Ilya & Emilia Kabakov / 10 Albumów Ilyi Kabakova / 10 Albums by Ilya Kabakov
13.01 – 5.03.2006
January 13 – March 5, 2006

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Kariera artystyczna Ilyi Kabakova trwa już prawie pół wieku. Urodzony w 1933 roku w Dniepropietrowsku artysta od 1988 roku pracuje i mieszka na Zachodzie. Od tego też roku zaczyna się triumfalny pochód artysty przez najważniejsze miejsca wystawiennicze na świecie, gdzie tworzy przede wszystkim swoje instalacje. Na liście miejsc, które prezentowały twórczość Ilyi Kabakova można znaleźć między innymi Museum of Modern Art, Jewish Museum i Ronald Feldman Fine Arts w Nowym Jorku, Kunstmuseum w Bernie, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Hirshhorn Museum w Waszyngtonie, Galerię Tretiakowską w Moskwie, Ermitaż w St. Petersburgu, Donald Judd's Chinati Foundation w Marfie czy Tate Gallery w Londynie.

Od 1989 roku artysta pracuje razem z żoną Emilią. Od ponad dziesięciu lat wiele wystaw sygnowanych jest przez nich wspólnie. Również pierwsza polska prezentacja 10 Albumów Ilyi Kabakova w ATLASIE Sztuki podpisana jest przez oboje artystów, pomimo że autorem prezentowanych prac jest Ilya. W interesującej rozmowie jaką z Ilyą i Emilią Kabakov przeprowadził Tomasz Załuski, Emilia Kabakov mówi: "Moje imię nie współsygnuje wcześniejszych realizacji Ilyi, gdyż jakkolwiek odwiedzałam wcześniej jego studio,
to nie miałam nic wspólnego z samymi pracami. Imiona nas obojga występują tylko w tytule obecnej prezentacji 10 Albumów, gdyż jako taka, prezentacja ta jest jednym z przejawów naszej współpracy". To prawda. Przygotowując od ponad roku prezentację 10 Albumów w ATLASIE Sztuki, wiem, jak wiele Emilia zrobiła, aby do niej doszło. To ona korespondowała, często rozmawialiśmy przez telefon. Dzięki jej przychylności i serdeczności można było rozwiązać wszystkie ważne i trudne sprawy. Sam Ilya Kabakov nie chce wyjawiać charakteru i stopnia współpracy z żoną. Mówi: "Jest to nasz sekret i chcemy, żeby tak pozostało". Myślę, że nie tylko dla mnie jest oczywiste, że bez wzajemnej współpracy artystów, ogromnego zaangażowania i otwartości Emilii droga twórcza Ilyi Kabakova po 1989 roku wyglądałaby zupełnie inaczej. W niniejszym katalogu, obok wspomnianego wcześniej zapisu rozmowy Tomasza Załuskiego z Ilyą i Emilią Kabakov, gorąco polecam lekturę tekstu o twórczości artysty autorstwa Tomasza Gryglewicza.
Na zakończenie pragnę wyrazić podziękowanie panu Piotrowi Nowickiemu za zainteresowanie twórczością Ilyi Kabakova.

Jacek MichalakIlya Kabakov's artistic career has continued for nearly half a century. Born in 1933 at Dnipropetrovsk, since 1988 the artist has been working and living in the West. The same year marks the beginning of the artist's triumphant march through the world's most prominent exhibition venues, where, in the first place, he has created his installations. The list of such venues which have displayed Ilya Kabakov's productions comprises, e.g. the Museum of Modern Art, Jewish Museum and Ronald Feldman Fine Arts in New York, Kunstmuseum in Bern, Stedelijk Museum in Amsterdam, Hirshhorn Museum in Washington, Tretiakovska Gallery in Moscow, Ermitage in St. Petersburg, Donald Judd's Chinati Foundation in Marfa, or London's Tate Gallery.

Since 1989, the artist has been working with his wife Emilya. For over a decade many exhibitions have been signed by both of them. The first Polish presentation of Ilya Kabakov's 10 Albums at ATLAS Sztuki is also signed by both artists, although the works on display are by Ilya. In the attention-grabbing Tomasz Zaluski's interview with Ilya and Emilya Kabakov, Emilya Kabakov says: "My name is not a co-signature of Ilya's earlier productions, since, although I did visit his studio before, I had nothing to do with the very works. Both our names only appear in the title of this presentation of the 10 Albums, since, as such, the presentation is one of the manifestations of our working closely together." True. Having worked for more than a year to prepare the presentation of the 10 Albums at ATLAS Sztuki, I am aware of how much Emilya has done to make it happen. She did the correspondence, and answered my frequent phone calls. Her friendly attitude and kindness helped resolve all important and complex issues. Ilya Kabakov will not readily disclose the nature and scope of the collaboration with his wife. He says: "It is our secret and we wish to keep it this way". I think that it is obvious, not only for me, that if not for the artists' collaboration, Emilya's enormous commitment and openness, Ilya Kabakov's artistic ways after 1989 would have been entirely different. Apart from the transcript of Tomasz Zaluski's interview with Ilya and Emilya Kabakov, another interesting reading this catalogue contains is Tomasz Gryglewicz's essay on the artist's production. At the end, I wish to thank Mr Piotr Nowicki for his interest in Ilya Kabakov's art.

Jacek Michalak
katalog / catalogue
katalog
ARTeon 1/2006, 8.1 MB

 

Tomasz Gryglewicz, Albumy Ilyi Kabakova >
Z Ilyą i Emilią Kabakov rozmawia Tomasz Załuski >
Rzeczpospolita 14.01.2006 >

 

www

 

 

logo-fpsn

Wystawa zorganizowana we współpracy z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej.
This exhibition has been organised in association with Polish Modern Art Foundation.