznie wskazującym, że ilość i różnorodność poruszonych przez artystę zagadnień i problemów wydaje się być nieograniczona. Szczerze zachęcam do lektury obu ciekawych tekstów oraz zapisu rozmowy z Jankiem Simonem.

Prezentując w Atlasie Sztuki Rok Polski na Madagaskarze Janka Simona, pokażemy prace artystów z Rumunii, Bułgarii, Słowacji oraz Czech, które złożyły się na wystawę w Antananarywie, dokumentację samej wystawy i podróży artysty na Madagaskar oraz materiały archiwalne związane z polskimi planami kolonizacji wyspy. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Atlasa Sztuki i zobaczenia Roku Polskiego na Madagaskarze. W moim przekonaniu, to bardzo ważna wypowiedź o współczesnym polskim świecie sztuki.

Jacek Michalak

 

 


Last April, at Madagascar's capital city of Antanànarivo, Janek Simon organised an exhibition of contemporary Polish art. Exceptional, in many ways. Exceptional, for it was the first presentation of Polish culture in this country. Exceptional, for Simon chose not to display any works by Polish artists, but he did show works by Vlada Nancy of Romania, Ivan Moudov and Krassimir Terziev of Bulgaria, Erik Binder of Slovakia, and by the Guma Guar group of the Czech Republic, instead. 

Notwithstanding the Antanànarìvo exhibition not showing any works by Polish artists, through his thoughtful selection of the exhibits Janek Simon created an exhibition that did relate to the situation and problems in Poland: raging nationalism after the 1989 transformation, the Church's interference in the area of politics, degraded public space, mass and thoughtless consumption, or the war in Iraq. Being ironic about Poland's current cultural policy, the artist showed that art created outside Poland may relate to the Polish reality. Also, in his project, Janek Simon draws out attention to the contemporary understanding of the term "nation" and the evolution of its social meaning. In the Fourth Polish Republic, this aspect is gaining a specific new dimension, though the artist himself, in his interesting interview with Krzysztof Cichoń, notes that "the idea of the Madagascar exhibition had been conceived before the recent elections". Janek Simon's Polish Year in Madagascar caught the attention of two young outstanding art historians – Łukasz Guzek and Łukasz Ronduda, who have grippingly analysed the project to explicitly show that the number and diversity of the aspects and problems touched upon by the artist seems to be indefinite. Both texts make a highly recommendable reading, and so does the interview with Janek Simon. 

Janek Simon's Polish Year in Madagascar exhibition at Atlas Sztuki will present the works by artists from Romania, Bulgaria, Slovakia and the Czech Republic, which were on show at Antanànarìvo, the documentation of the original exhibition itself, and of the artist's journey to Madagascar, as well as certain archive materials related to the Polish plans to colonise this island. The Polish Year in Madagascar exhibition at Atlas Sztuki is worthwhile. I am convinced that it makes a very important statement of the contemporary world of art in Poland.

Jacek Michalak

 


katalog / catalogue
katalog
ARTeon 10/2006, 5.2 MB

 

Łukasz Ronduda, Sztuka jest rodzajem polityki
prowadzonej innymi środkami. Rzecz o projekcie
Roku Polskiego na Madagaskarze Janka Simona >

Łukasz Guzek, Madagaskar w walizce >
Nie tylko o kolejnym Roku Polskim, z Jankiem Simonem rozmawia Krzysztof Cichoń >

 

www

 

Na wystawie Rok Polski na Madagaskarze w kwietniu 2006 roku w Antananarywie pokazano następujące prac:
The Polish Year in Madagascar exhibition, as originally displayed in April 2006 at Antananarivo, comprised the following works:
Erik Binder, More Luxus, 2003
Guma Guar, Human Meat, 2005
Ivan Moudov, M.U.S.I.Z., 2004
Vlad Nanca, Errorism, 2005
Krassimir Terziev, Past Urban, 2003