Cezary Tkaczyk / Ołtarz rodzinny / Family Altar
17.06 – 31.07.2005
June 17 – July 31, 2005

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Pomimo tego, że od mojego pierwszego spotkania z Cezarym Tkaczykiem minęło wiele miesięcy, dobrze je pamiętam. W trakcie spotkania z artystą, poszukującym wsparcia dla swojego projektu, uderzyła mnie jego niezwykła, niezmiernie rzadko spotykana precyzja i oszczędność w formułowaniu myśli. Z czasem jeszcze wyraźniej zarysował się obraz człowieka o subtelnej inteligencji, wrażliwości, wnikliwego, ostrożnego, pełnego obaw w stosunku do siebie samego, swojej twórczości i otoczenia. Centralną sprawą istnienia ludzkiego jest świadomość, świadomość własnej osobowości i prawdy. Żyjąc w bezmiarze nieprawdy - szczególnie od czasu gdy zauważono, że udawanie może przynieść szybko doraźne korzyści - stale poszukujemy dróg ku prawdzie. Ołtarz rodzinny Cezarego Tkaczyka to, niewątpliwie, kolejny etap na tej drodze. "Być nagim, to stanąć wobec prawdy o sobie. Postacie z fotografii Cezarego Tkaczyka stając wobec nas, pokazują nie tylko prawdę o sobie, lecz - poprzez analogię z lustrem – prawdę o tym jacy jesteśmy lub chcielibyśmy być" pisze w niniejszym katalogu Magdalena Wicherkiewicz. Wystawa prac Cezarego Tkaczyka jest interesująca, znamienna ze względu na sposób wykonania prezentowanego obiektu fotograficznego. Zastosowana przez artystę technologia powoduje, że niezmiernie silnie odczuwana jest fotograficzna realność Ołtarza rodzinnego.

Z przyjemnością polecam Państwu niezwykle ciekawą i wnikliwą analizę motywów istotnych dla powstania Ołtarza rodzinnego autorstwa Magdaleny Wicherkiewicz. Zachęcam także do lektury zapisu rozmowy, jaką z twórcą przeprowadził Krzysztof Cichoń. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia ATLASA Sztuki i obejrzenia Ołtarza rodzinnego Anno Domini 2005. Jestem przekonany, że to istotna i warta zobaczenia próba odnalezienia własnej świadomości.

Jacek MichalakIt has been a long time since my first meeting with Cezary Tkaczyk, but I remember it well. During my conversation with the artist, then seeking support for his project, I was struck by the unusual, infrequent precision and economy in formulating his thoughts. In time, I built his image of a man of subtle intelligence, sensitivity, insight, carefulness, full of concerns about himself, his art and environment. The core issue of human existence is awareness, awareness of one's own personality and the truth. Living in a quagmire of falseness - once pretence has proved to have a potential for quick short-term benefit - we keep seeking our ways to the truth. Cezary Tkaczyk's 'Family Altar' is another step on this way. "To be naked means to face the truth about oneself. The figures on Cezary Tkaczyk's photograph, by standing before us, not only show the truth about themselves, but - by analogy to the mirror - the truth about what we are and what we would like to be" writes Magdalena Wicherkiewicz in this catalogue. The exhibition of Cezary Tkaczyk's works is captivating, distinct for the method applied to present the photographed object. The technology the artist employs induces a very strong sense of the photographic reality of the 'Family Altar'.

Magdalena Wicherkiewicz's fascinating and insightful analysis of the motives which are key to the creation of the 'Family Altar' makes a highly recommendable reading. It is recommendable to read the transcript of Krzysztof Cichoń's interview with the artist. The 'Family Altar Anno Domini 2005' is displayed at ATLAS Sztuki. I am convinced that it makes a relevant and worthwhile attempt to find self-awareness.

Jacek Michalak


katalog / catalogue
katalog
ARTeon 6/2005, 3.0 MB

 

Krzysztof Cichoń rozmawia z Cezarym Tkaczykiem >
Magdalena Wicherkiewicz, Ecce homini >

 

 

 

Prace wykonane są wynalezioną przez autora wielowarstwową techniką fotograficzną. Przezroczyste płyty pleksi z zapisanymi zdjęciami obiektu nałożone są pieczołowicie jedna na drugą. Daje to swoisty efekt trójwymiarowości.
The pieces are worked with the use of the author's proprietary multilayer photographic technique. Transparent Plexiglas boards with recorded pictures of the object are diligently overlaid one on another to produce a specific three-dimensional effect.