Lech Majewski / Krew Poety / Blood of a Poet
19.05 – 18.06.2006
May 19 – June 18, 2006

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W dniu 3 maja br. w nowojorskim Museum of Modern Art rozpocznie się retrospektywny przegląd twórczości Lecha Majewskiego zatytułowany Conjuring the Moving Image. Podczas tego przeglądu odbędzie się światowa premiera najnowszego dzieła artysty - KrewPoety. Dzieła powstałego, w koprodukcji z ATLASEM Sztuki, specjalnie na pokaz w MoMA oraz ATLASIE Sztuki.

W KrwiPoety Lech Majewski zarejestrował techniką wideo sceny i obrazy, które nosił w sobie przez lata. Jak sam mówi: "stworzył ekwiwalent wizualny zbioru poezji, w którym poszczególne sceny »czyta się« jak wiersze".
Zaproszenie artysty przez tak renomowaną instytucję jak MoMA to dowód uznania jego twórczości. Twórczości niezwykle bogatej i różnorodnej, w której artysta - będacy w zależności od rodzaju utworu reżyserem filmowym lub teatralnym, poetą, prozaikiem, malarzem, kompozytorem, scenografem czy też producentem - nieustannie poszukuje nowych form wypowiedzi.
Lista dotychczasowych realizacji artysty jest długa. Rycerz, Lot Świerkowej Gęsi, Ewangelia według Harry'ego, Basquiat, Pokój Saren, Wypadek, Wojaczek, Angelus czy Ogród rozkoszy ziemskich prezentowane były na wielu festiwalach i przeglądach filmowych w Nowym Jorku, Cannes, Montrealu, Wenecji, Sao Paulo, Londynie, Cambridge, Rio de Janeiro, Berlinie, Mar del Plata, Jerozolimie, zdobywając uznanie jurorów i publiczności, czego wyrazem jest liczna kolekcja nagród. Miejsca dotychczasowych prezentacji wideoartów to, między innymi, znakomite: Whitechapel Art Gallery w Londynie, Palagraziussi w Wenecji (pokazy we współpracy z weneckim biennale), Museo Nacional de Bellas Artes w Buenos Aires czy Galerie Nationale du Jeu de Paume w Paryżu.
Bez wątpienia twórczość Lecha Majewskiego cieszy się większym zainteresowaniem poza Polską niż we własnym kraju. Dlaczego tak jest? Czy to nie jest dziwne? Sam artysta w interesującej rozmowie z Krzysztofem Cichoniem, którą publikujemy w katalogu, mówi: "układ sił w mojej ojczyźnie jest bardzo specyficzny". Zaskakuje odpowiedź na pytanie o liczbę wystaw w kraju: "poza jedną wystawą Wypadku w BWA w Katowicach, nic". Pytania nasuwają się same: jaki układ? gdzie tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy? co na to liczne grono kuratorów sztuki? Może warto to zmienić.

W przygotowanym specjalnie z okazji prezentacji KrwiPoety w ATLASIE Sztuki katalogu gorąco polecam lekturę eseju autorstwa Marii Kornatowskiej oraz tekstu Magdaleny Lebeckiej zafascynowanej twórczością Majewskiego. Oba teksty, choć różne w formie i zabarwieniu emocjonalnym, są bardzo interesujące.
Zapraszam serdecznie na polską premierę KrwiPoety, która odbędzie się w ATLASIE Sztuki 19 maja br. Dzieło zostanie zaprezentowane w wyjątkowo zaaranżowanej przestrzeni - będzie pokazywane pętlowo na 8 ścianach i 24 monitorach równocześnie. Dowolność kierunku wędrówki w połączeniu z różnym czasem trwania poszczególnych wideoartów oraz 32 miejscami prezentacji dzieła stworzy nieskończoną, nieprzewidywalną ilość opowieści układanych przez każdego widza.

Jacek Michalak

 

Kolejne prezentacje Instalacji "KrewPoety":
Międzynarodowy Festiwal Filmowy ERA NOWE Horyzonty, Wrocław
(20-30.07.2006)
Centrum Filmowe Instytucji Filmowej Silesia-Film, Katowice
(6-22.10.2006 roku)
Żak Gallery, Berlin
(4.11 - 21.12.2006 oraz 8.02 - 18.02.2007)
Galeria 2Πr Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa, Poznań
(8.11.2006)
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia
(9-16.12.2006).


On May 3, 2006, at the Museum of Modern Art in New York opens a retrospective exhibition of the works by Lech Majewski titled 'Conjuring the Moving Image'. The exhibition will witness the world premiere of the artist's latest work - Blood of a Poet , a work produced in co-production with ATLAS Sztuki specifically for display at MoMA and at ATLAS Sztuki.

In Blood of a Poet, Lech Majewski videoed the scenes and pictures borne in his mind for years. As he puts it, he has "created a visual equivalent of a book of poems, in which each scene »reads« like a poem". Majewski's invitation to so renowned an institution as MoMA is a proof of recognition of his production. Majewski's production is unusually rich and diversified, with the artist - respectively to the type of the piece - becoming a film or theatre director, poet, prose writer, painter, composer, set designer, or producer, and persistently seeking new forms of expression. The list of the artist's productions to date is a long one. Rycerz (Knight), Lot Świerkowej Gęsi (Spruce Goose Flight), Ewangelia według Harry'ego (Harry's Gospel), Basquiat, Pokój Saren (Roe Deers' Room), Wypadek (Accident), Wojaczek, Angelus, or Ogród rozkoszy ziemskich (Garden of Earthly Delights) have been shown at many film festivals in New York, Cannes, Montreal, Venice, Sao Paulo, London, Cambridge, Rio de Janeiro, Berlin, Mar del Plata, or Jerusalem, winning recognition of the jurors and audiences alike, as proven by the artist's award collection. The venues, where Majewski's videoarts have been presented include, e.g. Whitechapel Art Gallery in London, Palagraziussi in the Venice (shows in collaboration with the Venice biennale), Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires, or Galerie Nationale du Jeu de Paume in Paris.

The Catalogue, specifically prepared on the occasion of the Blood of a Poet's presentation at ATLAS Sztuki, contains highly recommendable readings, e.g. an essay by Maria Kornatowska, or Magdalena Lebecka's text on her fascination with Majewski's production. Both articles, though dissimilar in form and emotional tinge, are very interesting. The Polish premiere of Blood of a Poet is due at ATLAS Sztuki on 19 May, 2006. The piece will be presented in a superbly arranged space - as a simultaneous loop show on 8 walls and 24 monitors. The free choice of the travel direction, in combination with the different run times of each videoart and 32 screens will create an infinite, unpredictable number of stories to be told by each viewer.

Jacek Michalak

 

The next presentations of "Poet`s Blood" installation:
International Film Festival ERA NEW Horizons, Wroclaw
(20-30.07.2006)
Film Centre of the Film Institution Silesia-Film, Katowice
(6-22.10.2006 roku)
Zak Gallery, Berlin
(4.11 - 21.12.2006 oraz 8.02 - 18.02.2007)
2Πr Gallery of the Univerity of Humanities and Journalism, Poznan
(8.11.2006)
Pomeranian Scientivic-Technological Park, Gdynia
(9-16.12.2006)
 

 

 

 

 

 katalog / catalogue
katalog
ARTeon 5/2006, 11.4 MB

 

Maria Kornatowska, Podróże Lecha Majewskiego >
Magdalena Lebecka, Cyfrowa alchemia >
Z Lechem Majewskim rozmawia Krzysztof Cichoń >

 

www