Robert Rabiega / Studium przestrzeni
23.06 – 30.07.2006
June 23 – July 30, 2006

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Wystawa prac Roberta Rabiegi zatytułowana Studium przestrzeni kończy trzeci rok działalności wystawienniczej ATLASA Sztuki. Pokazujemy różne obszary sztuki współczesnej - prezentując zarówno artystów uznanych, jak i będących na początku drogi twórczej. Po kilku wystawach artystów światowego formatu nadszedł czas na kolejną, trzecią już, wystawę artysty tworzącego w Łodzi.

Robert Rabiega, absolwent łódzkiej ASP, ze swoją twórczością pozostaje poza głównym nurtem sztuki. To bez wątpienia świadomy wybór artysty, który w interesującej rozmowie z Piotrem Groblińskim, poetą i dziennikarzem, podkreśla że artysta, tworząc, musi zrezygnować w życiu codziennym ze wszystkiego, co mu przeszkadza. Mówi on: "kiedy czuje się powołanie, powinno odrzucić się wszystko, co nas rozprasza". Janusz K. Głowacki we wnikliwym tekście na temat twórczości Roberta Rabiegi zauważa, że artysta "jak klasyczni ikonopiscy pracuje w skupieniu i pełnej koncentracji, traktując malowanie jako formę medytacji - modlitwy w poszukiwaniu ładu i rządzącego nim porządku". We współczesnym świecie to coraz rzadziej występująca postawa, nie tylko wśród artystów.

Janusz K. Głowacki zadedykował swój esej Janinie Ładnowskiej, która pomimo ciężkiej choroby przyjęła zaproszenie ATLASA Sztuki do współpracy. Wszystkich nas ucieszyła swoją decyzją. Trudno przecież o lepszego autora tekstu nt. twórczości Roberta Rabiegi niż Janina Ładnowska, wybitny historyk sztuki, kurator wielu wystaw i znawca sztuki przez lata związany z Muzeum Sztuki. Gdy spotkałem ją ostatni raz 30 marca 2006 roku, przygotowywała swój tekst. Niestety, pracę nad nim przerwała Jej przedwczesna śmierć.
Janusz K. Głowacki napisał, że "przestrzeń galerii ATLAS Sztuki stała się dla Roberta Rabiegi wyzwaniem, a jednocześnie obietnicą realizacji pełnej wypowiedzi artystycznej". Aby przekonać się, jak artysta wykorzystał tę okazję, należy odwiedzić ATLAS Sztuki. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do zobaczenia wystawy.

Jacek Michalak

 


The exhibition of works by Robert Rabiega titled "Studium przestrzeni" (Spatial study) marks the end of the third year of ATLAS Sztuki's exhibition activities. We show the various areas of contemporary art - presenting both recognised artists, and those at the start of their artistic voyage. Following exhibitions of a number of globally recognised artists, the time has come for one more, third already, exhibition of a Lodz-based artist.

With his production, Robert Rabiega, graduate from Lodz's College of Fine Arts, remains outside the mainstream art. Undoubtedly, this is an informed choice of the artist, who in an interview with Piotr Grobliński, a poet and journalist, emphasises that an artist, while creating, in everyday life must give up everything that disturbs him. He says: "when you feel the vocation, you should discard all distractions". In his insightful text on Robert Rabiega's production, Janusz K. Głowacki notes that the artist "like classic icon painters works with full concentration, treating painting as a form of meditation or prayer in pursuit of peace and the overruling order". In the contemporary world, such an attitude is increasingly hard to find, not only in artists.

Janusz K. Głowacki has dedicated his essay to Janina Ładnowska, who, despite her harrowing disease, accepted ATLAS Sztuki's solicitation for a contribution, which delighted all of us. After all, it is hard to find a better essayist on Robert Rabiega's production than Janina Ładnowska, an outstanding art historian, curator of many exhibitions, and art expert, for years associated with the Art Museum. The last time I met her on 30 March, 2006, she was preparing her text. Sadly, the work was interrupted by her premature death.
Janusz K. Głowacki has written that "for Robert Rabiega, the space at the ATLAS Sztuki's gallery is both a challenge and a promise of a complete artistic expression". To find out how the artist has seized the opportunity, your are welcome to visit ATLAS Sztuki and see for yourselves.

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
ARTeon 6/2006, 3.3 MB

 

Janusz K. Głowacki, O przestrzeni nie tylko
fizycznej >

Przestrzeń rodzi światło, z Robertem Rabiegą rozmawia Piotr Grobliński >

 

www