Elżbieta Jabłońska / 83 kelnerów i pomocnik / 83 waiters and a cupboard
7.04 – 14.05.2006
April 7 – May 14, 2006

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W ATLASIE SZTUKI, w którym konsekwentnie pokazujemy wszystko to co interesujące we współczesnej sztuce, nadszedł czas na prezentację twórczości Elżbiety Jabłońskiej. Artystki wszechstronnej, która obok działań typu performance zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką czy też instalacją. Poza działalnością artystyczną Jabłońska, adiunkt ze stopniem naukowym doktora - mieszkając w Bydgoszczy - prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W twórczości inspirowanej kulturą masową, o czym pisze Maria Morzuch, artystka szczególne miejsce poświęca kobiecie i jej roli. W interesującej rozmowie z Tomaszem Załuskim Elżbieta Jabłońska zaznacza jednak, że "kontekst feministyczny czy postfeministyczny nie odgrywa żadnej roli ani w sposobie projektowania, ani późniejszego odczytywania przeze mnie własnych realizacji. Trudno mi w ogóle zaakceptować sytuację takiego jednoznacznego przypisywania prac do bardzo określonych nurtów".

Niejednoznaczność to ważny aspekt przygotowanego dla ATLASA Sztuki projektu. W prezentacji tej szczególny jest dzień otwarcia wystawy. Dzień, o którym artystka mówi, że jest "charakterystycznym rodzajem święta". Zainspirowana przebiegiem wernisażu, otwarta na kwestie społeczne artystka zamierza poddać to święto wszechstronnemu oglądowi. Maria Poprzęcka w bardzo ciekawym tekście, nie tyle o Elżbiecie Jabłońskiej, ile o ceremonii wernisażu, pyta: "Czy to happening, jakich wiele? Pomysł na wernisaż 'inny niż wszystkie'? Przewrotny koncept? Wszystko po trosze, ale jednak coś innego i coś więcej". Artystka proponuje złożoną grę pomiędzy "otwartością" i "zamkniętością", pomiędzy "zewnętrzem" i "wnętrzem", grę, w której przewidziała dla uczestników niespodzianki: uczucie niestabilności, zagrożenia i dyskomfortu. Ciekawe jak grupa około 500 osób, zwykle przychodzących w wieczór otwarcia wystawy do ATLASA Sztuki, przeżyje to święto wernisażu, którego swoistej dekonstrukcji chce wobec nas, widzów, dokonać Elżbieta Jabłońska w swoim autorskim projekcie.

Jacek MichalakAt ATLAS SZTUKI, where we consistently show everything of interest in the contemporary art, the time has come for a presentation of the works by Elżbieta Jabłońska. A versatile artist who, apart from performance, engages in painting, drawing, photography, print, or installation. Apart from her artistic activities, Jabłońka, an Adjunct Professor with PhD degree and a resident of Bydgoszcz, teaches students at the Department of Fine Arts, Mikołaj Kopernik University of Toruń.

In her production, inspired by popular culture, as indicated by Maria Morzuch, the artist specifically focuses on woman and her role. In her interesting interview with Tomasz Załuski, Elżbieta Jabłońska nevertheless emphasises that the "feminist or post-feminist context plays no part in the design method or my later interpretation of my own productions. In general, I find it hard to accept the situation of any works being so explicitly attributed to specific trends".

Ambiguity is a material aspect of the project prepared for ATLAS Sztuki. For this presentation, a special feature is the exhibition's opening day. The day of which the artist says as being "a characteristic kind of celebration". Inspired by the course of the vernissage, open to social issues, the artist is going to subject this celebration to a comprehensive study. In her captivating article, not so much about Elżbieta Jabłońska, but rather about the vernissage ceremony, Maria Poprzęcka ponders: "Is this just another happening of a kind? An idea for a vernissage »other than any other«? A perverse concept? A bit of each, but, nevertheless, something different and more than that". The artist proposes an intricate game between "openness" and "closeness", between "the exterior" and "the interior", a game in which she gives out to the participants such surprises as instability, insecurity, and discomfort. It is interesting how a group of 500 usual visitors to the ATLAS Sztuki on the opening night will experience the celebration of a vernissage which, to her own project, Elżbieta Jabłońska wishes to deconstruct in front of the public.

Jacek Michalak

katalog / catalogue
katalog
ARTeon 4/2006, 9.4 MB

 

Maria Poprzęcka, Czy będzie jedzenie? >
Maria Morzuch, Tak i Nie >
Zależy mi na znalezieniu małej szczeliny, która powoduje chwilowy zwrot akcji, wprowadza zamęt,
a czasem zadziwia, z Elżbietą Jabłońską rozmawia Tomasz Załuski >

 

www